Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ochrana před obchodními překážkami

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Ochrana před obchodními překážkami

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení Rady (ES) č. 3286/94 – postupy k zajištění výkonu práv EU podle mezinárodních obchodních pravidel, zejména pravidel sjednaných v rámci Světové obchodní organizace

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

 • Stanoví postup, který podnikům a zemím EU umožní žádat orgány EU, aby zkoumaly překážky obchodu* zavedené zeměmi, jež nejsou členy EU, s cílem chránit zájmy podniků a pracovníků EU.
 • Snaží se odstranit újmu* nebo nepříznivé účinky* takových překážek obchodu v souladu s mezinárodními obchodními pravidly

KLÍČOVÉ BODY

 • Podle tohoto nařízení lze stížnosti podávat jménem průmyslu EU, jedné či více společností EU nebo země EU a jsou namířeny na určitou překážku obchodu. Stížnost musí obsahovat dostatečné důkazy o existenci překážek obchodu a o výsledné újmě nebo nepříznivých účincích na obchod.
 • Stížnosti se podávají Evropské komisi písemně. Komise má 45 dnů na rozhodnutí, zda je stížnost přípustná. Tuto lhůtu lze přerušit na žádost toho, kdo stížnost podal, aby mohly být doplněny další informace.
 • Informace poskytuje těmto zemím poradní výbor, který se skládá ze zástupců všech zemí EU a kterému předsedá Komise. Je to i fórum, kde mohou vyjadřovat svá stanoviska.
 • Pokud je stížnost považována za přípustnou, je zahájen přezkum, který je oznámen v Úředním věstníku Evropské unie (Úř. věst.). Toto oznámení označuje dotčený výrobek nebo službu a dotčené země. Komise potom od všech zúčastněných stran shromažďuje veškeré relevantní informace.

Pokud se EU na základě tohoto přezkumu rozhodne, že podnikne nějaké kroky, mohou být přijata opatření obchodní politiky, která jsou slučitelná se stávajícími mezinárodními závazky a postupy. Může zejména:

 • 1.

  pozastavit celní koncese* a uložit nová nebo vyšší cla;

 • 2.

  zavést nebo zvýšit množstevní omezení dovozu nebo vývozu zboží;

 • 3.

  pozastavit koncese týkající se zboží, služeb nebo dodavatelů v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Rada musí o návrhu jednoho nebo více opatření, který předložila Komise, rozhodnout do 30 dnů.

V roce 2014 změnila EU nařízení (nařízení (EU) č. 654/2014) přidáním nových pravidel a postupů. Na jejich základě může EU uplatňovat své právo pozastavit nebo odejmout koncese či jiné závazky vyplývající z mezinárodních obchodních dohod účinněji a rychleji.

Komise může v případě naléhavé potřeby přijmout akty proti zemím, které nejsou členy EU. Tyto prováděcí akty jsou ihned použitelné a tento postup lze využít pouze v řádně odůvodněných případech. Opatření, která lze uzákonit formou prováděcího aktu, zahrnují tři opatření uvedená výše.

ODKDY TOTO NAŘÍZENÍ PLATÍ?

Nařízení (ES) č. 3286/94 platí od 1. ledna 1995. Nařízení (EU) č. 654/2014 platí od 17. července 2014.

KONTEXT

Vyšetřování překážek obchodu

KLÍČOVÁ SLOVA

* Překážky obchodu: jakékoli obchodní praktiky přijaté zemí, která není členem EU, ale zakázané mezinárodními obchodními pravidly, která přiznávají jiné straně dotčené těmito praktikami právo usilovat o odstranění jejich účinku. Tato mezinárodní obchodní pravidla jsou v zásadě pravidla Světové obchodní organizace (WTO) a pravidla stanovená ve dvoustranných dohodách se zeměmi mimo EU, ve kterých je EU jednou ze stran.

* Újma: jakákoli materiální újma, kterou překážka obchodu hrozí způsobit hospodářskému odvětví EU na trhu EU.

* Nepříznivé účinky na obchod: účinky, které překážka obchodu způsobuje nebo hrozí způsobit podnikům EU na trhu jakékoli země mimo EU v souvislosti s produktem nebo službou.

* Koncese a jiné závazky: celní koncese nebo jakékoli jiné výhody, k jejichž uplatňování v rámci svého obchodu se zeměmi mimo EU se EU zavázala na základě mezinárodních obchodních dohod, jejichž je smluvní stranou.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 3286/94 ze dne 22. prosince 1994, kterým se stanoví postupy Společenství v oblasti společné obchodní politiky k zajištění výkonu práv Společenství podle mezinárodních obchodních pravidel, zejména pravidel sjednaných v rámci Světové obchodní organizace (Úř. věst. L 349, 31.12.1994, s. 71–78)

Postupné změny a opravy nařízení č. (ES) 3286/94 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

Poslední aktualizace 30.11.2015

Top