Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Antidumpingová opatření

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Antidumpingová opatření

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) 2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Stanoví postup pro zavedení antidumpingových opatření v Evropské unii (EU).

KLÍČOVÉ BODY

 • K dumpingu dochází, když nějaká společnost prodává výrobek na vývozním trhu za nižší cenu než na vlastním domácím trhu. Pro zajištění spravedlivé hospodářské soutěže s týmž výrobkem, který na trhu Evropské unie prodávají výrobci z EU, může EU na takový dovoz zavést antidumpingová opatření.
 • Antidumpingová opatření je možné zavést, pokud jsou splněny následující podmínky:
  • dovoz musí být dumpingový,
  • musí docházet k újmě* odvětví EU vyrábějícího obdobný výrobek*,
  • musí existovat příčinná souvislost mezi dumpingovým dovozem a újmou,
  • antidumpingová opatření nesmějí být proti zájmům EU.
 • Pokud jsou tyto podmínky splněny, lze antidumpingová opatření zavést na dovoz příslušného výrobku do EU. Tato opatření mají obvykle podobu valorickéhocla, tj. procentního podílu dovozní hodnoty příslušného výrobku. Mohou mít také podobu specifického cla, tj. pevné hodnoty za určité množství zboží, např. 100 EUR na tunu výrobku, nebo cenových závazků. Cenový závazek je závazkem vývozce k respektování minimálních dovozních cen.
 • Cla platí dovozce v EU a vybírají je vnitrostátní celní orgány příslušných zemí EU.
 • Opatření se obvykle zavádějí na 5 let. Za určitých podmínek mohou být platná opatření přezkoumána (prozatímní přezkum). Rozsah tohoto přezkumu je obvykle omezen na jeden nebo více prvků původních opatření, např. na úroveň dumpingu anebo újmy, definici výrobku, formu opatření.
 • Po 5 letech platnost opatření skončí, pokud přezkum před pozbytím platnosti nepovede k závěru, že pokud by platnost opatření skončila, dumping a újma by pravděpodobně pokračovaly nebo přetrvávaly.
 • Dovozci mohou požádat o úplné nebo částečné vrácení zaplacených cel, pokud mohou prokázat, že bylo odstraněno nebo sníženo dumpingové rozpětí*, na jehož základě byla cla zaplacena.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Nařízení (EU) 2016/1036 je kodifikovaným zněním původního aktu (nařízení (ES) č. 1225/2009) a jeho postupných změn. Používá se od 20. července 2016.

KONTEXT

Další informace jsou uvedeny zde:

* KLÍČOVÉ POJMY

Újma: značná újma pro odvětví EU, např. ztráta podílu na trhu, nižší úrovně cen anebo snížená ziskovost, způsobená dumpingovým dovozem

Obdobný výrobek: výrobek, který je identický nebo velmi připomíná zkoumaný výrobek

Dumpingové rozpětí: rozdíl mezi cenou, kterou si vývozce účtuje za výrobek na svém domácím trhu (normální hodnota), a cenou, kterou si tentýž vývozce účtuje za daný výrobek na trhu EU (vývozní cena)

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (kodifikované znění) (Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21–54)

Poslední aktualizace 27.02.2017

Top