Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Práva dětí a ozbrojené konflikty

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Práva dětí a ozbrojené konflikty

PŘEHLED DOKUMENTU:

Obecné zásady EU týkající se dětí a ozbrojených konfliktů

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TĚCHTO POKYNŮ?

Tyto pokyny zavazují EU k řešení krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých dopadů ozbrojených konfliktů na děti.

Cílem je přesvědčovat vlády a organizace po celém světě, aby dodržovaly humanitární právo a lidská práva, která děti chrání před dopady ozbrojených konfliktů.

Snaží se také zabránit náboru dětí do ozbrojených sil a zastavit beztrestnost pachatelů trestných činů na dětech.

KLÍČOVÉ BODY

  • Pracovní skupina Rady pro lidská práva (COHOM) ve spolupráci s dalšími příslušnými stranami určuje, kde je pomoc potřeba, a to na základě zpráv od vedoucích misí, velitelů vojenských sil a zvláštních zástupců EU, zpráv a doporučení od Organizace spojených národů (OSN) a informací od Evropské komise týkajících se projektů financovaných EU, které jsou zaměřeny na děti a ozbrojené konflikty (a obnovu po jejich ukončení).
  • S cílem podporovat a chránit děti ovlivněné ozbrojeným konfliktem využívá EU nástroje ve vztahu k zemím mimo EU. Patří k nim diplomatické iniciativy, politický dialog, mnohostranná spolupráce, odborná příprava v oblasti ochrany dětí a řešení krizí.
  • Do praxe jsou zaváděny na základě revidované prováděcí strategie EU týkající se těchto pokynů.
  • EU investuje do posílení svých kapacit na ochranu dětí, například prostřednictvím společné iniciativy 2014 s Dětským fondem OSN (UNICEF) – Nástroj pro práva dětí: začlenění práv dětí do rozvojové spolupráce. EU také podporuje a přispívá na kampaň Děti, ne vojáci, která byla zahájena v roce 2014 a jejímž cílem je zastavit do roku 2016 nábor a využívání dětí v konfliktech.

KONTEXT

UNICEF uvádí, že každé desáté dítě na světě žije v oblastech ovlivněných ozbrojeným konfliktem, což ohrožuje jejich přežití, rozvoj a životní příležitosti. Byly vytvořeny mezinárodní právní předpisy, které se tímto problémem zabývají, mimo jiné Úmluva o právech dítěte (CRC). Její součástí je Opční protokol, jehož cílem je řešení situací, v nichž jsou děti ohroženy ozbrojeným konfliktem.

EU a její země si kladou za cíl brát v úvahu a koordinovat své činnosti s ostatními orgány, například zvláštním zástupcem generálního tajemníka OSN pro otázky dětí a ozbrojených konfliktů a pracovní skupiny Rady bezpečnosti OSN pro děti a ozbrojené konflikty, aby maximalizovaly jejich dopad. V příloze těchto pokynů jsou uvedeny další příslušné normy v oblasti lidských práv a humanitárního práva, kterými se řídí opatření EU na ochranu dětí ovlivněných ozbrojenými konflikty.

AKT

Aktualizace Obecných zásad EU týkajících se dětí a ozbrojených konfliktů. Rada pro obecné záležitosti dne 16. června 2008

Poslední aktualizace 25.09.2015

Top