Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Spolupráce se Spojenými státy v operacích pro řešení krizí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Spolupráce se Spojenými státy v operacích pro řešení krizí

Evropská unie (EU) a Spojené státy americké mají společné cíle, pokud jde o zahraniční politiku. Zejména podporují mírové řešení konfliktů a obnovu a stabilizaci zemí v krizi. EU a Spojené státy se tak rozhodly spojit své úsilí v některých operacích EU na řešení krizí ve třetích zemích.

AKT

Rámcová dohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o účasti Spojených států amerických na operacích Evropské unie pro řešení krizí

PŘEHLED

Tato dohoda je rámcovou dohodou, která se vztahuje na všechny operace Evropské unie (EU) pro řešení krizí ve třetích zemích, kterých se Spojené státy rozhodly zúčastnit. Dohoda určuje zejména podmínky účasti Spojených států a vztahy s EU v průběhu misí.

Účast Spojených států na operacích EU pro řešení krizí

Spojené státy se k účasti na operacích EU rozhodují případ od případu. EU tedy přijme rozhodnutí přizvat Spojené státy k účasti na operaci. Pokud Spojené státy souhlasí, zavazují se také k dodržování podmínek rozhodnutí Rady, kterým EU rozhodla o uskutečnění příslušné operace.

Potom EU a Spojené státy povedou konzultace o navrženém příspěvku Spojených států. Tento příspěvek se projevuje zasláním civilního personálu, jednotek nebo prostředků. EU a Spojené státy se také dohodnou na možném příspěvku USA do rozpočtu operace. Spojené státy dále nesou náklady spojené se svou účastí, pokud nejsou stanoveny v rozpočtu.

Spojené státy se po konzultacích s EU mohou kdykoliv rozhodnout, že se z vojenské operace v plném rozsahu nebo zčásti stáhnou. Jinak rozhodnutí o ukončení operace pro řešení krizí náleží výslovně EU. Musí se však se Spojenými státy poradit, pokud tyto v době, kdy je takové rozhodnutí zvažováno, k operaci stále přispívají.

Veškeré spory týkající se výkladu nebo použití této dohody se dále mezi EU a Spojenými státy řeší diplomatickou cestou.

Postavení kontingentu USA poskytnutého v rámci operace EU

Postavení kontingentu USA se řídí dohodou o postavení mise uzavřenou mezi EU a státem, v němž se operace uskutečňuje. Spojené státy musí mít příležitost tuto dohodu posoudit před rozhodnutím o účasti na operaci.

Pokud taková dohoda není ještě uzavřena, strany se před nasazením kontingentu USA dohodnou na alternativním ujednání.

Dohoda o postavení mise určuje zejména výsady a imunity přiděleného personálu a jednotek Spojených států.

Kromě toho si Spojené státy uchovávají právo vykonávat soudní pravomoc nad svým přiděleným personálem v zemi, kde operace probíhá. Stejně tak vyřizují nároky vzniklé v souvislosti se svou účastí v souladu se svým právem.

Průběh operací

EU má na starosti vedení operací pro řešení krizí. Určuje tak cíle a vedení misí.

Spojené státy usilují o zajištění toho, aby jejich personál a jednotky prováděly své úkoly v souladu s tímto vedením. Přidělený personál a jednotky tak musí postupovat podle pokynů vedoucího mise nebo velitele EU, zůstávají ale podřízeny obecné pravomoci Spojených států.

Kromě toho Spojené státy určí styčnou osobu národního kontingentu pro zastupování svého kontingentu v příslušné operaci. Tato styčná osoba zejména podává vedoucímu mise zprávy a odpovídá za kázeň v kontingentu USA.

Vzdání se nároků na náhradu škody

EU a Spojené státy se touto dohodou navzájem vzdávají nároků na náhradu za škody vyplývající z výkonu jejich služebních povinností, s výjimkou případu hrubé nedbalosti nebo úmyslného pochybení.

Vzdání se nároků na náhradu škody musí být předmětem prohlášení Spojených států a každého členského státu EU.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rámcová dohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií

Viz článek 10.1Prozatímní provádění: 17. 5. 2001

Úř. věst. L 143 ze dne 31. 5. 2011

Poslední aktualizace: 29.07.2011

Top