Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jednací řád Evropské komise

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Jednací řád Evropské komise

Evropská komise je jedním ze sedmi orgánů Evropské unie. Hájí obecné zájmy Evropské unie a zastupuje ji v takových oblastech, jako je vyjednávání obchodních dohod mezi Evropskou unií a třetími zeměmi. Má pravomoc podávat legislativní podněty a zajišťuje, aby byly uplatňovány smlouvy a právní předpisy Unie. Evropská komise řídí a provádí politiky Evropské unie. Plní též rozpočet.

AKT

Jednací řád Komise (Viz pozměňující akty).

PŘEHLED

Výraz „Komise“ může odkazovat na orgán, sbor komisařů a administrativní pracovníky.

Jednací řád Evropské komise stanovuje fungování a organizaci Komise.

Upravuje mimo jiné následující aspekty práce Komise:

ORGANIZACE KOMISE

Sbor komisařů

Členové komise jsou společně označováni jako komisaři. Komise jedná kolektivně. Zásada kolegiality znamená, že členové Komise mají stejné slovo při rozhodování, její rozhodnutí jsou přijímána společně a z hlediska politiky nesou kolektivní odpovědnost za všechna rozhodnutí přijatá Komisí.

Předseda Komise vytyčuje hlavní směry politiky pro Komisi a zastupuje ji. Rozhoduje o vnitřní organizaci Komise a přiděluje komisařům zvláštní povinnosti (portfolia). Tyto úkoly může během svého mandátu měnit. Předsedovi je při plnění některých z jeho úkolů nápomocen generální tajemník.

Útvary Komise

Generální ředitelství a útvary připravují a vykonávají činnosti Komise. Plní tak priority politik a hlavní směry vytyčené předsedou. Generální ředitelství a útvary jsou v zásadě rozděleny na odbory, které se dále dělí na oddělení.

VNITŘNÍ ROZHODOVACÍ POSTUP

Čtyři rozhodovací postupy

Rozhodnutí Komise jsou přijímána různými postupy:

  • ústně: tato rozhodnutí jsou přijímána během zasedání sboru komisařů;
  • písemně: dohody komisařů je dosaženo písemným postupem, po dohodě právního útvaru a konzultovaných útvarů;
  • na základě zmocnění: Komise zmocní jednoho či několik komisařů k řízení nebo správě dané záležitosti jejím jménem v souladu s určitými omezeními a podmínkami;
  • na základě pověření: Komise za určitých podmínek pověří generální ředitele nebo vedoucí útvarů přijetím určitých správních nebo administrativních opatření.

Zasedání Komise (ústní postup)

Komise se schází ve sboru obvykle jednou týdně. Zasedání se koná nejčastěji ve středu v Bruselu. Když Evropský parlament zasedá ve Štrasburku, koná se zasedání Komise zpravidla v úterý. Předseda může také svolat mimořádná zasedání Komise.

Pokud se člen Komise nemůže zasedání Komise zúčastnit, může ho zastoupit vedoucí jeho kabinetu, který na vyzvání předsedy uvede stanoviska člena, jehož zastupuje. Nesmí však hlasovat.

Předseda přijímá pořad jednání každého zasedání Komise. Za určitých podmínek (jedná se především o lhůty) může komisař požádat předsedu o zařazení bodu do pořadu jednání. Komise může na návrh předsedy projednat jakoukoli otázku, která není na pořadu jednání. Může se rovněž rozhodnout, že se nebude zabývat otázkou, která je na pořadu jednání.

Zasedání Komise jsou neveřejná, ale pořady jednání a zápisy ze zasedání jsou zveřejňovány na internetové stránce podatelny Evropské komise.

Komise může vést platnou debatu a přijímat právně závazná rozhodnutí, pouze pokud je přítomna většina členů stanovená Smlouvou (kvorum). V praxi rozhoduje Komise konsensuálně. Na žádost předsedy nebo některého člena se uskuteční – eventuálně tajné – hlasování. V takovém případě musí většina z počtu členů stanovená Smlouvou hlasovat ve prospěch návrhu nebo pro rozhodnutí.

Příprava a výkon rozhodnutí

Komisaři mají k dispozici kabinet, který je jim nápomocen při plnění jejich úkolů a při přípravě rozhodnutí sboru. Dávají pokyny příslušným útvarům nebo generálním ředitelstvím.

Pro zajištění kvality a důslednosti práce Komise je zásadní úzká spolupráce a efektivní koordinace mezi generálním ředitelstvím a zapojenými útvary. Tato koordinace začíná návrhem podnětu a končí jeho představením Komisi a probíhá i během interinstitucionální fáze.

Generální tajemník odpovídá za provádění postupů rozhodování a zajišťuje, aby byla rozhodnutí Komise vykonávána. Dohlíží na oznamování a zveřejňování aktů Komise v Úředním věstníku Evropské unie a na jejich zaslání ostatním orgánům.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Jednací řád Evropské komise

1. 1. 2001

-

Úř. věst. L 308ze dne 8. 12. 2000

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí Komise 2010/138/EU, Euratom

6. 3. 2010

-

Úř. věst. L 55ze dne 5. 3. 2010

Rozhodnutí Komise 2011/737/EU, Euratom

16.11.2011

-

Úř. věst. L 296 ze dne 15. 11. 2011

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Článek 17 Smlouvy o Evropské unii

Články 248 až 250 Smlouvy o fungování Evropské unie

Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 904/2012 ze dne 24. Září 2012, kterým se mění nařízení č. 422/67/EHS, č. 5/67/Euratom o platových poměrech předsedy a členů Komise, předsedy, soudců, generálních advokátů a tajemníka Soudního dvora, předsedy, členů a tajemníka Soudu prvního stupně a předsedy, členů a tajemníka Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (Úř. věst. L 269 ze dne 4.10.2012)

Rozhodnutí Evropské rady 2013/272/EU ze dne 22. května 2013 o počtu členů Evropské komise (Úř. věst. L 165 ze dne 18.6.2013)

Poslední aktualizace 28.05.2014

Top