Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Státní podpora malým a středním podnikům v odvětví rybolovu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Státní podpora malým a středním podnikům v odvětví rybolovu

Komise usnadňuje rozvoj ekonomických aktivit malých a středních podniků přijetím nového nařízení o skupinových výjimkách v odvětví rybolovu. Toto nařízení stanoví, že určitá státní podpora je v souladu s pravidly hospodářské soutěže a společnou rybářskou politikou (SRP). Tento druh podpory je osvobozen od oznamovací povinnosti. Členské státy musí nicméně zaslat Komisi za účelem zveřejnění formulář pro souhrnné údaje.

AKT

Nařízení Komise (ES) č. 736/2008 ze dne 22. července 2008 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podpory malým a středním podnikům působícím v oblasti produkce, zpracování a uvádění produktů rybolovu na trh.

PŘEHLED

Nařízení se týká podpory udělované malým a středním podnikům v odvětví rybolovu. Tato podpora je osvobozena od hodnocení případ od případu za podmínky, že se řídí předpisy stanovenými Evropským rybářským fondem (ERF) a pokyny týkajícími se rybolovu.

Osvobozené kategorie podpory podle tohoto nařízení jsou:

 • podpora na zastavení rybolovných aktivit;
 • podpora financování socioekonomických opatření;
 • podpora produktivních investic do akvakultury;
 • podpora na opatření na ochranu vodního prostředí;
 • podpora na opatření na ochranu veřejného zdraví a zdraví zvířat;
 • podpora na vnitrozemský rybolov;
 • podpora na zpracování a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh;
 • podpora kolektivních činností. Tyto druhy podpory slouží k financování opatření ve veřejném zájmu, která se těší podpoře účastníků nebo organizací výrobců nebo jiných organizací uznávaných členskými státy;
 • podpora na opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin;
 • podpora investic do rybářských přístavů, míst vykládky a rybářských přístřešků;
 • podpora nových trhů a propagačních kampaní;
 • podpora pilotních projektů;
 • podpora na přestavbu za účelem přeřazení rybářských plavidel na jinou činnost;
 • podpora na technickou pomoc.

Toto nařízení se netýká:

 • podpory, jejíž výše je stanovena v závislosti na ceně nebo jakosti produktů uvedených na trh;
 • podpory, která zvýhodňuje činnosti spojené s vývozem;
 • podpory zvýhodňující domácí produkty na úkor dovážených;
 • podpory poskytované podnikům v nesnázích kvůli jejich záchraně nebo restrukturalizaci;
 • podpory přiznané příjemci pozastaveného inkasního příkazu v důsledku rozhodnutí Komise, které prohlašuje podporu za nezákonnou nebo neslučitelnou se společným trhem.

Členský stát se musí ujistit, zda podpora, kterou si přeje udělit, nenarušuje podmínky směny v míře, jež by odporovala společnému zájmu. Poskytovaná podpora nepodléhá oznamovací povinnosti ve smyslu článku 88 odst.3 Smlouvy o založení Evropského společenství (Smlouva o ES). Členský stát je naopak povinen zaslat v elektronické podobě Komisi za účelem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie formulář pro souhrnné údaje obsažený v příloze I tohoto nařízení.

Výše podpory nesmí přesáhnout stanovený strop 1 milionu EUR na příjemce a rok nebo 2 milionů EUR na způsobilý projekt.

Hromadění podpory osvobozené od hodnocení podle tohoto nařízení a jiné podpory stejného typu je možné, pokud se nahromaděná podpora týká odlišných přípustných nákladů pod hranicí stropu stanoveného výše.

Osvobození zamýšlené uvedeným nařízením se týká pouze podpory mající motivační účinek. Podpora má motivační účinek, pokud směřuje k uskutečnění aktivit nebo projektů, do kterých by se příjemce nepouštěl za normálních podmínek na trhu. Aby byl uznán tento motivační účinek, musí příjemce podat svoji žádost o podporu před spuštěním projektu nebo započetím aktivit.

Členské státy zasílají Komisi každý rok zprávu v elekronické podobě. Dodané informace mají umožnit ověření toho, zda se osvobozená podpora přidržela kritérií transparentnosti a osvobození.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost – Datum ukončení platnosti

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 736/2008

18. 8. 2008–31. 12. 2013

Úř. věst. L 201, 30. 7. 2008

Poslední aktualizace: 10.09.2008

Top