Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Přidělování dovozních a vývozních kvót a licencí EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Přidělování dovozních a vývozních kvót a licencí EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 717/2008 — správa množstevních kvót

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Zavádí pravidla pro správu dovozních a vývozních kvót Evropské unie (EU).

KLÍČOVÉ BODY

 • Některé výrobky jsou z působnosti tohoto nařízení vyloučeny. Jedná se například o zemědělské produkty uvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU.
 • K obecným zásadám správy kvót EU patří:
  • kvóty se mají přidělovat žadatelům co možná nejrychleji,
  • kvóty mohou být spravovány jednou z konkrétních metod nebo jejich kombinací, například metodou založenou na tradičních obchodních tocích nebo podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“,
  • zveřejnit v Úředním věstníku EU oznámení o otevření kvóty.
 • Stanovují se zvláštní pravidla pro různé metody správy kvót. Tak například u metody:
  • založené na tradičních obchodních tocích se část kvóty vyhradí tradičním dovozcům a vývozcům, tedy těm, kdo mohou doložit, že v předchozím období dováželi do EU nebo vyváželi z EU zboží, na které se kvóta vztahuje,
  • založené na zásadě „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ Evropská komise určí množství, na které mají dovozci nebo vývozci nárok až do vyčerpání kvóty,
  • přidělování kvót v poměru k požadovanému množství stanoví Komise množství kvóty na základě informací od zemí EU ohledně počtu žádostí o licence, které obdržely.
 • V souvislosti s metodou založenou na zásadě „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ musí být dovozní a vývozní licence opravňující k dovozu nebo vývozu příslušných výrobků vydány okamžitě. Ve všech ostatních případech se licence vydávají do 10 dnů od oznámení rozhodnutí Komise nebo ve lhůtě stanovené Komisí.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Nařízení (ES) č. 717/2008 je kodifikovaným zněním původního aktu (nařízení (ES) č. 520/94) a jeho postupných změn. Používá se od 15. srpna 2008.

KONTEXT

V průběhu let se členy Světové obchodní organizace stává stále více zemí, a proto se toto nařízení prakticky vztahuje pouze na dovozy z omezeného počtu zemí. V současné době se vztahuje na dovoz textilií z Běloruska a Severní Koreje. Na vývozy EU nejsou žádné množstevní kvóty.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Rady (ES) č. 717/2008 ze dne 15. července 2008 o stanovení postupu Společenství při správě množstevních kvót (kodifikované znění) (Úř. věst. L 198, 26.7.2008, s. 1–7)

Oprava nařízení Rady (ES) č. 717/2008 ze dne 17. července 2008 o stanovení postupu Společenství při správě množstevních kvót (Úř. věst. L 206, 2.8.2008, s. 34)

Poslední aktualizace 27.02.2017

Top