Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jednací řád Evropského parlamentu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Jednací řád Evropského parlamentu

PŘEHLED DOKUMENTU:

Jednací řád Evropského parlamentu

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO JEDNACÍHO ŘÁDU?

 • Stanovuje vnitřní organizaci a postupy jediné celoevropské přímo volené instituce EU. Na základě článku 232 Smlouvy o fungování Evropské unie má Evropský parlament pravomoc schvalovat vlastní jednací řád.
 • Dokument, který má 300 stran, zahrnuje všechny procedurální aspekty činností Parlamentu. Je pravidelně aktualizován (poslední znění: září 2015).

KLÍČOVÉ BODY

Řád zahrnuje následující aspekty života Parlamentu.

Poslanci Evropského parlamentu:

Funkce v Parlamentu

Poslanci Evropského parlamentu volí tajným hlasováním na 2,5 roku předsedu, 14 místopředsedů a 5 kvestorů.

 • Předseda:
  • má na starost celkové řízení Parlamentu a jeho různých činností,
  • zastupuje Parlament,
  • zajišťuje dodržování jednacího řádu a udržuje pořádek,
  • zahajuje, přerušuje a ukončuje zasedání, předsedá rozpravám a dohlíží na hlasování,
  • rozhoduje o přípustnosti pozměňovacích návrhů, o otázkách a o tom, zda jsou zprávy v souladu s jednacím řádem, a
  • postupuje parlamentním výborům sdělení, která se jich týkají.
 • Místopředsedové mají zvláštní povinnosti a v případě potřeby nahrazují předsedu.
 • Kvestoři jsou odpovědní za administrativní a finanční záležitosti, které se přímo týkají poslanců EP.
 • Předsednictvo se skládá z předsedy a 14 místopředsedů. Rozhoduje o finančních, organizačních a administrativních záležitostech týkajících se Parlamentu.
 • Konference předsedů se skládá z předsedy Parlamentu a předsedů politických skupin (viz níže). Organizuje politickou činnost Parlamentu a rozhoduje legislativní plánování.
 • Konference předsedů výborů se skládá z předsedů všech stálých a zvláštních parlamentních výborů. Může dávat doporučení týkající se práce výborů a pořadu jednání plenárních zasedání.
 • Konference předsedů delegací se skládá z předsedů všech parlamentních delegací v parlamentech kdekoli ve světě. Může dávat Konferenci předsedů doporučení týkající se práce delegací.
 • Politické skupiny jsou tvořeny poslanci EP podle jejich politické příslušnosti. K vytvoření politické skupiny je nutných nejméně 25 poslanců zvolených nejméně v jedné čtvrtině zemí EU. V závislosti na své velikosti získává skupina finanční a administrativní podporu.
 • Někteří poslanci EP nepatří k žádné politické skupině. Ti dostávají podporu za své činnosti v parlamentu.
 • Jednotliví poslanci EP z různých politických skupin mohou vytvořit meziskupinu zaměřenou na konkrétní otázky, jako jsou dobré životní podmínky zvířat nebo veřejné zdraví.

Legislativní proces

 • řádný legislativní proces (první, druhé a třetí čtení), pokud Parlament působí jako zákonodárný orgán společně s Radou,
 • konzultační postupy, pokud Parlament vydává stanovisko k návrhu právního aktu,
 • postupy souhlasu, pokud je před přijetím právního aktu nutný souhlas Parlamentu.

V průběhu těchto legislativních procesů věnuje Parlament zvláštní pozornost takovým otázkám, jako je dodržování základních práv, právní základ, přenesení legislativních pravomocí, finanční slučitelnost a dodržování zásady subsidiarity.

Postupy u zpráv na základě vlastního podnětu

Vztahy s jinými orgány a subjekty EU

Parlamentní otázky

 • Poslanci EP mohou pokládat písemné otázky předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise/vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Mohou také pokládat ústní otázky určené Radě nebo Komisi následované rozpravou.

Vztahy s vnitrostátními parlamenty

Zasedání Parlamentu

Výbory

 • Stálé výbory připravují rozhodnutí Parlamentu na plenární úrovni předkládáním zpráv a dalších dokumentů v konkrétní oblasti své pravomoci.
 • Zvláštní výbory mohou být zřízeny na určité období a pro specifické tematické oblasti.
 • Vyšetřovací výbory mohou být zřízeny za účelem vyšetřování údajných případů porušení práva EU nebo případných nesprávných úředních postupů.

Meziparlamentní delegace

Petice

AKT

Jednací řád Evropského parlamentu

Poslední aktualizace 21.03.2016

Top