Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Antisubvenční opatření

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Antisubvenční opatření

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) 2016/1037 – antisubvenční opatření

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Stanoví pravidla Evropské unie (EU) o ochraně před subvencovaným dovozem ze zemí, které nejsou členy EU, a podmínky pro přijetí vyrovnávacích opatření.

KLÍČOVÉ BODY

 • Aby se vyrovnaly poškozující účinky subvencovaných výrobků dovážených na trh EU a obnovila spravedlivá hospodářská soutěž, může být uloženo vyrovnávací clo. Clo platí dovozce a vybírají je vnitrostátní celní orgány příslušných zemí EU.
 • Pokud se nějaké výrobní odvětví v EU domnívá, že dovoz výrobku ze země, která není členem EU, je subvencován a způsobuje újmu danému odvětví, které produkuje stejný výrobek, může podat podnět Evropské komisi.
 • Pokud podnět obsahuje dostatečné důkazy o existenci subvence nebo újmě způsobené výrobnímu odvětví EU a o příčinné souvislosti mezi dovezenými výrobky označenými za subvencované a údajnou újmou, zahájí Komise antisubvenční šetření.
 • Komise může uložit prozatímní vyrovnávací clo do ukončení šetření, pokud antisubvenční šetření zjistí, že byly splněny některé podmínky, jako jsou např. tyto:
  • na dovážené výrobky byla poskytnuta zvláštní subvence,
  • byla způsobena újma výrobnímu odvětví EU,
  • existuje příčinná souvislost mezi subvencí a újmou a
  • je v zájmu EU zasáhnout a zabránit této újmě.
 • Po dalším šetření může Komise do 13 měsíců přijmout konečná opatření. Ta se obvykle zavádějí na pět let.
 • V průběhu tohoto pětiletého období je možné požádat o prozatímní přezkum, dojde-li k významné změně okolností, pokud jde o subvenci a újmu, a pokud je tato změna trvalé povahy.
 • V posledním roce, kdy platí konečné opatření, může výrobní odvětví EU požádat Komisi o provedení přezkumu opatření před pozbytím platnosti. Tento přezkum určí, jestli by ukončení platnosti opatření pravděpodobně vedlo k přetrvání nebo obnovení subvence a újmy. V takovém případě mohou být opatření prodloužena na dalších pět let.
 • Dovozci také mohou požádat o vrácení vybraného vyrovnávacího cla, pokud se domnívají, že napadnutelné subvence, na jejichž základě bylo clo zaplaceno, byly odstraněny nebo sníženy.
 • Antisubvenční pravidla EU vycházejí z globálních norem stanovených Světovou obchodní organizací (WTO).

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Nařízení (EU) 2016/1037 je kodifikovaným zněním původního aktu (nařízení (ES) č. 597/2009) a jeho postupných změn. Používá se od 20. července 2016.

KONTEXT

 • Subvence je finanční příspěvek, např. grant nebo půjčka, který zaplatí vláda země, jež není členem EU, čímž poskytne výhodu podniku nebo odvětví dovážejícímu své výrobky do EU a naruší hospodářskou soutěž na trhu EU. EU může odvracet tato narušení a obnovovat spravedlivou hospodářskou soutěž ukládáním takzvaných vyrovnávacích cel na takové dovážené výrobky.
 • Další informace najdete zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (kodifikované znění) (Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 55–91)

Poslední aktualizace 27.02.2017

Top