Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pokyny pro vypracování vnitrostátních námořních politik

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Pokyny pro vypracování vnitrostátních námořních politik

Moře a pobřežní regiony mají zásadní význam pro blahobyt a prosperitu Evropy. Nicméně tlaky vyvíjené na mořské prostředí se značně zvětšily v závislosti na rostoucím využívání moří a oceánů spojeným se změnou klimatu. Pro odpověď na nové výzvy, kterým čelí evropské námořní prostory, je zásadně důležitý nový, průřezový a integrovaný přístup k jejich správě. Tyto pokyny navržené Komisí mají za cíl řídit činnost veřejných a soukromých účastníků při vypracovávání jednotlivých národních námořních politik.

AKT

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 26. června 2008 s názvem „Pokyny pro integrovaný přístup k námořní politice: úsilí o uplatňování osvědčených postupů v integrované námořní správě a konzultace se zainteresovanými subjekty“ (KOM(2008) 395 v konečném znění - nezveřejněno v Úředním věstníku).

PŘEHLED

Evropská unie (EU) předkládá pokyny pro vypracování integrované námořní politiky, která představuje jeden ze strategických cílů Komise pro období 2005–2009. Tento nový přístup v evropském měřítku je v jádru integrované námořní politiky pro EU navržené Komisí v říjnu 2007. Tyto pokyny stanoví všeobecnou politickou orientaci a rámec pro činnost členských států a subjektů v námořním odvětví při vývoji integrovaného přístupu k námořním otázkám na vnitrostátní úrovni.

Členské státy jsou vybízeny k tomu, aby stanovily své vlastní integrované námořní politiky v těsné spolupráci s vnitrostátními a regionálními subjekty námořního odvětví. Kvůli mnohačetnému vzájemnému působení mezi různými politikami spojenými s námořními záležitostmi bude každá činnost vyvíjená vládními strukturami vyžadovat účinnou koordinaci. Aby toho bylo dosaženo, je třeba, aby členské státy zlepšily a usnadnily spolupráci na všech úrovních námořní správy, včetně úrovně evropské.

Členské státy musí v příslušných správních systémech (ministerstva, vnitrostátní parlamenty atd.) zajistit vytvoření vnitřních struktur koordinace. Taková struktura by poskytla správní rámec pro usnadnění rozhodování na národní úrovni. Může být jmenován zmocněnec pro námořní záležitosti. Jeho role by spočívala především v utváření dialogu mezi rozcházejícími se zájmy různých odvětví.

Přímořským regionům a dalším místním rozhodujícím činitelům by mělo být umožněno hrát roli při vypracování integrovaných námořních politik vzhledem k jejich zkušenosti s integrovaným řízením přímořských oblastí a regulací územní správy jejich aktivit.

Všechnysubjekty námořního odvětví by se měly podílet na definici integrované námořní politiky. Tyto politiky sdružují partnery z oblasti hospodářství (průmysl a služby), sociální partnery, nevládní organizace, univerzity a výzkumná střediska. Doporučuje se jejich účast na místní, regionální a vnitrostátní úrovni. Členské státy by měly povolit podíl těchto zúčastněných stran na správě námořních záležitostí a přitom zajistit transparentnost rozhodovacího procesu.

Je nezbytné vyvinout přeshraniční spolupráci na úrovni regionálních mořských povodí, aby bylo zaručeno šíření správných praktik a zesílena spolupráce mezi členskými státy v takových oblastech, jako je ochrana mořského prostředí, bezpečí, zabezpečení a dohled nad evropskými námořními prostory, stejně jako mořský a námořní výzkum. V tomto rámci Evropská komise rozvíjí regionální strategie a v současnosti připravuje strategie pro Baltské a Středozemní moře.

Komise vyzívá členské státy, aby sdílely informace o opatřeních, která přijímají v oblasti námořní správy. Nashromážděné informace budou Komisí zveřejněny na internetu v podobě tabulky. Budou moci posloužit jako vzor k inspiraci pro sdílení dobrých praktik.

Komise podá zprávu o pokroku dosaženém na cestě k integrovanému přístupu k námořním záležitostem do konce roku 2009, jak bylo oznámeno v její Modré knize o integrované námořní politice pro EU.

Kontext

Tyto pokyny tvoří ústřední prvek sdělení o integrované námořní politice pro Evropskou unii (Modrá kniha) přijatého Komisí v říjnu 2007 a schváleného Evropskou radou v prosinci 2007.

Tyto pokyny se rovněž vepisují do rámce tvořeného úmluvou OSN o mořském právu z roku 1982 a světovým Summitem o udržitelném rozvoji v Johannesburgu v roce 2002.

Poslední aktualizace: 16.09.2008

Top