Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Společný systém zdanění mateřských a dceřiných společností z různých zemí Evropské unie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Společný systém zdanění mateřských a dceřiných společností z různých zemí Evropské unie

Tato směrnice poskytuje daňová pravidla neutrální z hlediska hospodářské soutěže týkající se dividend a zisků distribuovaných dceřinými společnostmi do mateřských společností. Jedná se o společný systém, který má usnadnit seskupování společností po celé Evropské unii (EU) s cílem zajistit, aby vnitřní trh fungoval řádně.

AKTY

Směrnice Rady 2011/96/EU ze dne 30. listopadu 2011 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států.

Směrnice Rady 2014/86/EU ze dne 8. července 2014, kterou se mění směrnice 2011/96/EU o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států

PŘEHLED

Cílem této směrnice, běžně označované jako směrnice o mateřských a dceřiných společnostech, je osvobodit dividendy a jiné formy rozdělování zisku vyplácené dceřinými společnostmi jejich mateřským společnostem od srážkových daní a zamezit dvojímu zdanění takových příjmů na úrovni mateřské společnosti.

Jakých společností se to dotýká

Směrnice se dotýká akciových společností, společností s ručením omezeným, některých družstev, vzájemných společností, spořitelen, fondů, evropských společností a evropských družstevních společností.

Tyto společnosti nesmějí mít daňovou rezidenci mimo EU a musí podléhat korporační dani bez možnosti volby nebo osvobození.

Postavení mateřské společnosti se přiznává společnosti ze země EU, která drží na kapitálu některé společnosti z jiné země EU podíl nejméně 10 %.

Obdržení zisku

Mateřská společnost nebo stálá provozovna má možnost dostávat zisky i mimo období likvidace. V tomto případě země EU mateřské společnosti nebo stálé provozovny upustí od zdanění těchto zisků nebo zdaní tyto zisky, přičemž umožní mateřské společnosti a její stálé provozovně odečíst od daně příslušnou část korporační daně, která se vztahuje k těmto ziskům a kterou uhradila dceřiná společnost nebo její dceřiná společnost.

Ve snaze zabránit přeshraničním společnostem v plánování plateb v rámci skupiny tak, aby využily dvojí nezdanění, musí země EU mateřské společnosti nebo stálé provozovny zdanit obdržené zisky, pokud jsou již tyto zisky odečitatelné dceřinou společností.

Země EU ponechají v platnosti možnost stanovit, že náklady vztahující se k držbě podílu na dceřiné společnosti a kapitálové ztráty vyplývající z rozdělování jejích zisků nelze odečíst od zdanitelných příjmů mateřské společnosti.

Zisky, které dceřiná společnost rozděluje své mateřské společnosti, jsou osvobozeny od srážkové daně. Země EU mateřské společnosti podobně nesmí vybírat srážkovou daň ze zisků, které tato společnost obdrží od své dceřiné společnosti. Toto opatření se však netýká záloh ani předběžných plateb na korporační daň v zemi EU dceřiné společnosti, která se uskutečňuje v souvislosti s rozdělováním jejích zisků mateřské společnosti.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2011/96/EU

18. 1. 2012

18. 1. 2012

Úř. věst. L 345 ze dne 29. 12. 2011

Směrnice 2014/86/EU

14. 8. 2014

31. 12. 2015

Úř. věst. L 219 ze dne 25. 7. 2014

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Rady 2013/13/EU ze dne 13. května 2013, kterou se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některé směrnice v oblasti daní (Úřední věstník L 141 ze dne 28. 5. 2013).

Poslední aktualizace: 25.11.2014

Top