Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Systém kontroly rybolovu EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Systém kontroly rybolovu EU

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 1224/2009 – systém kontroly rybolovu EU

PŘEHLED

Účinnost společné rybářské politiky EU závisí na tom, jak země EU zajistí, aby se její pravidla dodržovala v praxi.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Zavádí systém pro kontrolu, inspekci a vynucování pravidel společné rybářské politiky (SRP) vnitrostátními orgány.

KLÍČOVÉ BODY

Hlavní cíle kontrolního systému jsou:

zajistit, že se odloví pouze povolená množství ryb,

shromažďovat údaje potřebné pro správu rybolovných práv,

vyjasnit úlohu zemí EU a Evropské komise,

zajistit harmonizovaným uplatňováním sankcí v celé EU, aby všichni rybáři dodržovali pravidla týmž způsobem,

zajistit, aby bylo možné celý dodavatelský řetězec, kterým produkty rybolovu procházejí, kontrolovat a zpětně vysledovat (od konzumace až po ulovení).

Vztahuje se na:

veškeré rybolovné činnosti ve vodách EU,

rybolovné činnosti plavidel EU a občanů EU ve vodách EU i třetích zemí,

zpracování a uvádění produktů rybolovu na trh,

rekreační rybolov zahrnující citlivé populace,

sledovatelnost produktů akvakultury.

Kontrola a sledování

Země EU musí provádět inspekce v celém výrobním řetězci, zejména během:

vykládky,

zpracovávání,

dopravy,

uvádění na trh.

Při shromažďování údajů se používají nové technologie, například:

elektronické lodní deníky,

systém vážení úlovku,

systém sledovatelnosti produktů rybolovu z plavidla k maloobchodnímu prodejci.

Inspekční pravomoci

Země EU jsou výlučně odpovědné za kontrolu a vynucování SRP. Komise však může provádět vlastní nezávislé inspekce nebo se účastnit vnitrostátních inspekcí za účelem kontroly řádného provádění pravidel ze strany vnitrostátních orgánů.

Sankce

Při spáchání závažného přestupku je možné uložit sankce, jejichž výše se odvíjí od hodnoty úlovku. Byl zaveden systém sankčních bodů pro držitele oprávnění k rybolovu, který vede nejprve k pozastavení a nakonec k odebrání oprávnění za několik závažných porušení předpisů.

Země EU mohou čelit sankcím za nesprávné vynucování pravidel SRP včetně:

ukončení rybolovu do vyřešení situace,

snížení kvót (v případě přečerpání).

Nepřijme-li země EU odpovídající opatření k vyřešení problému, může na ni Komise podat žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie.

Shromažďování údajů

Země EU musí mít zabezpečenou databázi všech informací, které shromažďují při plnění svých povinností podle tohoto nařízení. Komise musí mít přístup k databázi z jakéhokoli umístění. Země EU také musí vytvořit oficiální internetové stránky s údaji, které shromažďují. Internetové stránky musí mít zabezpečenou část a veřejně přístupnou část.

Nařízení také zavádí systém vzájemné pomoci a výměny informací mezi zeměmi EU.

Koordinace

Na podporu větší spolupráce a výměny osvědčených postupů pořádá Evropská agentura pro kontrolu rybolovu společné kontrolní kampaně pro inspektory z různých zemí EU.

Další informace jsou k dispozici zde:

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 1224/2009

1. 1. 2010

Úř. věst. L 343, 22. 12. 2009, s. 1–50

Oprava

Úř. věst. L 149, 16. 6. 2015, s. 23

Pozměňovací akty

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 1385/2013

1. 1. 2014

Úř. věst. L 354, 28. 12. 2013, s. 86–89

Nařízení (EU) č.508/2014

1. 1. 2014

Úř. věst. L 149, 20. 5. 2014, s. 1–66

Nařízení (EU) č. 2015/812

1. 6. 2015

Úř. věst. L 133, 29. 5. 2015, s. 1–20

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 1224/2009 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace 08.10.2015

Top