Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sociální odpovědnost podniků: příspěvek podnikání k udržitelnému rozvoji

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Sociální odpovědnost podniků: příspěvek podnikání k udržitelnému rozvoji

Ze zavedení této evropské strategie budou těžit podniky a zapojení aktéři, přispěje rovněž k udržitelnému rozvoji Evropské unie (EU). Hospodářský úspěch podniků již nezávisí pouze na strategii krátkodobé maximalizace zisků, ale také na uvážení sociálních a environmentálních cílů, včetně zájmu spotřebitelů.

AKT

Communication from the Commission concerning Corporate Social Responsibility: A business contribution to Sustainable Development [COM(2002) 347 final – not published in the Official Journal] (Sdělení Komise ze dne 2. července 2002 o sociální odpovědnosti podniků: příspěvek podnikání k udržitelnému rozvoji (KOM(2002) 347 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku))

PŘEHLED

Komise představuje evropskou strategii týkající se sociální odpovědnosti podniků (SOP). SOP je koncepce, podle které podniky dobrovolně začleňují sociální otázky a otázky týkající se životního prostředí do své podnikatelské činnosti a do vztahů se zúčastněnými subjekty.

Komise zdůrazňuje, že programy SOP přispívají k udržitelnému rozvoji Evropské unie (EU). Mimo to mají pozitivní vliv na řízení a konkurenceschopnost podniků, zejména vzhledem k:

 • globalizaci obchodu, díky které podniky rozšiřují své činnosti a odpovědnosti do zahraničí, včetně rozvojových zemí;
 • vnímání dobrého jména a pověsti podniků spotřebiteli;
 • přihlížení finančních institucí a investorů k činnostem SOP při vyhodnocování rizikových faktorů a úspěchu podniků;
 • možnosti využívat činnosti SOP k rozvoji kompetencí pracovníků.

Principy evropské strategie

Strategie podpory SOP navržená Komisí je založena na následujících principech:

 • dobrovolná, transparentní a věrohodná povaha činností SOP;
 • určení oblastí, do nichž aktivita na evropské úrovni přináší přidanou hodnotu;
 • rovnováha mezi aktivitami v hospodářské, sociální a environmentální oblasti a aktivitami týkajícími se zájmů spotřebitelů;
 • uvážení specifických potřeb malých a středních podniků (MSP);
 • soulad s mezinárodními smlouvami a dokumenty (zejména smlouvy a dokumenty Mezinárodní organizace práce (ILO) a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)).

Klíčové akce evropské strategie

Na prvním místě Komise podporuje rozvoj znalostí o vlivu SOP na hospodářskou výkonnost podniků. Komise rovněž navrhuje zahájit školení, aktivity osvěty a šíření informací.

Rovněž musí být podporována výměna osvědčených postupů mezi podniky a členskými státy, a to prostřednictvím propojení a spolupráce zúčastněných subjektů.

Musí být podporovány kapacity podniků, zejména za využití evropského financování pro vzdělávání pracovníků. Principy SOP musí být začleněny do vzdělávacích programů týkajících se řízení podniku.

Musí být posílena akceschopnost MSP při uvážení jejich specifických vlastností a omezených zdrojů. Komise rovněž podporuje výměnu a šíření osvědčených postupů, sdružování MSP, spolupráci mezi velkými a malými podniky a aktivity budující povědomí.

Musí být zajištěna transparentnost postupů a nástrojů SOP. Komise tudíž podporuje přijetí:

 • kodexů chování (týkajících se práv zaměstnanců, lidských práv, ochrany životního prostředí atd.);
 • norem řízení (za účelem začlenění sociálních a environmentálních aspektů do každodenních činností podniků);
 • nástrojů měření výkonnosti (jako jsou například interní hodnotící zprávy);
 • štítkování a etiketování produktů;
 • norem sociálně odpovědného investování (SOI) za účelem nasměrování zájmu investorů k investicím do podniků v závislosti na jejich výsledcích v oblasti SOP.

Subjektům účastnícím se aktivit v oblasti SOP může přinést prospěch vytvoření evropského fóra. To by mělo představovat místo pro výměnu zkušeností, spolupráci a určení oblastí, v nichž je nezbytný zásah na evropské úrovni. Komise fórum vybízí, aby se zabývalo především:

 • vztahem mezi SOP a konkurenceschopností podniků;
 • přispěním SOP k udržitelnému rozvoji především v rozvojových zemích;
 • specifickými aspekty MSP;
 • účinností stávajících kodexů chování;
 • pokyny a společnými kritérii pro vyhodnocování činností v oblasti SOP;
 • programy označování;
 • šířením informací o politice sociálně odpovědného investování.

Dále Komise navrhuje začlenit cíle SOP do souboru evropských politik. V rámci strategie pro udržitelný rozvoj se Evropská unie zavázala integrovat do svých politik i hospodářské, sociální a environmentální aspekty. Principy SOP jsou obzvláště významné pro následující evropské politiky:

 • zaměstnanost a sociální záležitosti:zejména v oblastech vzdělávání, rovnosti příležitostí, sociálního začleňování osob se zdravotním postižením, předjímání odvětvových změn a restrukturalizací podniků;
 • životní prostředí: zhodnocení výsledků týkajících se životního prostředí, ekotechnologií a ekologické účinnosti produktů (tj. vztah mezi množstvím výrobků a jeho dopadem na životní prostředí);
 • spotřebitelé: zejména povědomí spotřebitelů o sociálních a environmentálních aspektech a normách;
 • veřejné zakázky: do postupů týkajících se uzavírání zakázek integrovat sociální a environmentální kritéria;
 • zahraniční obchod, vnější vztahy a rozvoj: včetně řízení nadnárodních podniků;
 • veřejná správa: zapojení evropských institucí do uplatňování principů SOP.

Kontext

Toto sdělení navazuje na zelenou knihu o sociální odpovědnosti podniků zveřejněnou v roce 2001.

Poslední aktualizace: 17.08.2011

Top