Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zmocněnec pro MSP

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zmocněnec pro MSP

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Sdělení (KOM(2008) 394 v konečném znění) – Zelenou malým a středním podnikům – „Small Business Act“ pro Evropu

Zmocněnec pro malé a střední podniky (MSP) působí jako prostředník mezi Evropskou komisí a společenstvím malých a středních podniků, přičemž hraje dvojí roli – působí zároveň v rámci Komise a je ve spojení s okolním světem. Zmocněnec naslouchá obavám malých a středních podniků a zastupuje jejich zájmy v procesu tvorby právních předpisů EU. Nejenže zmocněnec je reprezentantem Komise při jejích jednáních s evropskými malými a středními podniky, ale taktéž zdůrazňuje jejich význam pro hospodářský růst a vytváření pracovních míst v Evropě.

Konkurenceschopnost Evropské unie (EU) zásadním způsobem závisí na prosperitě jejích MSP. 23 miliony malých a středních podniků EU tvoří 99 % všech podniků v EU a vytvářejí většinu nových pracovních míst. Malé a střední podniky tak jsou zásadním zdrojem růstu, zvýšení zaměstnanosti a lepších pracovních míst v evropské ekonomice, což jsou klíčové cíle Lisabonské strategie.

Ačkoli se na ně vztahuje celá řada politik EU, malým a středním podnikům se jen obtížně daří zajistit to, aby jejich názory byly slyšet.

Aby se mohly vyjádřit, a realizovat tak v praxi princip „Zelenou malým a středním podnikům“ zakotvený v Evropské chartě pro malé podniky, přijaté na zasedání Evropské rady v Santa Maria de Feira v červnu 2000, Evropská komise rozhodla o jmenování zmocněnce pro MSP.

Při pohledu dovnitř je úlohou zmocněnce zlepšovat povědomí Komise o problémech, kterým čelí malé a střední podniky. Zmocněnec zkoumá politiky EU, které by mohly mít dopad na malé a střední podniky a zajišťuje, aby jejich zájmy a specifické potřeby byly brány v úvahu při tvorbě politik.

Úkol zmocněnce je součástí systému posuzování dopadů, který má zajistit, aby návrhy Komise podléhaly předchozímu hodnocení jejich ekonomických, environmentálních a sociálních dopadů. Klíčovým přínosem zmocněnce pro MSP je možnost vyslovit se ve prospěch malých a středních podniků v rané fázi procesu tvorby právních předpisů a předvídat tak dopady nových zákonů.

Tímto způsobem práce zmocněnce zvyšuje koordinaci v rámci Komise v otázkách týkajících se malých a středních podniků.

Z hlediska externího, zmocněnec je viditelnou kontaktní osobou, která je uznávána komunitou malých a středních podniků. Úlohou zmocněnce je naslouchat – a to prostřednictvím přímého kontaktu, jak pravidelně, tak neformálně, s malými a středními podniky a jejich zastupujícími organizacemi. Kromě shromažďování informací zmocněnec informuje malé a střední podniky o programech a financování ze strany EU a může přímo odpovídat na jejich dotazy. Umožněním dialogu mezi EU a evropskými podniky přispívá zmocněnec ke zlepšení správy věcí veřejných v Evropě.

První zmocněnec byl nominován v roce 2001

Současným zmocněncem pro MSP je paní Elżbieta Bieńkowska, členka Evropské komise pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

Síť zmocněnců pro malé a střední podniky na internetových stránkách Evropské komise.

HLAVNÍ DOKUMENT

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – „Zelenou malým a středním podnikům.“ „Small Business Act“ pro Evropu (KOM(2008) 394 v konečném znění, 25.6.2008)

Na zmocněnce EU pro MSP se můžete obrátit na následující adrese: SME Envoy European Commission, DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Unit GROW.H1 – COSME Programme and SME Envoy Network B-1049 Brussels Belgie, nebo e-mailem: grow-sme-envoy@ec.europa.eu.

Poslední aktualizace 01.12.2016

Top