Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Přístup podniků k financování

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Přístup podniků k financování

Evropské podniky mohou získat, přímo či nepřímo, finanční podporu Evropské unie. Unie tedy doplňuje vnitrostátní opatření a zvyšuje jejich vliv.

Založit vlastní podnik a rozvinout jeho činnost vyžaduje značné financování. V případě, že podnikatelé obvykle najdou své první investory mezi členy své rodiny nebo mezi přáteli, potřebují často získat další zdroje investic. Nicméně přístup k vhodným finančním prostředkům je často obtížný, zejména pro malé a střední podniky (MSP), účastníci finančních operací odmítají přijmout rizika, jež jsou těmto podnikům vlastní. Selhání trhu, které s tím souvisí, ohrožuje evropské podnikání, a tudíž i evropský růst.

Proto je nutné zajistit pro podniky, zejména malé a střední, příznivější finanční prostředí. Členské státy mají výhodnou pozici, která jim umožňuje potlačit některá selhání trhu. Evropská unie doplňuje a zvyšuje vliv vnitrostátních opatření tím, že poskytuje evropským podnikům nepřímou finanční podporu (finanční nástroje), ale někdy i přímou finanční podporu (jiné finanční podpory).

NEPŘÍMÁ PODPORA

Finanční nástroje Společenství usnadňují přístup podniků, zejména MSP, k financování vlastním kapitálem nebo formou úvěru. Podniky nezískají finanční prostředky Společenství přímo, ale prostřednictvím finančního zprostředkovatele.

Finanční nástroje jsou součástí Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (2007–2013), a to zejména programu podnikání a inovace, který zajišťuje návaznost víceletého programu pro podniky a podnikání, zejména pro MSP (2001–2006). V rámci víceletého programu bylo přiděleno 510 milionů EUR a v rámci rámcového programu 3,6 miliard EUR.

Finanční nástroje poskytují evropským podnikům nepřímou finanční podporu. Evropský investiční fond (EIF) (EN) z pověření Komise zajišťuje jejich řízení. Zasahuje prostřednictvím finančních zprostředkovatelů, bank a investičních fondů, čímž zaručuje přímé financování.

Příděl vlastního kapitálu

Počáteční vklad a stálé poskytování vlastního kapitálu jsou základními předpoklady pro to, aby podnik využil svého růstového a inovačního potenciálu. MSP se však často potýkají s nedostatkem vlastního kapitálu.

Finanční nástroje Společenství tedy podporují poskytnutí vlastního kapitálu malým a středním podnikům, a to zejména inovativním MSP, prostřednictvím investic do specializovaných fondů rizikového kapitálu, které pak následně poskytují vlastní kapitál malým a středním podnikům. Investice mohou rovněž zahrnovat fondy nebo investiční nástroje podporované neformálními investory, podnikatelskými inkubátory nebo „andělskými investory“ (business angels).

V rámci mnohaletého programu pro podniky a podnikání podporuje program „počátečního kapitálu“ evropských technologických zařízení (ETZ) inovativní podniky a rychlý rozvoj při zakládání podniku. Program se tedy soustředí především na kapitál pro počáteční fázi podnikání.

Mechanismus pro inovativní malé a střední podniky s vysokým růstem (GIF) zajišťuje návaznost programu „počátečního kapitálu“ v rámci programu pro podnikání a inovace. Mechanismus GIF usnadňuje poskytnutí počátečního kapitálu a kapitálu v rané fázi zakládání podniku. Zavádí nový prvek, který také poskytuje inovativním podnikům se silným růstem ve fázi rozvoje „následný“ kapitál. Tímto způsobem podporuje podniky při uvádění jejich výrobků a služeb na trh a podněcuje je k inovaci.

Bankovní úvěr a záruční systémy

Úvěr představuje zálohu, která je často nezbytná pro zakládání nebo rozvoj podniku. Nicméně malé a střední podniky a inovativní podniky často neposkytují dostatečné záruky pro získání financování formou úvěru a situace je komplikována tím, že finanční instituce více váhají na sebe převzít riziko (právní rámec „Basilej II“).

Finanční nástroje Společenství proto povzbuzují finanční instituce, aby poskytovaly půjčky podnikům, zejména MSP a inovativním podnikům, prostřednictvím záručních nástrojů založených na sdílení rizik. Umožní tak zvýšit dostupný objem úvěru pro podniky.

Záruční mechanismus MSP usnadňuje přístup k dluhovému financování, tj. úvěru a leasingu. Zaručuje zejména půjčky na rozvoj související s informačními a komunikačními technologiemi (IKT) a na rozvoj vnímaný jako vysoce rizikový. Mechanismus dále zahrnuje záruky pro mikroúvěry, aby povzbudil finanční instituce k poskytování půjček do výše 25 000 EUR, představující vysoké riziko a nízkou výnosnost. Také poskytuje záruky na krytí účasti nebo kapitálových investic do malých a středních podniků.

Tento mechanismus, který je zřízený v rámci víceletého programu, je obnoven v programu pro podnikání a inovaci obsahující nový nástroj pro sekuritizaci portfolií bankovních úvěrů s cílem mobilizovat dodatečné úvěrové financování malých a středních podniků.

Budování kapacit

Finanční nástroje navíc podpoří kapacitu finančních zprostředkovatelů, a to zejména v nových členských státech, podněcujících tak k poskytování rizikového kapitálu inovativním podnikům a podnikům s růstovým potenciálem.

Akce pro „počáteční kapitál“ víceletého programu a mechanismus pro budování kapacit programu pro podnikání a inovace podporují investiční fondy, které zvyšují jejich technickou odbornost a jejich technologie, a jsou poskytnuty pro nábor zaměstnanců se specifickou odborností.

PŘÍMÁ PODPORA

Strukturální fondy jsou největším zdrojem financování pro podniky, zejména pro MSP. Podniky se totiž zásadním způsobem podílejí na dosažení svých cílů zmenšit rozdíly v rozvoji regionů a podpořit hospodářskou a sociální soudržnost Evropské unie.

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) podporuje rozvoj a strukturální změny regionálních ekonomik tím, že pomáhá malým podnikům a prosazuje podnikání. Cílem iniciativy JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) (EN), která se používá od roku 2007, je zlepšit přístup malých a středních podniků v méně rozvinutých regionech k financování, a tím přispět k zakládání nových podniků, zejména v inovativních hospodářských odvětvích. Iniciativa navrhuje nejen záruční systémy na úvěr, ale také financování vlastního a rizikového kapitálu.

Financování poskytované strukturálními fondy je dostupné prostřednictvím vnitrostátních či regionálních orgánů. V rámci iniciativy JEREMIE je financování dostupné prostřednictvím finančních zprostředkovatelů, bank a investičních fondů, a to zejména prostřednictvím EIF a Evropské investiční banky (EIB).

Finanční podpora EU, pokud souvisí s dosažením konkrétních cílů, může být rovněž přímo dostupná podnikům. Programy Společenství také poskytují možnosti přímého financování v oblasti výzkumu a inovací (6. a 7. rámcový program Společenství pro výzkum), životního prostředí a energie (viz oddíl „pobídky a granty na životní prostředí“), vzdělávání a odborné přípravy (Socrates a Leonardo da Vinci) anebo zdraví a bezpečnosti.

Pokud podniky splňují kritéria stanovená příslušným programem, mohou podat přímo žádost o účast na oddělení Evropské komise zodpovědné za daný program.

See also

Další informace naleznete na internetových stránkách „Přístup k financování“ Generálního ředitelství Podniky a průmysl Evropské komise.

Poslední aktualizace: 10.06.2008

Top