Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Textilní výrobky: názvy textilních vláken a označování

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Textilní výrobky: názvy textilních vláken a označování

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) č. 1007/2011 – názvy textilních vláken a označování materiálového složení textilních výrobků

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Snaží se zajistit, aby spotřebitelé v EU byli řádně informováni a aby trh s oděvy a textilem v EU fungoval hladce.

Stanoví pravidla pro:

 • názvy textilních vláken s ohledem na jejich definici a používání při uvádění materiálového složení vláken textilních výrobků,
 • označování textilních výrobků obsahujících netextilní části živočišného původu,
 • metody analýzy pro kontrolu informací uvedených na označeních.

KLÍČOVÉ BODY

Právní předpis zahrnuje:

 • výrobky, které jsou složeny výhradně z textilních vláken a
 • výrobky považované rovněž za textilní výrobky, například výrobky, u nichž tvoří textilní vlákna nejméně 80 % celkové hmotnosti.

Vyloučeny jsou: výrobky předávané domáckým pracovníkům nebo nezávislým podnikům nebo pocházející od samostatně výdělečně činných krejčích.

Názvy textilních vláken

K popisu materiálového složení textilních výrobků se musí používat textilní vlákna uvedená v příloze I tohoto nařízení.

Výrobci mohou požádat Evropskou komisi, aby do přílohy I tohoto nařízení přidala název nového textilního vlákna. Musí předložit technickou dokumentaci vypracovanou v souladu s přílohou II, která uvádí minimální požadavky.

Označení materiálového složení

 • Označení „100 %“, „čisté“ nebo „pouze z“ je vyhrazeno pouze pro textilní výrobky složené ze stejných vláken.
 • Označení „střižní vlna“ (a označení uvedená v příloze III) mohou být na etiketách použita pouze v případě, že je výrobek složen výhradně z vlněných vláken, která nebyla dříve součástí hotového výrobku a nebyla vystavena žádnému jinému spřádacímu procesu.
 • Výrobky složené z více vláken musí být označeny názvem a procentním hmotnostním podílem všech druhů vláken, které jsou obsaženy ve výrobku, v sestupném pořadí.
 • Přítomnost netextilních částí živočišného původu (například kožený pásek na tašce vyrobené z textilie) v textilních výrobcích musí být uvedena souslovím „obsahuje netextilní části živočišného původu“.

Označování textilních výrobků

 • Pokud mají být textilní výrobky prodány spotřebiteli, musí být označeny trvanlivým, čitelným, viditelným a přístupným způsobem. Toto označení definuje jejich materiálové složení. Označování je povinností těch, kdo výrobky prodávají.
 • Výrobky, které jsou složeny ze dvou nebo více textilních částí, jež nemají stejné materiálové složení, musí nést označení, na němž je uveden obsah textilních vláken v každé části.
 • Označení musí být poskytnuto v úředním jazyce či jazycích země, kde se výrobek prodává.
 • U výrobků uvedených v příloze V se označení nepožaduje.

Dozor nad trhem

Orgány dozoru nad trhem zemí EU musí provádět kontroly materiálového složení textilních výrobků v souladu s metodami stanovenými v příloze VIII.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Toto nařízení se používá od 8. května 2012.

KONTEXT

Právní předpisy v oblasti textilií a oděvů

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 ze dne 27. září 2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků a o zrušení směrnice Rady 73/44/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES (Úř. věst. L 272, 18.10.2011, s. 1–64)

Postupné změny nařízení (EU) č. 1007/2011 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 30.11.2015

Top