Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pravidla EU pro derivátové smlouvy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pravidla EU pro derivátové smlouvy

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

 • Nařízení o infrastruktuře evropských trhů (známé jako „EMIR“) stanovuje pravidla týkající se mimoburzovních (OTC) derivátových* smluv, ústředních protistran* a registrů obchodních údajů* v souladu se závazky skupiny G20 přijatými v Pittsburghu v září 2009.
 • Cílem EMIR je snížení systémových rizik, zvýšení transparentnosti na OTC trhu a zachování finanční stability.

KLÍČOVÉ BODY

 • Pro zvýšení transparentnosti na trhu s OTC nařízení stanovuje, že veškeré informace o všech evropských derivátových smlouvách musí být hlášeny registrům obchodních údajů a zpřístupněny orgánům dohledu včetně Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA).
 • Pro snížení úvěrového rizika protistrany* stanovuje nařízení přísné povinnosti pro ústřední protistrany v oblasti organizace, vedení obchodní činnosti a obezřetnosti. Clearing standardních derivátových smluv musí být prováděn prostřednictvím ústředních protistran (viz clearing*).
 • Pro snížení operačních rizik* nařízení požaduje, aby pro včasné potvrzení podmínek OTC derivátových smluv byly používány elektronické prostředky.
 • Povinnosti clearingu a oznamování se vztahují na:
  • finanční podniky, např. banky a pojišťovny,
  • nefinanční podniky, např. energetické společnosti a letecké společnosti, které mají velkou účast v OTC derivátech.
 • Orgán ESMA odpovídá za identifikaci smluv, na které by se měla vztahovat povinnost clearingu, tj. ty, které jsou standardizovány a jejichž clearing musí probíhat přes ústřední protistrany. ESMA rovněž dohlíží na registry obchodních údajů.
 • Evropská komise přijala řadu opatření, včetně technických norem na základě návrhů ESMA, k provádění podmínek tohoto nařízení. Technické normy, vytvořené orgánem ESMA, se dotýkají celé řady témat, např. kapitálových požadavků ústředních protistran a minimálních údajů, které mají být oznámeny registrům obchodních údajů.
 • Komise rovněž přijala rozhodnutí o „rovnocennosti“ pro regulační režimy pro ústřední protistrany v některých zemích mimo EU.
 • V srpnu 2015 přijala Komise nařízení v přenesené pravomoci, které určuje, že některé kategorie úrokových OTC derivátových smluv mají projít clearingem přes ústřední protistrany. Kryje úrokové swapy, které jsou denominovány v eurech, britských librách, japonských jenech nebo amerických dolarech a které mají specifické rysy, například:
  • index použitý jako referenční nástroj pro derivát,
  • doba splatnosti a
  • pomyslná hodnota (tj. nominální hodnota, která se použije pro výpočet plateb provedených na základě derivátu).
 • Dne 5. června 2015 přijala Evropská komise nařízení v přenesené pravomoci v souladu s článkem 85 odst. 2 nařízení EMIR. Prodlužuje tak dočasnou výjimku z požadavků na centrální clearing pro složky penzijního systému do 16. srpna 2017. Složky penzijního systému – které zahrnují všechny kategorie penzijních fondů – nevlastní značnou hotovost ani vysoce likvidní aktiva. Pokud by složky penzijního systému měly zajistit zdroje hotovosti pro centrální clearing, vyžadovalo by od nich zavedení takového požadavku velmi dalekosáhlé a nákladné změny v jejich obchodním modelu, což by mohlo v konečném důsledku ovlivnit příjem důchodců.
 • V červnu 2016 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178 zavedlo další pravidla pro kategorie OTC derivátů a kategorie smluvní strany podléhající povinnosti clearingu a data, kdy povinnost clearingu nabývá účinnosti.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Vstoupilo v platnost 16. srpna 2012.

KONTEXT

Mimoburzovní (OTC) deriváty se obvykle sjednávají soukromě. Informace o nich jsou tudíž dostupné pouze smluvním stranám, v důsledku čehož může být obtížné určit povahu a úroveň příslušných rizik.

Více informací je k dispozici zde:

* KLÍČOVÉ POJMY

Mimoburzovní (OTC) derivát: derivát je finanční smlouva spojená s budoucí hodnotou nebo stavem podkladového nástroje, kterým může být například aktivum, index nebo úroková sazba.

OTC derivát je derivát, který není obchodován na burze cenných papírů nebo ekvivalentní burze mimo EU, nýbrž je soukromě sjednán mezi dvěma protistranami, například bankou a výrobcem.

Ústřední protistrana: subjekt, který vstupuje mezi dvě protistrany obchodu, a stává se tak kupujícím pro každého prodávajícího a prodávajícím pro každého kupujícího.

Hlavním účelem ústřední protistrany je řídit riziko jedné protistrany neschopné provést požadované platby při jejich splatnosti, tj. obchod by neuskutečnila.

Registr obchodních údajů: ústřední datové centrum, kam jsou oznamovány podrobnosti o obchodech s deriváty. Registry obchodních údajů jsou obchodní firmy. Existují registry obchodních údajů pro úvěrové, úrokové a akciové OTC deriváty (zvláštní třída derivátu, jako jsou opce nebo futures).

Úvěrové riziko protistrany: riziko, že protistrana, tj. druhá strana finanční transakce, selže při provádění platby.

Clearing: všechny činnosti od doby přijetí závazku uskutečnit obchod až do doby, kdy bude tento závazek splněn.

Operační riziko: riziko ztráty vyplývající z nevhodných nebo neúspěšných interních procesů či externích událostí, např. podvodu, lidské chyby nebo terorismu

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1–59)

Postupné změny a opravy nařízení (EU) č. 648/2012 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Úř. věst. L 191, 28.6.2014, s. 1–1861)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205 ze dne 6. srpna 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy pro povinnost clearingu (Úř. věst. L 314, 1.12.2015, s. 13–21)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1515 ze dne 5. června 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o prodloužení přechodných období týkajících se složek penzijního systému (Úř. věst. L 239, 15.9.2015, s. 63–64)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 1–34)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/892 ze dne 7. června 2016 o prodloužení přechodných období týkajících se kapitálových požadavků pro expozice vůči ústředním protistranám stanovených v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a (EU) č. 648/2012 (C/2016/3354) (Úř. věst. L 151, 8.6.2016, s. 4–5)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178 ze dne 10. června 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy pro povinnost clearingu (C/2016/3446) (Úř. věst. L 195, 20.7.2016, s. 3–10)

Poslední aktualizace 30.01.2017

Top