Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
WTO: dohoda o obchodu se službami

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

WTO: dohoda o obchodu se službami

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Rozhodnutí Rady 94/800/ES o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci Uruquayského kola mnohostranných jednání (1986-1994)

Uruguayské kolo mnohostranných obchodních jednání (1986-1994) – Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) – aspekty týkající se obchodu se službami

CO JE CÍLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ A DOHODY?

Toto rozhodnutí schvaluje jménem Evropského společenství (dnes Evropská unie – EU) dohodu, která zřizuje WTO, včetně Všeobecné dohody o obchodu službami

KLÍČOVÉ BODY

Všeobecná dohoda o obchodu službami (GATS) je prvním souborem pravidel, které byly schváleny na mnohostranné úrovni. Skládá se ze tří prvků:

 • obecný soubor pravidel obsahující základní požadavky pro všechny členy Světové obchodní organizace (WTO),
 • listiny specifických závazků ohledně přístupu na trh každého člena WTO, a
 • přílohy stanovující zvláštní podmínky, které se mají používat v různých odvětvích.

OBECNÁ PRAVIDLA

 • Dohoda GATS se vztahuje se na všechny služby ve všech odvětvích s výjimkou služeb poskytovaných veřejnými orgány. Vztahuje se také na všechna opatření platná na služby přijímaná na všech úrovních vlády (ústřední, regionální, místní atd.). Dohoda vymezuje čtyři metody dodávky služby:
  • dodávka služby z území jednoho člena na území kteréhokoli jiného člena (např. mezinárodní telefonní hovory);
  • dodávka služby na území jednoho člena spotřebiteli služby kteréhokoli jiného člena (např. cestovní ruch);
  • dodávka služby prostřednictvím komerční přítomnosti jednoho člena na území kteréhokoli jiného člena (např. bankovní služby);
  • dodávka služby prostřednictvím jednotlivců z jedné členské země, kteří dočasně pobývají nebo pracují na území kteréhokoli jiného člena (např. stavební projekty, modelky, poradci).
 • Dohoda je založena na zásadě zacházení podle nejvyšších výhod, podle níž každá členská země zachází s podniky jiné členské země ne méně příznivé, než které poskytuje vlastním podnikům nebo podnikům jiných zemí. Nicméně platí určité výjimky pro specifické činnosti v oblasti služeb, které jsou uvedeny v seznamu výjimek z uplatňování zásady zacházení podle nejvyšších výhod. Každá vláda ve skutečnosti mohla stanovit omezení pro přístup cizích firem na svůj trh.
 • Navíc členové přistupující k dohodě o volném obchodu nebo celní unii mohou liberalizovat obchod službami mezi sebou, aniž by museli dohodu rozšířit na další členy GATS. Jejich dvoustranná nebo regionální dohoda však musí mít podstatné sektorové krytí a jejím cílem musí být omezení nebo zabránění diskriminace.
 • Pro zajištění maximální transparentnosti vyžaduje dohoda, aby vlády zveřejňovaly všechny příslušné právní předpisy. Tato opatření se musí vykonávat rozumným, objektivním a nestranným způsobem.
 • Dvoustranné dohody uzavřené mezi vládami o uznávání kvalifikací musí být otevřené dalším členům, kteří si přejí přistoupit k takovým dohodám. Každý člen kromě toho musí zajistit, že monopoly a výhradní dodavatelé služeb nebudou zneužívat postavení. Podobně členové musí konzultovat o způsobech, jak odstranit obchodní praktiky, které mohou omezovat hospodářskou soutěž.
 • Mezinárodní převody a platby u běžných transakcí, vztahujících se k jeho specifickým závazkům přijatým v rámci GATS, nesmí být omezovány, kromě případů potíží v oblasti platební bilance a za určitých okolností.

Specifické závazky

 • Pravidla týkající se přístupu na trh a národní zacházení nejsou všeobecné požadavky, ale specifické závazky zahrnuté do listin, které tvoří přílohy ke GATS a které jsou nedílnou součástí dohody. Tyto listiny identifikují služby a činnosti v oblasti služeb, pro něž je zaručen vstup na trh, a stanovují podmínky, kterými se tento přístup řídí. Po konsolidaci lze tyto závazky upravovat nebo odstraňovat pouze na základě jednání o kompenzaci s příslušnou zemí.
 • Každý člen musí se službami a dodavateli služeb kteréhokoli jiného člena zacházet ne méně výhodně než za podmínek uvedených v jeho listině.
 • Dohoda je založena také na zásadě národního zacházení. V sektorech uvedených v listině každého člena a při dodržení jejích podmínek poskytne každá členská země produktům jiné členské země zacházení ne méně příznivé, než které poskytuje svým vlastním produktům.

Postupná liberalizace

GATS stanoví jednání, počínaje nejpozději 5 let, pro dosažení vyšší úrovně liberalizace obchodu službami. Tato liberalizace bude zaměřena na zvýšení závazků v listinách a snížení nepříznivých účinků opatření přijímaných vládami.

Sektorové otázky

Součást GATS tvoří řada příloh týkajících se různých sektorů služeb. Tyto přílohy mají zohlednit určité specifické charakteristiky daných sektorů.

 • Příloha o pohybu fyzických osob opravňuje vlády vyjednat specifické závazky týkající se dočasného pobytu osob na jeho území za účelem dodávání služeb. Dohoda se nevztahuje na trvalé zaměstnání ani na opatření týkající se občanství nebo pobytu.
 • Příloha o službách v letecké dopravě vylučuje z působnosti GATS dopravní práva a služby vztahující se k těmto právům (zejména dvoustranné dohody o leteckých službách, které udělují práva k přistání). GATS se však vztahuje na služby v oblasti oprav a údržby letadel, prodej leteckých dopravních služeb nebo obchodování s nimi a služby v oblasti počítačového rezervačního systému.
 • Příloha o finančních službách (zejména bankovní služby a pojišťovnické služby) uznává právo vlády přijmout opatření na ochranu investorů, vkladatelů a držitelů pojistek. Dohoda ze své působnosti vylučuje služby dodávané centrálními bankami.
 • A nakonec příloha o telekomunikacích stanoví, že vlády musí poskytnout jakémukoli dodavateli služeb kteréhokoli jiného člena přístup k veřejným telekomunikačním sítím za přiměřených a nediskriminačních podmínek.

PROVÁDĚNÍ DOHODY

Institucionální pravidla

Tato pravidla se týkají zejména konzultací a řešení sporů a vytvoření Rady pro obchod službami.

Pokračování jednání

 • Na konci Uruguayského kola se vlády dohodly na pokračování jednání ve čtyřech oblastech:
  • základní telekomunikace,
  • námořní doprava,
  • pohyb jednotlivých osob, a
  • finanční služby.
 • Další jednání se měla vést o subvencích, vládních zakázkách a ochranných opatřeních.

ODKDY SE ROZHODNUTÍ A DOHODA POUŽIJÍ?

 • Rozhodnutí se používá od 22. prosince 1994.
 • Dohoda se používá od 1. ledna 1995.

KONTEXT

Více informací najdete zde: „EU a WTO“ na internetových stránkách Evropské komise.

HLAVNÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání (Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 1–2)

Uruguayské kolo mnohostranných obchodních jednání(1986-1994) – Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) (Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 3–10)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Rady 97/838/ES ze dne 28. listopadu 1997 o schválení výsledků jednání WTO o základních telekomunikačních službách jménem Evropského společenství, pokud jde o věci spadající do jeho působnosti (Úř. věst. L 347, 18.12.1997, s. 45–58)

Rozhodnutí Rady 1999/61/ES ze dne 14. prosince 1998 o přijetí výsledků jednání Světové obchodní organizace o finančních službách jménem Evropského společenství s ohledem na oblast jeho pravomocí (Úř. věst. L 20, 27.1.1999, s. 38–39)

Poslední aktualizace 18.04.2017

Top