Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 1005/2008 – systém EU pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

 • Zavádí systém Evropské unie (EU) pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného (NNN) rybolovu ve vodách EU a v mezinárodních vodách.
 • Nařízení spolupůsobí se systémem kontroly rybolovu EU za účelem provádění kontrol, inspekcí a prosazování pravidel společné rybářské politikyze strany vnitrostátních orgánů.

KLÍČOVÉ BODY

 • Rybářské plavidlo se považuje za plavidlo provádějící rybolov NNN, pokud spadá do některé z řady kategorií:
  • nemá platnou rybářskou licenci,
  • neplní své povinnosti spočívající v zaznamenání a nahlášení úlovku nebo údajů s ním souvisejících,
  • loví v uzavřené oblasti*, během období hájení*, bez kvóty či po jejím vyčerpání nebo v hloubce, v níž je zakázán rybolov*,
  • provádí rybolov nepovolených druhů,
  • používá zakázané rybolovné zařízení nebo rybolovné zařízení, které není v souladu s předpisy,
  • falšuje nebo skrývá totožnost, označení nebo registraci,
  • falšuje nebo skrývá důkazy týkající se vyšetřování,
  • brání rybářským inspektorům ve výkonu povinností,
  • přijímá na palubu, překládá na jiné plavidlo nebo vykládá podměrečné ryby,
  • účastní se operací s plavidly, která jsou zařazena na seznam plavidel provádějících rybolov NNN,
  • provozuje rybolovné činnosti v oblasti určité regionální organizace pro řízení rybolovuv rozporu s opatřeními na zachování a řízení rybolovných zdrojů přijatými touto organizací a je registrováno v zemi, která zemi, která není stranou této organizace ani s ní nespolupracuje,
  • jedná se o plavidlo bez státní příslušnosti.
 • Nařízení stanová řadu opatření, aby se produkty pocházející z rybolovu NNN nedostaly na trh EU.

Určené přístavy

 • Plavidlům ze zemí mimo EU jsou otevřeny pouze přístavy určené zeměmi EU.
 • Provádění vykládky nebo překládky* produktů rybolovu mezi plavidly ze zemí mimo EU a plavidly EU, což je na moři zakázáno, musí probíhat pouze v určených přístavech.

Přístavní inspekce

Země EU, v níž leží přístav, je odpovědná za sledování produktů rybolovu dovážených do EU. Musí kontrolovat, že tyto produkty jsou zákonné a že plavidlo je v souladu s nařízeními, tzn., že má požadované licence a oprávnění a že prohlašované množství odpovídá množství, které bylo vyloženo nebo přeloženo.

Osvědčení o úlovku

Osvědčení o úlovku je zárukou toho, že produkty dovezené do EU nepocházejí z rybolovu NNN. Tato osvědčení vydává země, v níž je rybářské plavidlo registrováno (stát vlajky). Produkty rybolovu provázejí v celém dodavatelském řetězci a umožňují průběžné kontroly.

Předpokládaný rybolov NNN

 • Evropská komise:
  • určí rybářská plavidla, pro něž byl získán dostatek informací, na základě kterých lze předpokládat, že mohou být zapojena do rybolovu NNN,
  • oznámí státům vlajky (tedy zemím mimo EU a zemím EU), čí plavidla byla určena a
  • rozešle informace všem zemím EU.
 • Vypracuje také seznam plavidel zapojených do rybolovu NNN. Postupy pro vytváření tohoto seznamu poskytují záruky a možnost odvolání, aby bylo zajištěno spravedlivé zacházení s příslušnými plavidly a zeměmi.

Nespolupracující země mimo EU

V rámci boje proti NNN Komise také určí nespolupracující země mimo EU. Země mimo EU může být určena jako nespolupracující země v případě, že neplní své povinnosti jako stát vlajky, stát přístavu, pobřežní stát nebo stát trhu spočívající v přijetí opatření pro předcházení, potírání a odstranění rybolovu NNN.

Sankce

 • Země EU musí přijmout účinné, přiměřené a odrazující sankce proti fyzickým nebo právnickým osobám zapojeným do činností NNN.
 • Nejvyšší možná pokuta je nejméně ve výši pětinásobku hodnoty získaných produktů rybolovu.
 • V případě opakovaného porušení předpisů v období pěti let musí země EU uložit nejvyšší možnou sankci nejméně ve výši osminásobku hodnoty získaných produktů rybolovu.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Používá se od 1. ledna 2010.

KONTEXT

Více informací je k dispozici zde:

* KLÍČOVÉ POJMY

Uzavřená oblast: oblast uzavřená pro komerční rybolov, aby mohlo dojít k obnově rybí populace.

Období hájení: období v roce, kdy je rybolov zakázán, aby mohlo dojít k obnově rybí populace.

Hloubka, v níž je zakázán rybolov: hloubka za stanovenou hranicí, kde je rybolov zakázán, aby mohlo dojít k obnově populací hlubinných druhů.

Překládka: přemístění úlovku z menšího rybářského plavidla na větší plavidlo, které ji pak zahrne do většího množství pro přepravu.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1–32)

Oprava nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Úř. věst. L 286, 29.10.2008) (Úř. věst. L 22, 26.1.2011, s. 8)

Postupné změny nařízení (ES) č. 1005/2008 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Oprávnění k rybolovu

Nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 ze dne 29. září 2008 o udělování oprávnění k rybolovným činnostem provozovaným rybářskými plavidly Společenství mimo vody Společenství a o přístupu plavidel třetích zemí do vod Společenství, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a (ES) č. 1627/94 a o zrušení nařízení (ES) č. 3317/94 (Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 33–44)

Plavidla zapojená do rybolovu NNN

Nařízení Komise (EU) č. 468/2010 ze dne 28. května 2010, kterým se stanoví seznam EU s plavidly provádějícími nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov (Úř. věst. L 131, 29.5.2010, s. 22–26)

Viz konsolidované znění

Příslušné orgány pro osvědčení o úlovku

Seznam členských států a jejich příslušných orgánů týkající se čl. 15 odst. 2, čl. 17 odst. 8 a čl. 21 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 (Úř. věst. C 320, 24.12.2009, s. 17–20)

Určené přístavy

Seznam přístavů, v členských státech EU, kde je povolena vykládka nebo překládka produktů rybolovu a zároveň jsou přístavní služby zpřístupněny rybářským plavidlům třetích zemí v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 (Úř. věst. C 320, 24.12.2009, s. 13–16)

Poslední aktualizace 11.10.2016

Top