Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Moderní politika MSP

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Moderní politika MSP

Nová politika Unie pro malé a střední podniky (MSP) vytváří soudržnější, pragmatičtější a horizontálnější rámec pro tyto podniky. Jeho cílem je rozvíjet široký nevyužitý potenciál MSP v oblasti růstu i tvorby pracovních příležitostí v Evropské unii. MSP zvýší svou konkurenceschopnost, a to díky podpoře podnikání, zlepšování přístupu na vnitřní i vnější trhy, zjednodušeným právním předpisům Unie, zlepšování jejich růstového potenciálu a účinnému partnerství se zúčastněnými stranami MSP.

AKT

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 10. listopadu 2005 nazvané „Plnění lisabonského programu společenství – Moderní politika malých a středních podniků pro růst a zaměstnanost“ (KOM (2005) 551 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Malé a střední podniky (MSP) mají významný podíl na růstu a vytváření pracovních míst v Evropské unii (EU). Proto nová politika pro malé a střední podniky (MSP) vytváří soudržnější, pragmatičtější a horizontálnější rámec pro tyto podniky. Podpora podnikání a rozvoj prostředí vstřícného k MSP jim umožní zvýšit konkurenceschopnost.

MSP jsou velmi rozmanité, a proto mají různé potřeby. Některé jsou nově založené podniky, jiné podniky s rychlým růstem. Některé podniky jsou aktivní na velkých trzích, jiné na místních či regionálních trzích. Pokud podle definice mají všechny MSP méně než 250 zaměstnanců, některé jsou mikropodniky, jiné rodinné MSP. Má-li se podařit rozvíjení plného potenciálu MSP jako celku, politiky a akce na jejich podporu musí tuto rozmanitost zohledňovat.

Úspěch této nové politiky bude záviset na účinném zapojení všech zúčastněných stran MSP, vnitrostátních, regionálních i evropských, veřejných i soukromých.

Specifická opatření jsou navržena v pěti klíčových oblastech:

  • Podpora podnikání a dovedností. Podpora podnikání, snížení rizika, jež souvisí se zřízením a provozem podniku, eliminace negativních účinků neúspěchů v podnikání a poskytování podpory pro úspěšný převod podniků – to vše jsou prvky, které přispívají k lepšímu využívání podnikatelského potenciálu Evropy. Zvláštní pozornost bude věnována podpoře podnikatelských dovedností, snížení nedostatku dovedností a poskytování podpory určitým kategoriím podnikatelů (ženy, mladí lidé, staří lidé a lidé z menšin).
  • Zlepšování přístupu malých a středních podniků na trhy. Lepší přístup k nabídkovým řízením na veřejném trhu, větší účast v procesu normalizace, lepší informovanost o právech duševního vlastnictví a podpora pro spolupráci mezi podniky, zejména v příhraničních regionech, pomohou MSP plně využívat příležitosti, které nabízí vnitřní trh. Bude také usnadněn přístup MSP na zahraniční trhy.
  • Snižování byrokracie. Je nesmírně důležité zjednodušovat právní a správní omezení, která MSP zatěžují. Zásada upřednostňování malých podniků („mysli nejdříve v malém“) bude začleněna do všech politik EU. Zájmy MSP budou brány systematicky v úvahu při posuzování dopadu právních předpisů Unie a při přípravě právních předpisů. Z tohoto důvodu mohou být pro MSP vytvořeny odchylky. Zvláštní pozornost bude věnována pravidlům v souvislosti se státní podporou, zapojením MSP do programů Unie, daní z přidané hodnoty (DPH) a na vnitrostátní úrovni přímému zdanění.
  • Zlepšování růstového potenciálu malých a středních podniků. Zlepšení přístupu malých a středních podniků k financím, výzkumu, inovacím i k informačním a komunikačním technologiím přispěje přímo k rozvoji jejich růstového potenciálu. Finanční podpora, zpočátku poskytovaná na úrovni Unie prostřednictvím Víceletého programu pro podniky a podnikání (2001–2006), byla nyní zvýšena pomocí rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) (2007-2013). Je také důležité posilovat kapacity MSP pro výzkum a inovace, protože pokračující inovace je nezbytná pro udržitelný rozvoj MSP. Proto bude usnadněno zapojení MSP do 7. rámcového programu pro výzkum.
  • Posilování dialogu a konzultací se zúčastněnými stranami malých a středních podniků. Podniky, zejména MSP, a evropské instituce nemají dostatečnou výměnu informací. Základním vodítkem pro novou politiku MSP je systematičtější spolupráce a konzultace se zúčastněnými stranami. Při vytváření politik bude MSP konzultovat zmocněnec Komise pro malé a střední podniky nebo „SME panel“, tj. výbor pro malé a střední podniky, nový rychlý a snadno použitelný konzultační mechanismus prostřednictvím sítě Enterprise Europe Network (EN). Kromě toho od konce roku 2005 bude soutěž „European Enterprise Awards“ (ceny pro evropské podniky) odměňovat opatření, jež se osvědčila v podpoře podnikání a usnadnila výměnu osvědčených postupů. Sítě Unie na podporu podnikání budou nadále mít zásadní význam pro šíření informací o EU podnikům a zejména MSP.

Kontext

MSP tvoří velkou část evropského hospodářství a průmyslu. Celkem 23 milionů MSP v EU tvoří 99 % všech podniků a v některých průmyslových odvětvích, jako je textilní odvětví, přispívá až 80 % k zaměstnanosti. Evropské MSP jsou proto důležitým zdrojem růstu, zaměstnanosti, podnikatelských dovedností, inovací a hospodářské a sociální soudržnosti. Je proto velmi důležité rozvíjet plný potenciál MSP a zlepšit prostředí, ve kterém působí, podporou podnikání.

See also

Poslední aktualizace: 21.12.2007

Top