Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Reforma společné rybářské politiky

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Reforma společné rybářské politiky

Reforma společné rybářské politiky (SRP) usiluje o zavedení podmínek, které nabídnou lepší perspektivy jak pro rybí populace, tak pro rybolov, jakož i pro mořské prostředí, na kterém závisí. Základem navrhované politiky je udržitelnost, reforma by proto měla zamezit nadměrnému rybolovu a vyčerpávání rybích populací. Udržitelný rybolov znamená, že se provádí na úrovni, která neohrožuje reprodukci populací a přináší dlouhodobě vysoké výnosy. Reforma se opírá o decentralizovaný přístup k řízení rybolovu na úrovni regionů a mořských oblastí. Má zlepšit normy řízení v Evropské unii (EU) i ve světě prostřednictvím uzavírání dohod o udržitelném rybolovu.

AKT

Sdělení Komise ze dne 13. července 2011 s názvem „Reforma společné rybářské politiky“ (KOM(2011) 417 – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Reforma společné rybářské politiky (SRP) přispěje k naplňování strategie Evropa 2020. Je totiž východiskem k dosažení udržitelného růstu podporujícího začlenění, větší soudržnosti v pobřežních regionech a vysoké hospodářské výkonnosti odvětví.

Návrhy Komise se zaměřují na udržitelnost a dlouhodobá řešení.

Zachování a udržitelnost

Díky řízení rybolovu, které eliminuje významné negativní účinky na ostatní populace ryb, druhy a ekosystémy bude SRP přispívat k dosažení dobrého environmentálního stavu mořského prostředí v souladu s ustanoveními rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí.

Opatření přijatá v rámci reformy SRP musí umožnit dosažení maximálního udržitelného výnosu do roku 2015 v souladu s mezinárodními závazky Evropské unie (EU). Nejvyšší úlovek, který lze bezpečně odebírat, nesmí ohrozit udržitelnost populací ryb. Naopak má přispívat k tomu, aby se velikost populace ryb udržovala na úrovni maximální produktivity.

Zamýšlená opatření se také týkají odstranění výmětů nežádoucích ryb do moře, dlouhodobých plánů řízení založených na spolehlivých vědeckých stanoviscích, lepšího sběru a šíření úplných a spolehlivých údajů pro vytváření politik.

Budoucnost odvětví rybolovu a akvakultury

SRP musí vytvořit podmínky pro silné, životaschopné a konkurenceschopné odvětví rybolovu a akvakultury. Pro zvýšení ekonomické životaschopnosti a snížení rybolovné kapacity Komise navrhuje zavést systém převoditelných licencí k rybolovu na velká plavidla. Tento systém umožní hospodářským subjektům kupovat práva od subjektů, které chtějí z odvětví odejít. Takový systém nevyžaduje žádné veřejné financování. Navíc by měl vést k růstu příjmů a vytváření nových pracovních příležitostí.

Prosazovat by se měla i opatření na podporu malých pobřežních loďstev a udržitelné akvakultury.

Poskytování informací spotřebitelům

Spotřebitelé budou lépe informováni o kvalitě a udržitelnosti produktů, které nakupují. Označení výrobků může obsahovat informace týkající se např. produkčních postupů nebo prohlášení o environmentálních dopadech.

Rybářské organizace budou aktivně plánovat rybolovné činnosti svých členů a budou hrát důležitější úlohu při orientaci zásobování trhu a zvyšování zisku pracovníků v odvětví.

Lepší řízení prostřednictvím regionalizace

Reforma musí podporovat řešení přizpůsobená regionálním a místním potřebám, aby se lépe zohlednily specifické podmínky v každé mořské oblasti. Klíčová rozhodnutí týkající se obecných cílů a politik se budou i nadále přijímat na úrovni EU. Členské státy však budou moci pod dohledem Komise rozhodovat o ostatních opatřeních týkajících se řízení rybolovu. K zajištění účinného řízení by členské státy mohly přijímat technická opatření pro zachování zdrojů a opatření proti výmětům, která by prováděly ve svých vnitrostátních právních předpisech.

Komise hodlá v rámci modelu regionalizace rozšířit úlohu poradních sborů při vytváření politiky zachování zdrojů. Z důvodu zvláštní povahy odvětví akvakultury Komise také navrhuje zřízení nového poradního sboru pro tuto oblast.

Finanční podpora

Financování tohoto odvětví bude pokryto z veřejných zdrojů. Musí být zjednodušeno a podmíněno dodržováním podmínek (zejména pokud jde o udržitelnost) ze strany hospodářských subjektů v odvětví. Bude také modernizován intervenční režim v rámci společné organizace trhu. Stanovení intervenčních cen na decentralizované a odpovídající úrovni zamezí ničení nadbytečného množství ryb, jehož jediným cílem je udržení ceny.

Mezinárodní rozměr

Vnější opatření EU musí usilovat o udržitelnost a ochranu mořských ekosystémů. Budou spočívat zejména na silnější spolupráci pro sdílení dostupných vědeckých poznatků a lepší dodržování pravidel, zejména v boji proti nezákonnému rybolovu.

EU musí hrát významnější úlohu v regionálních organizacích pro řízení rybolovu, v mezinárodních orgánech a ve vztazích se třetími zeměmi.

Dohody o udržitelném rybolovu se zeměmi mimo EU musí být přeorientovány na dosažení udržitelnějšího řízení rybolovných zdrojů, lepší využívání vědeckých poznatků a zavedení kvalitního rámce řízení.

Kontext

Reforma vychází z rozsáhlé veřejné konzultace, která byla ukončena v závěru roku 2010. Příspěvky zainteresovaných stran posloužily při přípravě reformy, která obsahuje tyto složky:

  • legislativní návrh nového nařízení definujícího hlavní pravidla SRP (kterým se nahrazuje nařízení (ES) č. 2371/2002);
  • legislativní návrh nové tržní politiky (kterým se nahrazuje nařízení (ES) č. 104/2000);
  • legislativní návrh nového nařízení o budoucím finančním nástroji na podporu SRP;
  • sdělení o vnějším rozměru SRP a
  • zprávu o nařízení Rady (ES) č. 2371/2002, pokud jde o kapitoly Zachování a udržitelnost a Úprava rybolovné kapacity, a o čl. 17 odst. 2 týkající se omezení přístupu loďstva do dvanácti námořních mil.

Poslední aktualizace: 03.12.2011

Top