Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Generální ředitelství pro evropskou civilní ochranu a operace humanitární pomoci (ECHO)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Generální ředitelství pro evropskou civilní ochranu a operace humanitární pomoci (ECHO)

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Článek 214 Smlouvy o fungování Evropské unie

Článek 196 Smlouvy o fungování Evropské unie

CO JE CÍLEM TĚCHTO ČLÁNKŮ SMLOUVY?

  • Článek 214 poskytuje hlavní právní základ pro humanitární pomoc Evropské unie (EU). Opravňuje EU poskytovat pomoc a ochranu obětem přírodních i lidmi způsobených katastrof v zemích mimo EU.
  • Článek 196 dává EU pravomoc podpořit a doplnit činnosti zemí EU v oblasti civilní ochrany.

KLÍČOVÉ BODY

  • Za doručení pomoci obětem krizí a přírodních i lidmi způsobených katastrof zodpovídá Generální ředitelství pro humanitární pomoc a civilní ochranu (ECHO) Evropské komise.
  • ECHO také řídí mechanismus civilní ochrany EU.
  • Nedávno, v roce 2016, ECHO převzalo odpovědnost za řízení mimořádné podpory v rámci EU.

Humanitární pomoc

Na základě mezinárodních zásad ukotvených v Evropském konsensu o humanitární pomoci poskytuje EU humanitární pomoc na základě potřeb. Zaměřuje se na nejzranitelnější oběti.

ECHO financuje humanitární pomoc na základě nařízení o humanitární pomoci z roku 1996, které umožňuje financování operací mimo EU za účelem poskytování pomoci a ochrany lidem postiženým přírodními nebo lidmi způsobenými katastrofami a podobnými mimořádnými událostmi. ECHO zasahuje v partnerstvís organizacemi, jako jsou nevládní organizace; fondy, programy a specializované agentury OSN; Červený kříž a Červený půlměsíc a specializované agentury zemí EU.

Mimořádná podpora v rámci EU

  • Nařízení (EU) 2016/369 umožňuje EU poskytovat mimořádnou podporu zemím EU postiženým mimořádně závažnými přírodními nebo lidmi způsobenými katastrofami se závažnými dalekosáhlými humanitárními důsledky, jako jsou zemětřesení, záplavy a průmyslové nehody. Tato podpora se použije pouze v případě, že se ukáže, že ostatní nástroje jsou nedostatečné, a má podporovat a doplňovat činnosti postižené země/zemí EU.

Civilní ochrana

  • ECHO je aktivní i v případě přírodních i lidmi způsobených katastrof uvnitř i vně EU prostřednictvím mechanismu civilní ochrany EU, jehož cílem je posilovat spolupráci a koordinaci mezi EU a zeměmi EU v oblasti civilní ochrany. Za zvláštních okolností se mohou zapojit i některé země mimo EU.
  • Hlavním cílem mechanismu je zefektivnit systémy pro prevenci přírodních i lidmi způsobených katastrof uvnitř i vně EU, přípravu na tyto katastrofy a reakci na ně .
  • Mechanismus má středisko pro koordinaci odezvy na mimořádné události, které pracuje non stop a koordinuje operace a také kapacitu pro odezvu na mimořádné události („dobrovolný sdružený fond“), který spojuje řadu podpůrných týmů, odborníků a vybavení, které jsou v pohotovosti v zemích EU, v nichž mají základnu.
  • I když se zaměřuje na ochranu lidí, pokrývá rovněž životní prostředí a majetek včetně přírodního dědictví.

KONTEXT

Více informací je k dispozici zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Článek 214 Smlouvy o fungování Evropské unie (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 143)

Článek 196 Smlouvy o fungování Evropské unie (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 135–136)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Rady (ES) č. 1257/96 ze dne 20. června 1996 o humanitární pomoci (Úř. věst. L 163, 2.7.1996, s. 1–6)

Postupné změny nařízení (ES) č. 1257/96 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1313/2013/EU ze dne 17. prosince 2013 o mechanismu civilní ochrany Unie (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 924–947)

Nařízení Rady (EU) 2016/369 ze dne 15. března 2016 o poskytování mimořádné podpory v rámci Unie (Úř. věst. L 70, 16.3.2016, s. 1–6)

Poslední aktualizace 22.09.2016

Top