Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Motorová vozidla – systém EU schválení typu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Motorová vozidla – systém EU schválení typu

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Tato směrnice poskytuje zemím EU společný právní rámec pro schvalování motorových vozidel a přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla.

Tato směrnice stanoví, že schválení typu je povinné pro všechny kategorie vozidel jako celku včetně vozidel vyrobených v několika stupních. Stanoví:

harmonizovaný rámec zahrnující technické požadavky pro schvalování typu nových vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, za účelem usnadnění jejich registrace, prodeje a uvádění do provozu v EU,

pravidla týkající se prodeje a uvádění do provozu částí vozidla a zařízení.

KLÍČOVÉ BODY

Směrnice se vztahuje na osobní automobily, dodávky, nákladní automobily, autobusy a autokary, které jsou nyní pokryty plně harmonizovanými požadavky EU.

Systém EU schválení typu je založen na zásaděschválení třetí stranou a vzájemném uznávání takových schválení.

V rámci režimu schválení typu, před uvedením na trh, je typ vozidla zkoušen vnitrostátní technickou službou podle právních předpisů. Vnitrostátní schvalovací orgán pak na základě těchto zkoušek vydá schválení („certifikát ES“). Výrobce může podat žádost o schválení v libovolné zemi EU.

U všech vozidel stejného typu stačí, když je vozidlo schváleno v jedné zemi EU, a na základě prohlášení o shodě je možné je zaregistrovat, aniž by byly nutné další kontroly v ostatních zemích EU. Prohlášení o shodě je vyjádření výrobce, že vozidlo je v souladu s požadavky týkajících se schvalování typu. Odpovědností výrobce je zajistit shodnost výroby podle schváleného typu.

Směrnice 2007/46/ES je směrnice pokrývající zejména správní postup, který je třeba dodržovat při schvalování vozidel.

Aktuální technické požadavky, podle kterých se vozidla musí zkoušet, jsou uvedeny v dalších textech EU uvedených v příloze IV této směrnice. Tyto texty například:

stanoví povinnost u některých prvků: systém ESC (Electronic Stability Control), nová a vylepšená zrcátka, denní světla (DRL), boční ochranná zařízení, která brání tomu, aby chodci a cyklisté nespadli pod vozidla, a zařízení proti rozstřiku,

stanoví další požadavky pro autobusy a autokary (únikové východy, které odpovídají kapacitě vozidla, snadnější přístup pro lidi se sníženou mobilitou, náležitý prostor pro přežití v případě převrácení vozidla atd.),

také pokrývají některé environmentální povinnosti, jako je standardizovaná míra emisí CO2, omezení emisí znečišťujících látek, spotřeba paliva, výkon motoru nebo hlukové emise vozidla.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Směrnice vstoupila v platnost dne 29. října 2007. Země EU ji měly začlenit do svých vnitrostátních právních předpisů do 28. dubna 2009. V závislosti na kategorii vozidla bylo provádění směrnice rozfázováno během období 2009–2014.

KONTEXT

Hlavním cílem právních předpisů EU o schvalování typů vozidel je zajistit, aby nová vozidla i konstrukční části a samostatné technické celky určené k prodeji na trhu nabízely vysokou úroveň bezpečnosti a environmentální ochrany.

KLÍČOVÉ POJMY

* Schválení třetí stranou: schválení od třetí strany, například akreditovaného nezávislého orgánu schváleného každou zemí EU.

* Vzájemné uznávání: země EU uznávají certifikáty schválení typu vydané pověřenými orgány v ostatních zemích EU.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice).

Postupné změny a opravy směrnice 2007/46/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

Poslední aktualizace 04.01.2016

Top