Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prevence přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem v Evropské unii

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prevence přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem v Evropské unii

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Sdělení (KOM(2009) 82 v konečném znění) – Přístup Společenství v oblasti prevence přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem

CO JE CÍLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

 • Definuje přístup Evropské unie (EU) k lepšímu předjímání a zvládání přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem. V tomto ohledu navrhuje soubor opatření, která mají být provedena na úrovni EU.
 • Připravilo půdu pro větší zaměření na prevenci v upraveném právním předpisu o civilní ochraně (rozhodnutí 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie), který vytváří základ pro provádění široké politiky zvládání rizik katastrof a prosazuje kompletní přístup ke všem přírodním katastrofám a katastrofám způsobeným člověkem od prevence katastrof přes připravenost až k reakci.

KLÍČOVÉ BODY

Nejzávažnějším dopadem přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem, které jsou, jak se zdá, z hlediska počtu i závažnosti na vzestupu, jsou ztráty na životech a škody na hospodářství a životním prostředí. Rostoucí zranitelnost vůči takovým katastrofám je způsobována především vlivy změny klimatu a rozvojem měst a průmyslu.

Strategie navržená Evropskou komisí je součástí souboru nástrojů s vnějším i vnitřním rozměrem. Nezahrnuje mimořádné události související s konflikty nebo teroristickými činy.

Hlavní opatření

Tato strategie z roku 2009 se opírá o tři hlavní témata:

 • rozvoj stávajících poznatků s cílem zlepšit účinnost preventivních politik. Patří sem
  • sběr srovnatelných informací o faktorech katastrof,
  • osvědčené postupy v postupech zvládání rizik (územní plánování, havarijní plány atd.) a
  • mapování rizikových oblastí EU,
 • rozšíření spolupráce subjektů zapojených do řízení katastrof prostřednictvím specializované sítě na zlepšení koordinace unijních, vnitrostátních a regionálních opatření a zlepšení informovanosti občanů o evropském čísle tísňového volání 112,
 • využívání stávajících legislativních a finančních nástrojů k preventivním opatřením, například v oblastech rozvoje venkova, civilní ochrany, ochrany životního prostředí, výzkumu a informačních a komunikačních technologií.

Silnější orientace na prevenci v právních předpisech o civilní ochraně

V prosinci 2013 přijala Rada a Evropský parlament rozhodnutí o mechanismu civilní ochrany Unie. Toto rozhodnutí, které se použije od 1. ledna 2014, se mimo jiné výrazněji soustředí na prevenci katastrof, obsahuje pravidla týkající se hodnocení rizik a hodnocení schopnosti řídit rizika a stanoví ambiciózní soubor iniciativ, které má Komise provést (včetně hodnocení rizik, schopnosti řídit rizika a dobrovolného vzájemného hodnocení).

KONTEXT

Více informací najdete zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Přístup Společenství v oblasti prevence přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem (KOM(2009) 82 v konečném znění, 23.2.2009)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1313/2013/EU ze dne 17. prosince 2013 o mechanismu civilní ochrany Unie (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 924–947)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Na cestě k důraznější evropské reakci na katastrofy: úloha civilní ochrany a humanitární pomoci (KOM(2010) 600 v konečném znění, 26.10.2010)

Poslední aktualizace 17.01.2017

Top