Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropská investiční banka

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropská investiční banka

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Protokol (č. 5) o statusu Evropské investiční banky (EIB) připojeném ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování EU

CO JE ÚKOLEM PROTOKOLU (Č. 5)?

 • Obsahuje provozní pravidla Evropské investiční banky (EIB), finanční instituce EU.
 • Stanoví složení EIB a její úkoly.
 • EIB má právní subjektivitu, finanční samostatnost a vlastní rozhodovací strukturu.

KLÍČOVÉ BODY

EIB byla založena v roce 1958 s cílem přispívat k vyrovnanému a stálému rozvoji EU. Poskytuje finanční prostředky a odborné znalosti ve prospěch smysluplných a udržitelných investičních projektů v Evropě a mimo ni. Jejími vlastníky je 28 zemí EU a projekty, které podporuje, přispívají k podpoře cílů politik EU.

Sídlo, členové a kapitál

EIB sídlí v Lucemburku. Země EU upisují na její kapitál, který 1. července 2015 činil 243 miliard EUR. Každá země přispívá podle své ekonomické síly (vyjádřené hrubým domácím produktem) při vstupu do EU. Když je do EU přijata nová země, kapitál se zvyšuje. Rada guvernéru EIB může také jednomyslně rozhodnout o zvýšení upsaného základního kapitálu.

Složení

Rada guvernérů

Radu guvernérů tvoří ministři určení zeměmi EU (obvykle ministři financí). Rada je hlavním rozhodovacím orgánem EIB. Vydává směrnice týkající se banky a provádí nejdůležitější rozhodnutí, k nimž patří:

 • směrnice týkající se úvěrové politiky,
 • jmenování a odměňování členů dalších řídicích orgánů,
 • schvalování ročních účetních závěrek,
 • schvalování činnosti banky mimo EU podle jednotlivých zemí,
 • zvyšování kapitálu.

Správní rada

Správní rada je složena z 29 členů, přičemž každá země EU nominuje jednoho člena a jeden člen je nominován Evropskou komisí. Kromě toho má správní rada 19 zastupujících členů. S cílem rozšířit v určitých oblastech odbornost využívá rada možnost kooptovat šest odborníků, kteří se účastní schůzí rady bez hlasovacího práva.

Správní rada schvaluje každé rozhodnutí týkající se poskytování finančních prostředků a programu půjček. Provádí přezkum výpůjčních a pokladních operací a dohlíží na činnosti řídicího výboru.

Řídicí výbor

Řídicí výbor zajišťuje pod dohledem předsedy EIB vedení běžných obchodů banky. Skládá se z předsedy a osmi místopředsedů. Každá větší země EU na základě svého podílu (Francie, Německo, Itálie a Spojené království) nominuje tradičně jednoho člena. Zbývajících pět členů nominují ostatní země, které jsou rozděleny do skupin po pěti. Členové řídicího výboru odpovídají pouze bance a své funkce vykonávají zcela nezávisle.

Výbor pro audit

Výbor pro audit je nezávislý orgán, který je přímo odpovědný Radě guvernérů. Jeho úkolem je ověřovat, zda jsou řádně prováděny operace banky a zda je řádně vedeno účetnictví. Výbor pro audit je také odpovědný za audit účetnictví banky. Kontroluje, zda činnosti banky odpovídají osvědčeným bankovním postupům, které se na ni vztahují. Výbor pro audit je složen ze šesti členů. Vedle nich je možné jmenovat maximálně tři pozorovatele, kteří výboru pomáhají.

Cíle a činnosti

Hlavní činností EIB je podporovat smysluplné investice. Přispívá „poskytováním úvěrů, slučováním zdrojů a poradenstvím“, tedy financováním, doplňováním finančních prostředků EU a poskytováním rad týkajících se tvorby programů a projektů. Poslání EIB je popsáno v článku 309 Smlouvy o fungování Evropské unie.

EIB poskytuje finanční prostředky ve prospěch velkých, často nadnárodních projektů (včetně globálních opatření v oblasti klimatu) nebo ve prospěch ekonomických aktivit, které nemají pohotový přístup k finančním zdrojům (např. v méně rozvinutých regionech a pro malé a střední podniky) na území zemí EU. Nicméně na základě rozhodnutí Rady guvernérů může banka poskytnout finanční prostředky na investice, které mají být uskutečněny mimo EU.

Zásady, které mají být dodržovány při poskytování půjček

Finanční prostředky musí být používány co nejúčelněji v zájmu EU.

Ani EIB, ani země EU nesmí stanovovat podmínky, podle kterých by částky z půjček měly být použity na území určité země EU. EIB nesmí financovat žádný projekt, s nímž nesouhlasí země, na jejímž území má být uskutečněn.

Žádosti o půjčku

Žádosti o půjčky nebo záruky se mohou EIB podávat buď prostřednictvím Komise, nebo prostřednictvím země EU, na jejímž území bude projekt uskutečněn. Podnik se může s žádostí o půjčku či záruku obrátit přímo na banku. Každopádně Komise i příslušná země EU jsou požádány o vyjádření.

Řídicí výbor kontroluje, zda jsou žádosti o půjčky nebo záruky v souladu se všemi předpisy. Projekty a programy musí být životaschopné ve čtyřech oblastech: hospodářské, technické, environmentální a finanční. Všechny projekty jsou pečlivě vyhodnocovány a sledovány až do jejich dokončení.

Operace na kapitálových trzích

EIB smí provádět operace na kapitálových trzích, například:

 • může si půjčovat na kapitálových trzích finanční prostředky potřebné k provádění svých úkolů,
 • může kupovat a prodávat cenné papíry na finančních trzích,
 • může investovat na peněžních trzích.

Dceřiné společnosti

EIB může zakládat dceřiné společnosti nebo jiné subjekty. Ty musí mít právní subjektivitu a musí být finančně samostatné. Statut těchto organizací musí jednomyslně přijmout Rada guvernérů.

KONTEXT

EIB byla založena v roce 1958 a je bankou EU pro dlouhodobé úvěry. V roce 1994 byl na podporu rozvoje malých a středních podniků s potenciálem vysokého růstu anebo podniků aktivních v oblasti nových technologií zřízen EIF. Většinovým akcionářem a provozovatelem EIF je Evropský investiční fond (EIF). V roce 2000 vznikla skupina EIB, kterou tvoří EIB a EIF. V rámci skupiny poskytuje EIB střednědobé a dlouhodobé bankovní úvěry a EIF se specializuje na operace rizikového kapitálu a poskytování záruk ve prospěch malých a středních podniků.

EIB a EIF budou mít významnou úlohu v investičním plánu pro Evropu díky zřízení Evropského fondu pro strategické investice v období 2015–2017.

Další informace jsou zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Protokol (č. 5) o statusu Evropské investiční banky (EIB) připojeném ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování EU (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 251–264)

Poslední aktualizace 03.08.2016

Top