Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Elektronické zadávání veřejných zakázek

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Elektronické zadávání veřejných zakázek

Evropská ekonomika musí řešit potřebu snížit veřejné výdaje a nalézt nové zdroje hospodářského růstu. K dosažení těchto cílů by mohl přispět všeobecný přechod na elektronické zadávání veřejných zakázek.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí

PŘEHLED

Přechod na elektronické zadávání veřejných zakázek je součástí modernizace evropských předpisů o veřejných nákupech. Realizaci tohoto přechodu umožňuje balíček tří legislativních textů, který v dubnu 2014 přijal Evropský parlament a Rada.

CO JE ELEKTRONICKÉ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK?

Elektronické zadávání veřejných zakázek je využívání elektronických prostředků ze strany orgánů veřejného sektoru k nákupu zboží a služeb nebo k uveřejnění výzev k podávání nabídek na veřejné práce.

Širší využívání elektronického zadávání veřejných zakázek v Evropě umožňuje:

  • zjednodušení fungování systému veřejných zakázek;
  • nižší pracovní zatížení a snížení nákladů;
  • vyšší účast malých a středních podniků;
  • vyšší kvalitu a nižší ceny.

JASNÝ, ZJEDNODUŠENÝ NOVÝ PRÁVNÍ RÁMEC

V dubnu 2014 byl přijat nový právní rámec obsahující balíček tří nových směrnic. Jeho hlavními cíli jsou:

  • zavést elektronické zadávání veřejných zakázek jako povinné v určitých fázích procesu a pro ústřední nákupní subjekty (které shromažďují objednávky jménem zadavatele); tato opatření by měla platit od dubna 2016 a od října 2018 měla by být prováděna v případě všech zadavatelů v Evropské unii (EU);
  • omezit technické překážky v přeshraničním předkládání nabídek na veřejné zakázky.

Směrnice vytvářejí jasný právní rámec, který obsahuje aspekty týkající se možného využívání elektronických podpisů. Kromě toho si směrnice kladou za cíl:

  • posílit úlohu informačního systému e-Certis s ohledem na různá osvědčení, která jsou ve 28 zemích EU v procesu zadávání veřejných zakázek požadována;
  • zajistit osvobození, pokud jde o používání elektronických prostředků.

Směrnice o udělování koncesí dále poskytuje zjednodušený systém, v němž je elektronické zadávání veřejných zakázek možností, přestože elektronické oznámení je povinné.

Kontext

V Aktu o jednotném trhu Komise vyjádřila vůli modernizovat právní rámec EU týkající se zadávání veřejných zakázek. Toto odvětví má velký hospodářský význam a zavedení elektronických postupů zvýší účinnost zadávání veřejných zakázek.

Další informace lze najít níže:

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Strategie pro elektronické zadávání veřejných zakázek ( COM(2012) 179 final - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Komplexní elektronické zadávání veřejných zakázek jako prostředek modernizace veřejné správy ( COM(2013) 453 final - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Toto sdělení ukazuje, jakého pokroku bylo dosaženo v provádění elektronického zadávání veřejných zakázek od chvíle elektronického zveřejnění oznámení o vyhlášení zakázky až po elektronickou platbu, jak stanovuje sdělení z roku 2012.

Poslední aktualizace: 09.11.2014

Top