Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Financování pro inovace a podniky (Evropský investiční fond)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Financování pro inovace a podniky (Evropský investiční fond)

 

PŘEHLED

Evropský investiční fond (EIF) poskytuje rizikové financování na podporu malých a středních podniků. K jeho podílníkům patří Evropská investiční banka (EIB), Evropská unie (EU), zastoupená Evropskou komisí, a veřejné a soukromé finanční instituce, v současné době z 15 zemí EU a Turecka.

CO JE ÚKOLEM TĚCHTO STANOV?

Stanoví:

účel a činnost EIF,

rámec pro fungování a rozhodovací pravomoc řídicích orgánů,

schválený základní kapitál EIF,

rámec týkající se členů a akcií EIF.

KLÍČOVÉ BODY

Svou činnost může EIF vykonávat na území zemí EU, v kandidátských a potenciálních kandidátských zemích pro členství v EU a v zemích Evropského sdružení volného obchodu (ESVO). Valná hromada může rozhodnout, že EIF může provádět činnosti související s mandátem mimo výše uvedený zeměpisný rozsah.

EIF je finančně samostatná právnická osoba.

Podporuje cíle EU v oblasti podnikání, růstu, inovací, výzkumu a zaměstnanosti prostřednictvím:

záruk a obdobných nástrojů k úvěrům a jiným finančním závazkům v jakékoli právně přípustné formě,

nabývání, držení, správy a zcizování kapitálové účasti v podnicích za podmínek stanovených valnou hromadou,

dalších činností souvisejících s jeho účelem, včetně přijímání úvěrů.

Schválený základní kapitál EIF činí 4,5 miliardy EUR a je rozdělen na 4 500 akcií o jmenovité hodnotě jeden milion EUR, které mohou členové fondu upisovat. Valná hromada může rozhodnout o zvýšení schváleného základního kapitálu.

Členové EIF ručí za závazky fondu pouze do výše svého podílu na upsaném nesplaceném základním kapitálu.

Řídicí orgány

EIF řídí a spravuje valná hromada, správní rada a generální ředitel.

1.

Valná hromada je tvořena podílníky EIF. Obvykle rozhoduje většinou odevzdaných hlasů a schází se nejméně jednou ročně. Návrhy mohou být k rozhodnutí předkládány také písemným postupem. K pravomocím valné hromady patří:

rozhodovat o zvýšení schváleného základního kapitálu EIF,

schvalovat jakékoli změny stanov a jednacího řádu fondu,

rozhodovat o přijetí nových členů,

schvalovat výroční zprávu a účetnictví,

rozhodovat o použití a rozdělení čistých výnosů EIF,

jmenovat členy a náhradníky členů správní rady a kontrolního výboru.

2.

Správní rada se skládá z členů, které jmenuje valná hromada a které určují členové EIF na dobu dvou let. Obvykle se schází desetkrát za rok a návrhy mohou být k rozhodnutí předkládány také písemným postupem. Členové rady vykonávají své povinnosti v souladu s nejlepšími zájmy EIF a odpovídají valné hromadě. Správní rada:

rozhoduje o všech operacích EIF (v některých vymezených případech se tato pravomoc deleguje na generálního ředitele),

přijímá směrnice a pokyny pro operace a správu,

jmenuje a může odvolat generálního ředitele a jeho náměstka,

vypracovává návrhy, které mají být předloženy valné hromadě,

stanovuje obecné podmínky pro nabývání podílů EIF.

Předseda správní rady je volen většinou hlasů z řad jejích členů. Rozhodnutí jsou přijímána většinou hlasů za předpokladu, že je přítomna nejméně polovina členů rady.

3.

Generální ředitel, který může být jmenován na dobu pěti let, odpovídá správní radě. Jedná nezávisle a odpovídá za běžné řízení fondu. Jeho povinností je:

jednat v souladu se směrnicemi přijatými správní radou,

předkládat správní radě výroční zprávu a další zprávy,

dohlížet na zpracování ročního zúčtování.

Jak EIF funguje

Evropský investiční fond (EIF) je součástí skupiny Evropské investiční banky. Jeho hlavním posláním je podporovat evropské mikropodniky a malé a střední podniky snadnějším přístupem k financím. EIF určuje a rozvíjí rizikový a růstový kapitál, záruky a nástroje mikrofinancování, které jsou konkrétně zacíleny na tento tržní segment. Plněním své úlohy EIF přispívá k dosahování cílů EU v oblasti podpory inovací, výzkumu a vývoje, podnikání, růstu a zaměstnanosti.

Účetnictví EIF ověřuje nezávislý externí auditor. Kontrolní výbor EIF se skládá ze tří auditorů nominovaných jednotlivými podílníky – EIB, Evropskou komisí a finančními institucemi – a jednoho náhradníka, který je zmíněnými třemi skupinami podílníků určen na principu rotace. Členy kontrolního výboru jmenuje valná hromada a jí také odpovídají. Kontrolní výbor jakožto dozorčí orgán každoročně potvrzuje podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, že operace EIF byly prováděny v souladu se stanovami a pravidly jednacího řádu a že účetní závěrky podávají pravdivý a věrný obraz o finanční situaci EIF, pokud jde o aktiva a pasiva a výsledky operací za kontrolované účetní období.

Celková angažovanost EIF nesmí u poskytování záruk překročit trojnásobek upsaného základního kapitálu. Podle článku 26 stanov tuto horní hranici může valná hromada rozhodnutím zvýšit maximálně o osminásobek upsaného základního kapitálu. Valná hromada určí částku u nabývání podílů.

Spory mezi EIF a příjemci z jeho operací rozhodují příslušné vnitrostátní soudy nebo arbitrážní řízení. Pro spory týkající se opatření přijatých orgány EIF je příslušný Soudní dvůr Evropské unie.

Na EIF, členy jeho orgánů a jeho pracovníky se vztahuje Protokol o výsadách a imunitách Evropské unie (Protokol č. 7).

Evropský fond pro strategické investice

Ve spolupráci s Evropskou komisí mají EIF a EIB klíčovou úlohu v investičním plánu pro Evropu zřízením Evropského fondu pro strategické investice (EFSI). EFSI byl zahájen v roce 2015. Jeho účelem je přilákat soukromé finance pro strategické investice, které nelze financovat samotným trhem. EIF je odpovědný za provádění finančních akcí ve prospěch malých a středních podniků a podniků se střední tržní kapitalizací (tedy společností s 250 až 3 000 zaměstnanci) v rámci specializovaného nástroje EFSI pro malé a střední podniky.

KONTEXT

EIF byl založen v roce 1994 a jeho sídlem je Lucemburk.

AKT

Stanovy schválené dne 14. června 1994 a pozměněné dne 19. června 2000, 30. listopadu 2007, 8. března 2012 a 27. května 2014 valnou hromadou (Úř. věst. C 95, 21.3.2015, s. 22–31)

Poslední aktualizace 19.10.2015

Top