Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jednací řád Výboru regionů

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Jednací řád Výboru regionů

Výbor regionů (VR) je poradní orgán Evropské unie (EU). Na základě článku 306 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) přísluší Výboru regionů právo přijímat vlastní Jednací řád.

AKT

Výbor regionů - Jednací řád

PŘEHLED

Výbor regionů (VR) je poradní orgán Evropské unie (EU). Na základě článku 306 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) přísluší Výboru regionů právo přijímat vlastní Jednací řád.

CO JE ÚKOLEM JEDNACÍHO ŘÁDU?

Řídí činnost a organizaci VR.

KLÍČOVÉ BODY

Složení

VR tvoří 350 členů a stejný počet náhradníků, kteří jsou jmenováni na 5 let. Členy, což jsou zástupci regionálních a místních orgánů, nominuje jejich země. Seznam členů a náhradníků pak kvalifikovanou většinou přijímá Rada.

Na základě rozhodnutí 2014/930/EU se místa rozdělují takto:

24: Německo, Francie, Itálie a Spojené království,

21: Španělsko a Polsko,

15: Rumunsko,

12: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Řecko, Maďarsko, Nizozemsko, Rakousko, Portugalsko a Švédsko,

9: Dánsko, Irsko, Chorvatsko, Litva, Slovensko a Finsko,

7: Lotyšsko a Slovinsko,

6: Estonsko,

5: Kypr, Lucembursko a Malta.

Konzultace

Povinnost konzultovat VR jakožto součást rozhodovacího procesu EU platí v těchto oblastech:

hospodářská a sociální soudržnost,

zdravotnictví, vzdělávání a kultura,

politika zaměstnanosti,

sociální politika,

životní prostředí,

odborné vzdělávání a

doprava.

Členové VR musí svou funkci vykonávat zcela nezávisle, což je v obecném zájmu EU.

Členové a náhradníci z každé země tvoří národní delegace.

Také vytvářejí skupiny, které odrážejí jejich politické názory. Skupiny se musí skládat alespoň z osmnácti členů zastupujících nejméně pětinu zemí EU. Alespoň polovinu skupiny musí tvořit členové.

Plenární shromáždění

VR se schází formou plenárního shromáždění, aby:

přijímal stanoviska, zprávy a usnesení,

přijímal předběžné návrhy příjmů a výdajů,

přijímal svůj politický program na začátku každého pětiletého funkčního období,

volil předsedu, prvního místopředsedu a další členy předsednictva,

vytvářel komise,

přijímal a revidoval Jednací řád,

rozhodoval o podání žaloby u Soudního dvora EU.

Plenární shromáždění se schází nejméně jednou za tři měsíce. Na žádost alespoň jedné čtvrtiny členů je předseda povinen svolat mimořádné plenární zasedání.

Zasedání jsou veřejná, nerozhodne-li plenární shromáždění jinak.

Plenární zasedání je usnášeníschopné (tzn. je přítomen minimální počet členů pro to, aby mohla být přijímána rozhodnutí), je-li přítomna více než polovina jeho členů.

Plenární shromáždění rozhoduje většinou odevzdaných hlasů, nestanoví-li Jednací řád jinak.

Předsednictvo

Předsednictvo odráží celkové složení VR. Tvoří ho předseda, první místopředseda a jeden místopředseda z každé země EU, dvacet osm ostatních členů a předsedové politických skupin. Předsednictvo je voleno plenárním shromážděním na dobu dvou a půl roku. S výjimkou funkce předsedy, prvního místopředsedy a předsedů pěti politických skupin se místa dělí takto:

3 místa: Německo, Spojené království, Francie, Itálie, Španělsko, Polsko,

2 místa: Nizozemsko, Řecko, Česká republika, Belgie, Maďarsko, Portugalsko, Švédsko, Rakousko, Slovensko, Dánsko, Finsko, Irsko, Chorvatsko, Litva, Bulharsko, Rumunsko,

1 místo: Lotyšsko, Slovinsko, Estonsko, Kypr, Lucembursko, Malta.

K jeho úkolům patří:

vypracovávání návrhu politického programu na začátku každého funkčního období a dohled nad jeho plněním,

koordinace práce plenárního shromáždění a komisí,

finanční, organizační a administrativní záležitosti,

jmenování generálního tajemníka a určitých kategorií úředníků a ostatních zaměstnanců.

Předsednictvo může jménem VR podat žalobu u Soudního dvora EU. K tomu dochází například v případě, že určitý právní předpis EU nerespektuje zásadu subsidiarity a porušuje regionální a místní kompetence, nebo v případě, že nebyla respektována institucionální práva VR (tj. konzultace k příslušným právním předpisům). Plenární shromáždění musí na příštím zasedání rozhodnout, zda se má dané podání žaloby zachovat.

Předseda

Předseda zastupuje výbor a řídí jeho práci.

Komise

Komise se vytvářejí na začátku každého funkčního období. Vypracovávají návrhy stanovisek, zpráv a usnesení, které má schválit plenární shromáždění. Existuje šest komisí:

CIVEX: Komise pro občanství, správu, institucionální a vnější věci,

COTER: Komise pro politiku územní soudržnosti a rozpočet EU,

ECON: Komise pro hospodářskou politiku,

ENVE: Komise pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku,

NAT: Komise pro přírodní zdroje,

SEDEC: Komise pro sociální politiku, vzdělávání, zaměstnanost, výzkum a kulturu.

Komise odráží celkové složení VR. Každý člen patří alespoň do jedné komise, ale nejvýše do dvou komisí. Je možné povolit výjimky u členů ze zemí, které mají méně členů, než je komisí. Schůze komise jsou obvykle veřejné.

Dokumenty vypracovávané Výborem regionů

VR vypracovává stanoviska, zprávy a usnesení. Ty se zveřejňují v Úředním věstníku Evropské unie.

VR přijímá stanoviska:

k legislativním návrhům a politickým dokumentům vypracovaným Komisí, Radou nebo Parlamentem v případech stanovených ve Smlouvách EU, nebo pokud to jeden z těchto orgánů považuje za žádoucí,

z vlastní iniciativy,

v případě konzultace Evropského hospodářského a sociálního výboru domnívá-li se, že jsou dotčeny zvláštní regionální zájmy.

Generální sekretariát

VR má generální sekretariát, který řídí generální tajemník. Ten zajišťuje plnění rozhodnutí přijatých předsednictvem nebo předsedou. Generální tajemník je jmenován předsednictvem na základě rozhodnutí dvoutřetinové většiny jeho členů na dobu pěti let.

KONTEXT

V roce 2012 byl přijat Protokol o spolupráci mezi Evropskou komisí a Výborem regionů. Jeho cílem je zajistit, že tyto dvě strany budou úzce spolupracovat v oblastech společného zájmu. K nim patří aspekty týkající se strategie Evropa 2020, hospodářské, sociální a územní soudržnosti a především uskutečňování meziregionální a nadnárodní spolupráce.

Další informace najdete na internetových stránkách Výboru regionů.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Výbor regionů - Jednací řád

10. 1. 2010

-

Úř. věst. L 6 ze dne 9. 1. 2010, s. 14-31

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Protokol o spolupráci mezi Evropskou komisí a Výborem regionů (Úř. věst. C 102, 5.4.2012, s. 6-10).

Rozhodnutí Rady 2014/930/EU ze dne 16. prosince 2014, kterým se stanoví složení Výboru regionů (Úř. věst. L 365, 19.12.2014, s. 143-144).

Poslední aktualizace: 22.07.2015

Top