Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Návaznost základní pomoci, obnovy a rozvoje

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Návaznost základní pomoci, obnovy a rozvoje

PŘEHLED DOKUMENTU:

Sdělení Komise KOM(2001) 153 v konečném znění: přístup k návaznosti základní pomoci, obnovy a rozvoje

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

Operace pomoci při mimořádných událostech řeší bezprostřední potřeby, ale měly by též najít způsoby, jak oživit odolnost vůči budoucím krizím poskytováním dlouhodobějších výhod rozvoje a posilováním řízení rizik. Tento přístup se nazývá návaznost základní pomoci, obnovy a rozvoje.

Při diskusi o výzvách, které mezinárodní společenství musí řešit v pokrizových situacích, určuje sdělení opatření vedoucí ke zlepšení přínosu EU a snaží se účinně propojit bezprostřední pomoc s dlouhodobějšími rozvojovými politikami.

KLÍČOVÉ BODY

Sdělení uvádí tři kategorie krize.

 • Přírodní katastrofy, jako je hladomor, záplavy a zemětřesení. Bezprostřední pomoc je nezbytná, ale připravenost na katastrofy, jako jsou systémy včasného varování pro hladomor a pěstování rostlin jako prevence před povodněmi, představují složitější výzvu.
 • Násilné konflikty. Ty mohou být obzvláště náročné z důvodu protichůdných zájmů stran konfliktu nebo dlouhodobé nestability. EU musí pracovat v širokém kontextu, protože v případě pomoci existuje riziko negativních důsledků, jako je korupce nebo prodlužování konfliktu.
 • Strukturální a jiné typy krizí. Patří sem země, které trpí zhoršením politických, hospodářských nebo sociálních podmínek, jako je Ukrajina, Moldavsko a Bělorusko, kde by základní pomoc mohla mít zkreslující účinek tím, že by vytvořila závislost nebo by podněcovala napětí. Rozvojová pomoc může pomáhat zlepšováním institucionálních struktur a odstraňováním překážek pro výrobu a obchod.

S cílem účinnějších reakcí na pokrizové situace je navrhován následující přístup:

 • Evropská komise má přijmout úlohu včasné koordinace a spolupráce a posílit tak vazbu mezi humanitární pomocí a rozvojem.
 • V zemích vystavovaných přírodním katastrofám by měla být ve strategiích humanitární pomoci i rozvojové spolupráce zvýšená pozornost věnována připravenosti na katastrofy a prevenci.
 • Strategie oživení a obnovy po krizi nebo katastrofě by se měly pokusit o řešení příčin zranitelnosti a zakomponovat snížení rizik katastrof a připravenosti na ně – někdy označené jako „příště lépe“.
 • V konfliktních situacích se na vazbu mezi základní pomocí a rozvojem musí pohlížet v širším ekonomickém, sociálním a politickém kontextu.
 • Pomoc v mimořádných situacích musí být v souladu s cíli dlouhodobého rozvoje.
 • V úvahu musí být brána dlouhodobá partnerství, jako je dohoda z Cotonou mezi rozvojovými zeměmi a EU.
 • Mezinárodní iniciativy musí být lépe koordinovány, a to i posilováním přístupu „Přátelé“*.
 • Komise by měla zkrátit prodlení a vhodné zdroje zmobilizovat rychle, čímž zajistí zapojení patřičných partnerů, zeštíhlený proces rozhodování v EU a přijetí vyšší míry technického rizika.
 • V reakci na krizové situace by měly vznikat pracovní programy, zahrnující požadované akce a opatření a rušící potřebu schvalovat jednotlivé projekty.
 • Výběrová řízení a smlouvy by měly být v souvislosti s obnovou, pomocí pro uprchlíky, potravinovou pomocí a bezpečností potravin a nášlapnými minami flexibilnější.
 • Nové předpisy by měly být lépe zorganizovány, aby zahrnovaly obnovu, pomoc uprchlíkům a otázky nášlapných min.
 • Měla by probíhat rozsáhlá diskuse o myšlenkách předkládaných za účelem dalšího zlepšování schopnosti EU pozitivně ovlivňovat výsledky.

Určitá diskuse v tomto sdělení je obnovena a další je rozvíjena ve sdělení Komise z roku 2012 o přístupu EU ke zvyšování odolnosti: poučení z krizí v oblasti zajišťování potravin.

KONTEXT

Zvyšování odolnosti a návaznost základní pomoci, obnovy a rozvoje

KLÍČOVÝ POJEM

*Přístup „Přátelé…“: strategie OSN zaměřená na zapojení co nejvyššího počtu mezinárodních dárců koordinující jejich kroky v konkrétní zemi.

AKT

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Návaznost základní pomoci, obnovy a rozvoje – Hodnocení (COM(2001) 153 final ze dne 23.4.2001)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Přístup EU ke zvyšování odolnosti: poučení z krizí v oblasti zajišťování potravin (COM(2012) 586 final ze dne 3.10.2012)

Poslední aktualizace 26.11.2015

Top