Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Orgán dohledu nad výdaji EU: jak funguje Evropský účetní dvůr

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Orgán dohledu nad výdaji EU: jak funguje Evropský účetní dvůr

 

PŘEHLED

Evropský účetní dvůr kontroluje příjmy a výdaje Evropské unie (EU). Zajišťuje odpovědnost EU vůči daňovému poplatníkovi. Článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie definuje úlohu Účetního dvora. Účetní dvůr vypracovává svůj vlastní jednací řád, který poté musí schválit Rada.

CO JE ÚKOLEM JEDNACÍHO ŘÁDU?

Upravuje interní postupy Evropského účetního dvora. Zahrnuje takové aspekty, jako je:

organizace Účetního dvora (jmenování, funkční období, povinnosti Účetního dvora, volba předsedy),

fungování (jednání Účetního dvora a senátů, rozhodnutí Účetního dvora, senátů a výborů, audity a příprava zpráva, stanovisek, připomínek a prohlášení o věrohodnosti).

KLÍČOVÉ BODY

Složení a struktura

Účetní dvůr je kolegiátní orgán, tj. jeho členové společně odpovídají za rozhodnutí a uskutečněné kroky. Má 28 členů – po jednom z každé země EU. Členové jsou jmenováni na šest let (mohou být jmenováni opakovaně). Aby mohli být členové jmenováni, musí nebo museli být členem externího kontrolního orgánu ve své zemi EU nebo musí mít pro tuto funkci vhodnou kvalifikaci. Své povinnosti v Účetním dvoře vykonávají zcela nezávisle.

Členové zvolí na tři roky ze svých řad předsedu (může být jmenován opakovaně). K jeho povinnostem patří:

svolávat a řídit schůze Účetního dvora,

dohlížet na výkon rozhodnutí Účetního dvora,

zabezpečovat správné fungování útvarů Účetního dvora, včetně protokolu a návštěv, komunikace, právních záležitostí a interního auditu, a řádné řízení jejich různých činností,

určovat osobu pověřenou zastupováním Účetního dvora ve sporech,

zastupovat Účetní dvůr navenek a ve vztahu k ostatním institucím Unie.

Účetní dvůr má generálního tajemníka, který odpovídá za každodenní chod jeho sekretariátu, za správu, financování a podporu, lidské zdroje, informační technologie a překlady.

Účetní dvůr má též senáty a výbory. Senáty přijímají stanoviska, zvláštní zprávy a specifické výroční zprávy. Připravují též výroční zprávy o rozpočtu EU a evropských rozvojových fondech, které poté přijímá Účetní dvůr. Výbory (např. správní výbor a kontrolní výbor) se zabývají správními záležitostmi a rozhodnutími o otázkách týkajících se komunikace a strategie.

Úkoly Účetního dvora

Účetní dvůr kontroluje zákonnost a řádnost příjmů a výdajů EU a jejích institucí, jakož i náležité finanční řízení rozpočtu EU. Jeho úlohou jakožto nezávislého externího auditora EU je kontrolovat, zda jsou finanční prostředky EU řádně účtovány, vybírány a vynakládány v souladu s příslušnými pravidly a předpisy a zda se vyplácejí.

Jeho audity jsou prováděny jak s cílem zlepšit finanční řízení, tak s cílem informovat evropské občany o způsobu, jakým jsou veřejné finance využívány.

Audity

Jsou

založeny na záznamech a v případě potřeby jsou prováděny na místě v ostatních evropských institucích,

vykonávány v prostorách organizace, která řídí příjmy či výdaje jménem EU,

prováděny v zemích EU a v zemích po celém světě, včetně prostor jakékoli fyzické nebo právnické osoby, která přijímá platby z rozpočtu EU.

Ve své úloze externího auditora EU Účetní dvůr spolupracuje s vnitrostátními orgány a evropskými institucemi. Kromě toho si může od orgánů a institucí EU, organizací přijímajících platby z evropského rozpočtu nebo od vnitrostátních kontrolních institucí vyžádat jakékoli informace požadované pro úspěšné splnění svého úkolu.

Pracovní programy

Účetní dvůr každý rok přijímá pracovní program, v němž jsou vyjmenovány jeho priority z hlediska úkolů auditu. Program je zveřejněn a předseda Účetního dvora ho předloží Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu.

Každoroční absolutorium

Účetní dvůr nemá soudní pravomoci, a tudíž nemá žádnou pravomoc udělovat pokuty. Po ukončení každého finančního roku vypracuje výroční zprávu, která je zveřejněna v Úředním věstníku. Tato zpráva se týká řízení rozpočtu EU a evropských rozvojových fondů příslušnými orgány. Je základní součástí procesu rozhodování Evropského parlamentu v souvislosti s udělováním rozpočtového absolutoria Komisi.

Účetní dvůr též poskytuje Radě a Parlamentu prohlášení o věrohodnosti týkající se spolehlivosti účtů a potvrzení, že rozpočet byl čerpán dobře, v souladu s pravidly a předpisy. Kromě toho může Účetní dvůr též kdykoli předložit připomínky, zejména ve formě zvláštních zpráv, ke specifickým otázkám a poskytovat stanoviska nebo jiné výstupy na základě přezkumu na žádost jednoho z ostatních evropských orgánů nebo z jeho vlastního podnětu.

Účetní dvůr rozhoduje na formálním zasedání většinou svých členů o přijetí výroční zprávy. Nerozhodne-li jinak, jsou jeho zasedání neveřejná. V jednotlivých případech může též rozhodnout, že rozhodnutí přijme písemným postupem.

Účetní dvůr podává zprávy o nesrovnalostech při používání finančních prostředků EU a jakékoli případy podezření z podvodu zjištěného během auditů postupuje Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).

KDY JEDNACÍ ŘÁD VSTOUPIL V PLATNOST?

Od 1. června 2010.

KONTEXT

Účetní dvůr byl zřízen v roce 1977 a od roku 1992 je plnohodnotnou institucí EU. Sídlo má v Lucemburku.

Více informací je k dispozici zde:

AKT

Jednací řád Účetního dvora Evropské unie

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Jednací řád Účetního dvora Evropské unie

1. 6. 2010

Úř. věst. L 103, 23. 4. 2010, s. 1–6

Poslední aktualizace 15.10.2015

Top