Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
K námořnímu integrovanému dohledu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

K námořnímu integrovanému dohledu

Evropská komise stanovila hlavní principy, jimiž se má řídit integrovaný námořní dohled. Tyto řídicí principy pomohou členským státům vytvořit společné prostředí sdílení informací v námořní oblasti mezi jednotlivými uživatelskými obcemi, jako jsou orgány pověřené námořní bezpečností, kontrolou rybolovu, kontrolou znečištění moří, mořského životního prostředí, cel, hranic a dodržování legislativy a obrany.

AKT

Sdělení Komise z 15. října 2009 s názvem „Cesta k integraci námořního dohledu: Cesta k integraci námořního dohledu: Společné prostředí pro sdílení informací v námořní oblasti EU“ (KOM(2009) 538 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

V Evropské unii je většina údajů týkajících se námořních záležitostí řešena orgány jednotlivých sektorů. Tyto orgány jsou pověřeny dohledem a kontrolou námořních aktivit v sektoru, který jim přísluší, aniž by nutně musely informovat protějšky z ostatních sektorů. To je nevýhodné, neboť sdílení těchto údajů by umožnilo zvýšit účinnost a výnosnost činností námořního dohledu.

Sdílení údajů a mezioperabilita systémů námořního dohledu nicméně představují některé problémy z hlediska technického, právního a bezpečnostního . V tomto sdělení Komise tyto problémy popisuje a navrhuje jejich řešení.

Překážky integraci námořního dohledu

Hlavní překážky vytvoření společného prostředí sdílení informací jsou následující:

  • hojnost uživatelských a operátorských obcí: většina informací je shromažďována na několika úrovních (mezinárodní, komunitární a národní) pomocí řady sektoriálních systémů. V některých případech dotčené orgány neví, že jiné orgány nebo systémy shromažďují obdobné informace. Jindy nedisponují protokoly nebo smlouvami nezbytnými k výměně údajů;
  • různost právních rámců: systémy námořního dohledu byly vytvořeny na základě sektoriální, mezinárodní a komunitární legislativy. Tyto systémy je proto obtížné sloučit;
  • přeshraniční hrozby: hrozby, jimž jsou členské státy vystaveny, obvykle vyžadují zesílený nadnárodní eventuelně mezisektorový přístup, zejména co se týče otevřeného moře;
  • zvláštní právní opatření: mezinárodním a komunitárním legislativám zastřešujícím činnosti námořního dohledu vykonávané na otevřeném moři a určujícím nakládání s osobními, důvěrnými a označenými daty chybí soudržnost.

Řešení integrace námořního dohledu

Vytvoření společného prostředí sdílení informací záleží na dodržování následujících čtyř řídicích principů:

  • optimalizace výměny informací mezi různými uživatelskými obcemi. Evropská unie musí přijmout pravidla a normy na komunitární úrovni, aby jednotlivé uživatelské obce spojila. Tyto obce musí být s to dělit se na národní úrovni o informace pocházející z mezinárodních, komunitárních, regionálních, vojenských a interních systémů. Společný prostor sdílení informací musí být zabezpečený a schopný se pružně přizpůsobit potřebám nových uživatelů;
  • vytvoření nehierarchického technického rámce aplikovatelný na systémy námořní kontroly a dohledu. Technický rámec musí usnadňovat sběr, šíření, analýzu a správu dat. Musí zahrnovat požadavky bezpečnosti a respektovat opatření na ochranu dat, mezinárodní pravidla a nároky na funkčnost;
  • výměna informací mezi civilními a vojenskými orgány. Orgány zodpovědné za námořní dohled se musí dělit o informace s ostatními. Budou stanoveny společné normy a procedury v oblasti přístupu a využití informací, aby zajistily oboustrannou výměnu dat;
  • odstranění překážek při výměnách dat plynoucích ze zvláštních právních opatření. Některá opatření komunitární a národní legislativy mohou bránit výměně informací souvisejících s námořní kontrolou a dohledem. Tato opatření musí být evidována a adaptována za předpokladu garancí nezbytných v oblasti důvěrnosti a bezpečnosti dat a ochrany osobních údajů.

Tyto čtyři řídicí principy poslouží ke spuštění procesu reflexe na komunitární a národní úrovni, na němž se budou muset podílet všechny uživatelské obce. Bude možné je zrevidovat podle výsledků tří projektů vedoucích ke zhodnocení schopnosti uživatelů z různých členských států a sdružení vyměňovat si informace.

Kontext

Toto sdělení navazuje na předchozí sdělení nazvané „Integrovaná námořní politika Evropské unie“, v němž se Evropská komise zavázala „(přijmout) opatření za účelem zlepšit interoperabilitu systémů dohledu shromážděním již používaných kontrolních a monitorovacích systémů, a zajistit tak námořní bezpečnost, ochranu mořského prostředí, kontrolu rybolovu, kontrolu vnějších hranic a dalších činností dohlížejících na uplatňování právní úpravy“.

Poslední aktualizace: 08.04.2010

Top