Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vnější aspekty politiky v oblasti podniků

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Vnější aspekty politiky v oblasti podniků

Podepisování dohod mezi Evropskou unií a třetími zeměmi, kulaté stoly a obchodní fóra, programy průmyslové spolupráce a vnější obchodní politika: to jsou nástroje, které evropským podnikům umožňují rozvíjet se v mezinárodním měřítku.

Pro posílení konkurenceschopnosti evropských podniků je důležitá řada mezinárodních parametrů. Například obchodní politika pomáhá budovat konkurenceschopnou Evropu v globalizovaném hospodářství. Dále smyslem vytváření silnějších partnerství pro lepší přístup na vnější trhy je rozvíjet obchod. A nakonec spolupráce v oblasti průmyslové politiky poskytuje evropským podnikům příležitost nacházet partnerství nebo rozvíjet se za hranicemi Evropské unie.

EU spolupracuje se svými hlavními partnery ve světě v řadě ohledů. Za prvé, Komise udržuje úzké vazby na vlády třetích zemí. Za druhé, samy podniky mají příležitost setkávat se na fórech a u kulatých stolů. A nakonec, EU podporuje průmyslovou spolupráci prostřednictvím programů prováděných společně se třetími zeměmi.

Mezivládní vztahy

EU se zapojuje do dvoustranné spolupráce se třetími zeměmi. Tato spolupráce má formu dohod o vzájemném uznávání, dohod o přidružení, dohod o rámcovém partnerství nebo pakty stability.

Odstranění překážek obchodního rozvoje prostřednictvím méně restriktivní regulační politiky je jeden z hlavních cílů EU. Například na základě čl. 133 Smlouvy o založení Evropského společenství (ES) umožňují dohody o vzájemném uznávání norem to, aby vlády vzájemně přijímaly zkušební protokoly, certifikáty a značky o shodě používané příslušnými agenturami na určité produkty vyrobené v dané zemi.

EU udržuje úzké vztahy se Spojenými státy, Kanadou, Čínou, Ruskem, Indií a Japonskem. Zahájila například rozhovory o regulační spolupráci a také průmyslové politice s Čínou.

Pravidelně také spolupracuje s kandidátskými zeměmi na přistoupení, zeměmi západního Balkánu a zeměmi sousedícími s EU (v rámci evropské politiky sousedství), jako jsou země východní Evropy, Blízkého východu a Středomoří. Evropsko-středomořská spolupráce (DE) (EN) (FR) je organizována v rámci této politiky sousedství a také prostřednictvím barcelonského procesu zahájeného v roce 1995 s cílem přivést Evropu politicky, kulturně a hospodářsky blíže k jejím středomořským partnerům. Průmyslová spolupráce je vnímána jako důležitý článek v řetězci hospodářské spolupráce a je podporována postupným vytvářením oblastí volného obchodu a zvýšenými investicemi. Přitahuje pozornost prostřednictvím konferencí pořádaných ministry průmyslu nebo prostřednictvím setkání pracovních skupin nad tématy souvisejícími s průmyslovou politikou. Jedním z hlavních úspěchů Evropsko-středomořského partnerství bylo přijetí Evropsko-středomořské charty pro podniky dne 4. října 2004.

Dne 23. a 24. dubna 2007 rada pro obecné záležitosti a vnější vztahy schválila plány na jednání o dohodách o přidružení se Střední Amerikou, Andským společenstvím a jeho členskými zeměmi a také koncept dohod o volném obchodu se Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN), Indií a Jižní Koreou.

Spolupráce mezi podniky

Kulaté stoly a obchodní dialog poskytují podnikům příležitost setkat se a předat doporučení vládám členských států a příslušných zemí. Kulaté stoly často zahrnují zástupce odvětví průmyslu a také vnitrostátní správy a správy EU. Mezi návrhy, které jsou vládám často předkládány, jsou doporučení ohledně témat, jako je obchodní politika, rozhovory ve Světové obchodní organizaci (WTO), investice, finanční služby, malé a střední podniky (MSP) a odstraňování překážek hospodářských činností způsobených rozdílnými vnitrostátními předpisy.

Hlavní kulaté stoly mají toto zaměření:

 • Transatlantický obchodní dialog (EN);
 • Obchodní fórum Asie-Evropa;
 • Kulatý stůl pro obchodní dialog EU-Japonsko (EN);
 • Kulatý stůl průmyslníků EU-Rusko (EN);
 • Obchodní fórum Mercosur-EU (EN);
 • Obchodní dialog EU-India.

Programy průmyslové spolupráce

EU podporuje průmyslovou spolupráci prostřednictvím provádění programů, které podporují vytváření a rozšiřování podniků, partnerství mezi evropskými podniky a zahraničními podniky, zejména MSP a programy nabízející pro studenty obchodní odbornou přípravu.

K hlavním programům podporovaným ze strany EU patří:

 • Program AL-Invest (EN) (ES) (FR) (PT);
 • Program Společenství Asia-Invest (EN) (FR);
 • programy, které zahájilo Centrum pro průmyslovou spolupráci EU-Japonsko (EN);
 • programy regionální technické pomoci v kontextu evropsko-středomořské průmyslové spolupráce (průmyslové oblasti, podpora investic, inovace a technologie atd.);
 • projekty, které podporuje Středisko pro rozvoj podnikání (EN) (FR).

Poslední aktualizace: 04.10.2007

Top