Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Globální strategie EU pro pomocné a pozorovatelské volební mise

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Globální strategie EU pro pomocné a pozorovatelské volební mise

Účelem tohoto sdělení je vytvořit strategii a stanovit metody pro pomocné a pozorovatelské volební mise Evropské unie (EU) v zemích mimo EU.

AKT

Communication from the Commission of 11 April 2000 on EU election assistance and observation [COM(2000) 191 final – Not published in the Official Journal] (Sdělení Komise ze dne 11. dubna 2000 o pomocných a pozorovatelských volebních misích EU (COM(2000) 191 final – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku))

PŘEHLED

Všeobecná deklarace lidských práv stanoví, že každý člověk má právo účastnit se vlády své země. Pokud jde o volby, řádná správa věcí veřejných se neobejde bez náležitého legislativního a regulačního rámce a transparentní a zodpovědné správy voleb, zejména nezávislého dohledu a sledování, které zajistí respektování právního státu. Je také důležité, aby byli občané informováni a aby se účastnili celého volebního procesu.

Kritéria stanovená ve Všeobecné deklaraci lidských práv pro potvrzení platnosti pozorovaných voleb jsou mezinárodně přijímána. Volby musí být svobodné, spravedlivé, opravdové a musí se konat v pravidelných obdobích a tajným hlasováním.

Mezinárodní pomocná volební mise se skládá z technické a materiální podpory volebních procesů, včetně pomoci s vytvořením volebního právního rámce, registrací politických stran či voličů a poskytováním občanského vzdělávání a odborné přípravy pro místní pozorovatele a novináře. Volební pomoc se vzájemně doplňuje s volebním pozorováním.

Mezinárodní volební pozorovatelská mise je určena k upevnění demokracie, legitimizaci volebních procesů, posílení důvěry veřejnosti, zamezení podvodů, posílení respektu k lidským právům a přispění k vyřešení konfliktu. Je založena na principech úplného pokrytí, nestrannosti, transparentnosti a profesionality.

Podpora, kterou Evropská unie (EU) vynakládá v oblasti lidských práv, demokracie a právního státu, je zakotvena ve Smlouvách. Čl. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie jasně říká, že Unie je založena na hodnotách, jako je svoboda, demokracie, dodržování lidských práv a právní stát, což jsou základní hodnoty společné všem zemím EU. Volební mise jsou přijímány jako součást mandátu EU.

Poučení ze zkušeností

Toto sdělení uvádí poučení získaná z pomocných a pozorovatelských volebních misí EU v letech 1993 až 2000:

 • Unie v této oblasti potřebuje ucelenou strategii;
 • pozorovatelské mise musí být opatrné, aby nelegitimizovaly nelegitimní volební procesy;
 • je nutné vytvořit lepší spolupráci s domácími pozorovatelskými skupinami a zajistit jejich školení;
 • pomoc a pozorování potřebují i některé regionální a místní volby;
 • před posláním pozorovatelských misí jsou nutné průzkumné mise;
 • volební pozorovatelské mise musí zůstat na místě dostatečně dlouho, aby pokryly všechny fáze volebního procesu;
 • hodnocení voleb je choulostivá záležitost a mělo by vést k doporučení budoucích opatření;
 • mluvčí mise by vždy měli učinit předběžné prohlášení po hlasování a závěrečné vyjádření až na konci volebního procesu;
 • aktéři EU v této oblasti by vždy měli mluvit jednohlasně;
 • bylo by užitečné v rámci Komise vytvořit jednotku, která by se zabývala volbami v zemích mimo EU;
 • je nutné objasnit a racionalizovat rozhodovací proces EU;
 • je zapotřebí ucelená a transparentní politika financování;
 • je nutné posílit koordinaci mezi Radou, Komisí a Evropským parlamentem;
 • koordinace s dalšími mezinárodními aktéry by měla být založena na partnerství;
 • mise EU musí být viditelnější;
 • lidské zdroje zapojené do pomocných a pozorovatelských volebních misí musí odpovídat politickým cílům;
 • bylo by užitečné vytvořit zrychlený plán pro rozhodování EU;
 • mise by bylo možné zlepšit vytvořením srovnatelných metod pro nábor pozorovatelů;
 • pozorovatelé EU by měli obdržet lepší odbornou přípravu a terénní vedení.

Doporučení do budoucna

Sdělení zdůrazňuje, že Unie musí přijmout strategii pro pomocné a pozorovatelské volební mise, která:

 • umožní rozhodování v jednotlivých případech;
 • podpoří vytvoření udržitelných vnitrostátních struktur;
 • podpoří pluralitu na politické úrovni a v místní občanské společnosti;
 • bude podporovat partnerství mezi evropskými a místními nevládními organizacemi a místními pozorovateli.

Rozhodnutí o zahájení pozorovatelské volební mise EU by mělo být založeno na vyhodnocení vhodnosti, uskutečnitelnosti a užitečnosti mise. Rada v tomto ohledu připravila kritéria, která jsou stanovena v příloze III sdělení. Tato příloha také uvádí podmínky, které musí splňovat pozorovatelé, aby mohli provádět svou práci.

Následující kritéria by mohla sloužit jako základ pro rozhodování o tom, zda bude poskytnuta volební pomoc:

 • žádost o pomoc vlády hostitelské země;
 • všeobecná dohoda hlavních politických stran a dalších partnerů;
 • existence dřívějších programů EU v oblasti politického sledování nebo rozvoje;
 • dostatečný časový rámec;
 • volnost pohybu;
 • přístup k informacím;
 • bezpečnost technického týmu pomoci.

Komise se momentálně zabývá tím, zda by bylo vhodné vytvořit volební jednotku zodpovědnou za horizontální koordinaci pomocných a pozorovatelských volebních misí, včetně předběžného plánování a hodnocení, která by pomáhala geografickým jednotkám a delegacím Komise a jednala by s dalšími zúčastněnými institucemi a organizacemi. Tento nový tým by měl Radě, Parlamentu a Komisi usnadnit dosažení smlouvy o volebních misích.

Pokud jde o financování misí, zkoumají se různé způsoby urychlení a zjednodušení rozhodování o využívání finančních prostředků a provádění výdajů.

Sdělení uvádí, že dohodnutá kritéria výběru (příloha IV) a kodex chování pozorovatelů EU (příloha III) jsou dobrým základem pro nábor pozorovatelů.

Obecné základy pro dosažení úspěchu

Mají-li být pomocné a pozorovatelské volební mise úspěšné, doporučuje sdělení brát v úvahu následující aspekty:

 • dát misi jasný mandát;
 • vždy začít průzkumnou misí;
 • vytvořit terénní jednotku EU pro volby se stěžejním týmem zodpovědným za koordinaci;
 • odeslat technickou pomoc na místo určení dostatečně předem;
 • zpracovávat pravidelné zprávy o misi;
 • školit všechny pozorovatele EU pomocí společného programu odborné přípravy;
 • spolupracovat s dalšími organizacemi na školení pozorovatelů;
 • zasílat dlouhodobé pozorovatele dva měsíce před dnem voleb a ponechat je na místě, dokud se nevyřeší povolební spory;
 • zajistit, aby všichni pozorovatelé dodržovali kodex chování.

Pokud jde o posuzování výsledku voleb, sdělení se zastává používání kritérií stanovených v příloze III.

Pro zlepšení viditelnosti volebních činností EU sdělení navrhuje zveřejňovat informace o těchto činnostech na internetu, vytvářet si dobré vztahy s médii, používat relevantní propagační materiál a zahrnovat viditelnost do smluv s dalšími partnery.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. května 2008 o volebních pozorovatelských misích EU: cíle, postupy a budoucí výzvy (Nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Závěry Rady o pomocných a pozorovatelských volebních misích. Rada ve složení pro rozvoj – 31. května 2001 (Nebyly zveřejněny v Úředním věstníku).

Rada vítá sdělení a uvádí zásady, podle nichž by se měla řídit podpora EU v oblasti voleb: dialog se zainteresovanými orgány, zlepšení důvěry voličů ve volby, předcházení konfliktům a zabraňování podvodům. Rada zdůrazňuje, že je nutné rozlišovat pomocné volební mise a pozorovatelské volební mise. Rada se také domnívá, že pro každou pozorovatelskou volební misi je vhodné jmenovat hlavního pozorovatele z Evropského parlamentu. K opatřením, která se mají podniknout, patří:

 • budování institucionální kapacity, včetně rámcových dohod o financování voleb a o politických stranách;
 • odborná příprava místních pracovníků;
 • lepší informování občanů o jejich právu volit;
 • zřízení volebních míst;
 • podpora místní občanské společnosti;
 • podpora médií.

Přezkum podpory volebních procesů se očekává každé tři roky.

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. března 2001 o sdělení Komise o pomocných a pozorovatelských volebních misích EU (nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Evropský parlament sdělení vítá. V rámci Evropského parlamentu navrhuje vytvoření skupiny pro koordinaci voleb a vyzývá také Komisi, aby připravila strategické dokumenty jednotlivých zemí o volební pomoci a obecné zásady pro hodnocení volební pomoci. Doporučuje, aby nedocházelo k překrývání mezi evropskými a mezinárodními misemi, a navrhuje zorganizování konference s dalšími aktéry s cílem vytvořit společná pracovní a hodnotící kritéria. Evropský parlament se také domnívá, že je důležité vyčlenit podporu na volební pomoc v rámci rozpočtových linií pro každou geografickou oblast.

See also

 • Internetové stránky Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) o pomocných a pozorovatelských volebních misích (EN)

Poslední aktualizace: 19.04.2011

Top