Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Citlivé mořské ekosystémy: ochrana na volném moři před rybolovem při dně

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Citlivé mořské ekosystémy: ochrana na volném moři před rybolovem při dně

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 734/2008 – ochrana citlivých mořských ekosystémů

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Stanoví pravidla pro rybářská plavidla registrovaná v zemích Evropské unie (EU), která používají lovná zařízení pro lov při dně* na volném moři mimo oblasti, které spadají pod odpovědnost regionálních organizací pro řízení rybolovu, nebo tam, kde tyto organizace nepřijaly opatření pro tento druh rybolovu.

KLÍČOVÉ BODY

Regionální organizace pro řízení rybolovu

 • V souladu s Úmluvou OSN o mořském právu jsou regionální organizace pro řízení rybolovu mezinárodní organizace, jejichž prostřednictvím pobřežní státy a jiné státy, které provozují rybolov na volném moři, spolupracují na ochraně a řízení rybích populací, zejména pak vysoce stěhovavých a tažných populací*, v konkrétní zeměpisné oblasti.
 • Regionální organizace pro řízení rybolovu mají pravomoc provádět ochranná a řídicí opatření, jako je stanovení omezení odlovu, technická a kontrolní opatření.
 • Evropská unie, zastoupená Evropskou komisí, zastává v mnohých těchto organizacích aktivní úlohu.

Oblast působnosti

Toto nařízení se vztahuje na plavidla provozující rybolovnou činnost pomocí lovných zařízení pro rybolov při dně:

 • mimo oblast, která spadá pod odpovědnost regionální organizace pro řízení rybolovu,
 • v oblasti, kde je regionální organizace pro řízení rybolovu ve stádiu zřizování a kde byla přijata prozatímní opatření na ochranu mořských ekosystémů.

Zvláštní povolení k rybolovu

Rybolovné činnosti pomocí lovných zařízení pro rybolov při dně jsou povoleny pouze tehdy, pokud nepředstavují žádné riziko poškození citlivých mořských ekosystémů. Rybářská plavidla registrovaná v EU, která používají zařízení pro rybolov při dně, musí získat zvláštní povolení k rybolovu. Žádosti o toto povolení musí být doplněny podrobným plánem rybolovných činností uvádějícím:

 • oblast činnosti,
 • cílové druhy,
 • druh lovného zařízení a hloubku, v níž se bude nacházet,
 • mapu mořského dna, kde se rybolovné činnosti budou provádět, pokud ji vydávající orgán nemá k dispozici.

Povolení vydává země, v níž je plavidlo registrováno. Příslušné orgány dané země musí:

 • před vydáním zvláštního povolení k rybolovu posoudit údaje týkající se citlivých mořských ekosystémů v oblasti uvedené v plánu rybolovných činností. Tam, kde neproběhlo a není k dispozici řádné vědecké hodnocení, je použití lovných zařízení pro lov při dně zakázáno,
 • být informovány o jakýchkoli změnách plánu rybolovu, aby mohly posoudit, jestli nebudou ohroženy citlivé mořské ekosystémy,
 • odejmout povolení plavidlu, které nedodržuje svůj plán rybolovu.

Uzavření oblastí

V souladu s rezolucí 61/105 Valného shromáždění OSN z roku 2006 musí země EU na základě nejlepších dostupných vědeckých poznatků o výskytu nebo pravděpodobnosti výskytu citlivých mořských ekosystémů v daném regionu určit oblasti, v nichž bude rybolov pomocí lovných zařízení pro rybolov při dně zakázán. O každém takovém uzavření musí být informována Komise, která následně informuje ostatní země EU.

Sledování

Pozorovatelé sledují rybolovné činnosti plavidel, pro která je vydáno zvláštní povolení k rybolovu, po celou dobu provádění plánu rybolovu. Během této doby pozorovatelé musí:

 • zaznamenávat informace o odlovu,
 • zaznamenávat změny plánu rybolovu,
 • dokládat všechna nepředvídaná setkání plavidla s citlivými mořskými ekosystémy, jakož i
 • zaznamenávat hloubky, v nichž se nachází lovné zařízení.

Zpráva příslušným orgánům dotčené země EU musí být odeslána do 20 dnů po ukončení pozorovacího období. Kopie této zprávy se zašle Komisi.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Používá se od 31. července 2008.

* KLÍČOVÉ POJMY

Lovná zařízení pro lov při dně: zařízení používaná při běžném provádění rybolovných činností, jež jsou v kontaktu s mořským dnem, mimo jiné vlečné sítě pro lov při dně, drapáky, tenatové sítě na chytání ryb za žábry, dlouhé lovné šňůry pro lov při dně, vrše a vězence.

Tažné populace ryb: rybolovné zdroje, které migrují mezi výlučnými hospodářskými zónami (tj. mořskými zónami, v nichž má některá země zvláštní práva, pokud jde o využívání rybolovných zdrojů) a volným mořem.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Rady (ES) č. 734/2008 ze dne 15. července 2008 o ochraně citlivých mořských ekosystémů na volném moři před nepříznivým dopadem používání lovných zařízení pro rybolov při dně (Úř. věst. L 201, 30.7.2008, s. 8–13)

Poslední aktualizace 04.10.2016

Top