Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rámcová dohoda o partnerství s humanitárními organizacemi (2008-2012)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Rámcová dohoda o partnerství s humanitárními organizacemi (2008-2012)

Tato nová rámcová dohoda o partnerství s humanitárními organizacemi platí od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2012. Stejně jako předchozí rámcová dohoda o partnerství stanoví úlohu, práva a povinnosti partnerů, jakož i právní podmínky, kterými se řídí provádění humanitární pomoci.

AKT

Rámcová dohoda (EN) (FR) o partnerství s humanitárními organizacemi.

PŘEHLED

Generální ředitelství Evropské komise pro humanitární pomoc (GŘ ECHO) nezasahuje přímo v terénu, nýbrž rozděluje svou pomoc mezi partnery, kteří ji provádějí. Z tohoto důvodu jsou základem jeho práce rámcové dohody o partnerství. GŘ ECHO je používá nepřetržitě od svého vzniku v roce 1992; v současné době existují dva typy rámcových dohod o partnerství: rámcová dohoda s mezinárodními organizacemi a rámcová dohoda s nevládními organizacemi (NVO). Existuje též finanční a správní rámcová dohoda mezi Evropským společenstvím a OSN (označovaná zkratkou FAFA), jíž se řídí humanitární operace financované GŘ ECHO a prováděné humanitárními agenturami OSN.

Tato nová rámcová dohoda o partnerství s NVO platí od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2012 a Komise ji může automaticky obnovit na období nejvýše jednoho roku. Jde o čtvrtou rámcovou dohodu o partnerství v dějinách GŘ ECHO - předchozí byly přijaty v letech 1993, 1998 a 2003. Cílem nové rámcové dohody o partnerství je zjednodušit a zvýšit flexibilitu smluvních nástrojů mezi GŘ ECHO a partnery a zlepšit provádění humanitární pomoci, a to prostřednictvím přístupu více zaměřeného na výsledky. V tomto kontextu byly z předchozí rámcové dohody o partnerství převzaty oba klíčové cíle - „kontinuita“ a „kvalitní partnerství“.

Obecná ustanovení

Humanitární pomoc Evropské unie (EU) se provádí prostřednictvím podpory, kterou uděluje Evropské společenství programům a projektům a z níž lze financovat nákup a dodávku veškerých výrobků, materiálu či služeb nezbytných pro jejich realizaci, a to v souladu s nařízením (ES) č. 1257/96, které představuje právní základ pro činnost GŘ ECHO a pro rámcovou dohodu o partnerství .

Rámcovou dohodu o partnerství definují společné zásady, kterými se řídí partnerství mezi GŘ ECHO a NVO, a stanoví postupy a prováděcí pravidla pro humanitární operace, které jsou v takovém partnerství realizovány. Rámcová dohoda o partnerství dále definuje kritéria pro výběr partnerů, a má tak za cíl ustavit dlouhodobou spolupráci mezi GŘ ECHO a NVO, aby byla zajištěna skutečná a účinná humanitární pomoc. Podpis dohody o partnerství tak v zásadě představuje předběžnou podmínku pro přidělení finančních prostředků na podporu konkrétních humanitárních operací, avšak rámcová dohoda o partnerství není sama o sobě dohodou o financování.

Hlavní cíle rámcové dohody o partnerství jsou:

 • optimalizace provádění a výsledků operací, jimiž se realizuje humanitární pomoc, tak, aby byly zohledněny zásady šetrnosti a účinnosti a jasně stanoveny cíle a ukazatele výkonnosti;
 • zjednodušení postupů a vyjasnění pravidel;
 • prosazování konceptu kvalitního partnerství, a to prostřednictvím pečlivého výběru partnerů a závazků ke zlepšování.

Kvalita partnerství se má konkrétně projevit v provádění humanitárních projektů. Tato kvalita má spočívat v transparentnosti a odpovědnosti vůči dotčeným stranám, ve formulování strategií, jak dosáhnout účinnosti humanitární akce, v nároku humanitárních pracovníků na spravedlivé pracovní podmínky a v podpoře kultury učení se spojené s šířením osvědčených postupů. Informování a komunikace mezi partnery mají probíhat plynule.

Výběr a hodnocení partnerů

Všechny NVO, které se ztotožňují s hodnotami, zásadami a cíli GŘ ECHO, jsou způsobilé stát se partnery, a to po ověření, zda odpovídají stanoveným kritériím. Kritéria způsobilosti jsou:

 • status samostatné neziskové organizace se sídlem v některém z členských států. Komise ověří u vnitrostátních orgánů akt o registraci organizace a její status;
 • předložení auditovaných finančních výkazů za poslední dvě zdaňovací období. Komise ověří rovněž výroční zprávy o činnosti za dvě poslední léta, které musí dokládat, že organizace má v příslušném oboru nejméně tříletou zkušenost s prací v terénu;
 • prokázání dostatečné a ověřitelné administrativní kapacity, a to mimo jiné předložením organizační struktury a seznamu členů správní rady;
 • schopnost zaručit morální integritu organizace a její správní rady;
 • přistoupení k dobrovolnému kodexu chování či k chartě, které stanoví dodržování zásad nestrannosti, nezávislosti a neutrality při poskytování pomoci.

Poté, co je vyhodnocena způsobilost, vyhodnotí se též schopnosti. Při výběru se v úvahu bere technická a logistická kapacita, kapacita týkající se administrativního a finančního řízení, již dosažené výsledky, schopnost výkonu a nestrannost, přičemž se tato kritéria ověří u vnitrostátních orgánů a v místech působení.

Sledování a kontrola

Aby byla činnost NVO podrobena účinnější kontrole, byly v nové rámcové dohodě o partnerství stanoveny dva kontrolní mechanismy:

 • mechanismus „A“ (týkající se akcí), který se vztahuje na sledování toho, jak jsou realizovány akce, na podrobnou kontrolu závěrečných zpráv a na zpětný audit akcí;
 • mechanismus „P“ (týkající se předběžného hodnocení a vnitřních postupů), který se vztahuje na předběžné hodnocení vnitřních kontrolních postupů, řízení rizik a zadávání zakázek ze strany NVO a na zpětné audity uplatňování těchto pravidel a postupů.

Pravidelné hodnocení NVO, které podepsaly rámcovou dohodu o partnerství, provádí Komise postupem, který má dvě fáze:

 • cílem první fáze, k níž se přistupuje každý rok povinně u všech NVO, je ověřit kritéria způsobilosti a schopností. V rámci této fáze Komise obdrží kopii roční účetní závěrky, zprávu o provedení externího auditu a kopii výroční zprávy o činnosti za předchozí zdaňovací období, jakož i veškerou další dokumentaci, již lze považovat za relevantní;
 • druhá fáze spočívá v podrobném hodnocení, k němuž dochází nejméně jednou za tři roky.

Pozastavení či rozvázání dohody o partnerství

Poté, co Komise provede roční hodnocení, může buďto potvrdit své partnerství s příslušnou NVO, anebo rámcovou dohodu o partnerství po písemném oznámení pozastavit či vypovědět. V případě, že NVO nesplňuje kritéria, může Komise po uplynutí lhůty 45 dní ode dne, kdy ji o tom písemně zpraví, partnerství pozastavit. V případě pozastavení není NVO po dobu, po kterou pozastavení trvá, způsobilá k dalšímu financování, avšak její aktivní status jí může být navrácen, pokud prokáže, že opět začala kritéria schopností splňovat. V případě podezření, že se NVO dopustila porušení smluvních povinností, může Komise rámcovou dohodu o partnerství pozastavit s okamžitou platností.

Pokud pozastavení trvá jeden rok, dohoda o partnerství se rozváže. Další případy, kdy lze dohodu rozvázat, nastávají při nedodržení pravidel způsobilosti, která jsou uvedena výše, při porušení hodnot, zásad či cílů rámcové dohody o partnerství a při závažných nesrovnalostech, které rozpočtu Společenství způsobí či mohou způsobit ztrátu. Lhůta pro zaslání písemného upozornění je rovněž 45 dnů.

Činnosti způsobilé k financování z prostředků Společenství

Humanitární pomoc zahrnuje zejména dodávky potravin a vody, činnosti vedoucí k ozdravení prostředí, budování přístřeší a zdravotnických zařízení, krátkodobé rekonstrukční práce, činnosti směřující k ochraně obětí konfliktů a činnosti k přípravě na hrozící přírodní katastrofy.

Tyto činnosti je nutno vykonávat v souladu se základními zásady lidskosti, nestrannosti, neutrality a nezávislosti *. Musejí být zaměřeny na příjemce, založeny na potřebách obyvatel, kteří jsou v tísni, a je nutno při nich využívat osvědčených postupů, které v humanitární oblasti existují. NVO proto musejí:

 • rozdělovat finanční prostředky v závislosti na potřebách;
 • podporovat účast příjemců;
 • zakládat své činnosti na místních kapacitách a respektovat přitom místní kulturu, strukturu a tradice;
 • propojit urgentní pomoc, rekonstrukci a rozvoj;
 • spolupracovat na posilování kapacit postižených společenství, aby byla s to lépe čelit dalším humanitárním krizím.

Operace lze zahájit z iniciativy Komise či některé z NVO. Je-li operace schválena, může být zcela či zčásti financována Evropským společenstvím.

Klíčové pojmy aktu

 • Zásada lidskosti: s každou lidskou bytostí se musí za všech okolností zacházet lidsky; je třeba chránit životy a ulehčovat v utrpení, přičemž je nutno zajistit úctu k jednotlivci.
 • Zásada neutrality: znamená, že se v konfliktech nelze stavět na jednu stranu a nelze se v žádném případě zapojovat do sporů politické, rasové, náboženské či ideologické povahy.
 • Zásada nestrannosti: humanitární pomoc nelze zakládat na národnosti, rase, náboženství či politických názorech.
 • Zásada nezávislosti: humanitární agentury mají definovat a provádět svou vlastní politiku, a to nezávisle na politice či činnosti vlád.

See also

 • Další informace jsou k dispozici na stránkách GŘ pro humanitární pomoc a civilní ochranu (ECHO) (EN) (FR)

Poslední aktualizace: 25.01.2011

Top