Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vstříc silnějšímu partnerství pro evropský cestovní ruch

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Vstříc silnějšímu partnerství pro evropský cestovní ruch

Komise hodlá zavést obnovenou evropskou politiku cestovního ruchu, s cílem zdokonalit konkurenceschopnost odvětví a vytvořit více lepších pracovních příležitostí prostřednictvím udržitelného růstu cestovního ruchu v evropském i celosvětovém měřítku. Zdůrazňuje také způsoby, jak různé zúčastněné strany mohou mít podíl na činnostech Společenství v této oblasti.

AKT

Sdělení Komise ze dne 17. března 2006 nazvané „Obnovená politika EU v oblasti cestovního ruchu: Vstříc silnějšímu partnerství pro evropský cestovní ruch“ (KOM(2006) 134 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Jako jeden z faktorů růstu a vytváření pracovních příležitostí má cestovní ruch důležitou úlohu v lisabonské strategii.

Rychlý růst cestovního ruchu podporovala globalizace, demografické změny a vývoj v dopravě. Míra vytváření pracovních příležitostí v cestovním ruchu je nadprůměrná v porovnání s jinými odvětvími a cestovní ruch vytváří vysoce rozmanitá pracovní místa, často na částečný úvazek, čímž přispívají k zaměstnanosti žen, mladých lidí a osob s nižší kvalifikací. Udržitelný cestovní ruch také hraje důležitou roli při zachování a posílení kulturního a přírodního dědictví a přispívá k místnímu rozvoji v rostoucím počtu regionů, jejichž situace je spíše nepříznivá. Udržitelný cestovní ruch také přispívá k lepšímu pochopení mezi lidmi.

Obnovená evropská politika cestovního ruchu

Evropská unie navrhuje novou politiku v oblasti cestovního ruchu, aby bylo možné obstát v souvislosti s výzvami, před kterými toto odvětví stojí, a plně využít jeho potenciál. Evropa dnes čelí výzvám, jako je měnící se demografie, celosvětová konkurence, potřeba udržitelnosti a poptávka po konkrétních formách cestovního ruchu.

Ve světle toho bude velmi důležitá koordinace, dialog a partnerství mezi zúčastněnými stranami cestovního ruchu, protože cestovní ruch zahrnuje širokou škálu zúčastněných stran. Veřejné orgány na evropské, vnitrostátní, regionální a místní úrovni budou muset spolupracovat se soukromým sektorem, sociálními partnery v odvětví a zúčastněnými stranami. Komise bude nadále pokračovat v úsilí účinně a transparentním způsobem informovat členy poradního výboru pro cestovní ruch o iniciativách týkajících se cestovního ruchu, které jsou zahrnuty v jejím pracovním programu.

Široké začlenění opatření

Cílem prvního souboru opatření je zlepšení právní úpravy. Komise chce zajistit, aby hodnocení dopadů nových návrhů v souvislosti s cestovním ruchem bralo v potaz konkurenceschopnost odvětví. Plánuje také prověřování návrhů v legislativním procesu a zjednodušení stávajících evropských právních předpisů. Členské státy jsou vyzvány, aby také prováděly činnosti tohoto druhu, aby se zamezilo kumulativní administrativní zátěži, která by mohla poškozovat konkurenceschopnost evropského cestovního ruchu.

Kromě toho mnoho kroků, které Společenství podniká, a to nejen v oblasti politiky podnikání, ale také v dalších oblastech evropské politiky, má nicméně také přímý či nepřímý dopad na evropský turistický ruch. Z tohoto důvodu Evropa také potřebuje používat další politické nástroje na podporu konkurenceschopnosti.

Na podporu cestovního ruchu je nutné zlepšit využívání dostupných evropských finančních nástrojů:

Strukturální fondy, EFRR a ESF budou podporovat rozvoj podniků a služeb, odborné mobility, vzdělávacích programů a odborné přípravy v oblasti cestovního ruchu.

Fond soudržnosti bude podporovat environmentální a dopravní infrastruktury.

Budoucí program Leonardo Da Vinci zahrnuje nový program mobility pro učně, pro něž byl cestovní ruch vybrán jako případné pilotní odvětví.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova poskytne podporu zlepšování krajiny a kvality zemědělské výroby a zkvalitnění kulturního dědictví s cílem rozvíjet venkovský cestovní ruch a diverzifikovat venkovské hospodářství, a to zejména v nových členských státech a kandidátských zemích.

ERF předkládá ekoturistiku jako novou oblast, která by mohla absorbovat rybáře postižené restrukturalizací odvětví rybolovu. Drobný rybolov a turistická infrastruktura bude fondem rovněž podporována.

Navrhovaný „rámcový program pro konkurenceschopnost a inovaci“ bude podporovat konkurenceschopnost podniků, zejména MSP, v odvětví cestovního ruchu.

Navržený sedmý rámcový program pro výzkum může být přínosem pro odvětví cestovního ruchu, například výzkum v oblasti informačních a komunikačních technologií, družicové aplikace, kulturního dědictví a využívání půdy.

Podpora udržitelnosti cestovního ruchu

Na základě sdělení z roku 2003 o „základních ukazatelích pro udržitelnost evropského cestovního ruchu“ a práce odborné skupiny známé jako Skupina pro udržitelnost cestovního ruchu Komise plánuje v roce 2007 předložit návrh evropské Agendy 21 (EN) pro cestovní ruch.

Ke zvláštním krokům, které Komise plánuje na podporu udržitelnosti cestovního ruchu, patří:

  • výměna správných postupů na vnitrostátní a mezinárodní úrovni na podporu MSP a v oblasti „cestovní ruch pro všechny“;
  • zhodnocení hospodářského dopadu lepší dostupnosti v odvětví cestovního ruchu;
  • zveřejnění příručky „Jak určit oblasti vzdělávání v odvětví cestovního ruchu“;
  • zkoumání trendů v zaměstnanosti v odvětvích pobřežního a mořského cestovního ruchu;
  • zhodnotit dopady elektronického podnikání na odvětví cestovního ruchu;
  • boj na všech úrovních proti pohlavnímu vykořisťování dětí ze strany turistů.

Zlepšení porozumění cestovního ruchu

Pro činění efektivních rozhodnutí jsou nezbytné aktuální, podrobné, relevantní a srovnatelné statistiky o cestovním ruchu. Shromažďování statistických informací oblasti cestovního ruchu se musí zlepšit na evropské i vnitrostátní úrovni (Eurostat a satelitní účty v oblasti cestovního ruchu).

Zlepšení viditelnosti cestovního ruchu

Komise si přeje podporovat evropské turistické cíle prostřednictvím portálu, který by poskytoval praktické informace pro turisty cestující po Evropě (doprava, kam jet, činnosti a kdy je lze dělat, počasí atd.), ale také upozorňoval na dopad, který na MSP mohou mít kulturní a sportovní akce organizované evropskými městy a regiony.

Od roku 2002 pořádají jednotlivé členské státy Výroční fórum evropského turistického ruchu. Fórum je organizováno ve spolupráci s Komisí. Fórum zdůrazňuje složitost cestovního ruchu jako jevu, který má vliv na mnoho součástí hospodářských a sociálních struktur. Komise podporuje dialog v rámci tohoto fóra. Skutečnost, že mnohá předsednictví Rady organizují ministerská setkání a konference, také přispěla ke zviditelnění evropského turistického ruchu.

Kontext

Toto sdělení bylo zveřejněno rok po sdělení „Společnou prací k většímu růstu a zaměstnanosti – nový elán pro Lisabonskou strategii“. Odvětví cestovního ruchu je pro lisabonskou strategii důležité z hlediska udržitelného růstu a vytváření pracovních příležitostí, ale musí se vyrovnat se specifickými výzvami.

Rozvoj této spolupráce lze pravidelně přezkoumávat v průběhu fór evropského cestovního ruchu.

See also

Poslední aktualizace: 23.05.2006

Top