Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Daň z finančních transakcí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Daň z finančních transakcí

V kontextu hospodářské a finanční krize začíná převládat názor, že by měl finanční sektor spravedlivěji přispět k úhradě nákladů potřebných na její překonání, protože vzhledem k osvobození od DPH podléhal dosud jen malému zdanění. Tento návrh směrnice proto hodlá zavést společný systém daně z finančních transakcí, jehož hlavním cílem je, aby se finanční instituce spravedlivě podílely na nákladech krize a aby se předešlo fragmentaci jednotného trhu s finančními transakcemi.

NÁVRH

Návrh směrnice Rady ze dne 28. září 2011 o společném systému daně z finančních transakcí a změně směrnice 2008/7/ES (KOM(2011) 594 v konečném znění – nebyl zveřejněn v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Tento návrh má zavést společný systém daně z finančních transakcí * (DFT).

Tato směrnice se použije na všechny finanční transakce, tedy nákupy a prodeje finančního nástroje, jako jsou akcie společností, dluhopisy, nástroje peněžního trhu, podílové jednotky subjektů kolektivního investování, strukturované produkty a derivátové nástroje a uzavření nebo změna derivátových nástrojů za podmínky, že nejméně jeden účastník transakce je usazen v členském státě a že účastníkem transakce je finanční instituce (jako jsou investiční podniky, organizované trhy, úvěrové společnosti, pojišťovny a zajišťovny, subjekty kolektivního investování a penzijní fondy a jejich manažeři, některé jiné podniky, u nichž transakce představují významnou část jejich činnosti) usazená na území některého členského státu, která jedná buď na vlastní účet, nebo na účet jiné osoby, nebo jedná jménem účastníka transakce.

Pro účely této směrnice se finanční instituce považuje za usazenou na území členského státu, jestliže byla jako taková schválena orgány tohoto členského státu ve vztahu k transakcím zahrnutým ve schválení; za určitých podmínek se za takovou může považovat i finanční instituce neusazená v členském státě, například pokud je účastníkem finanční transakce s jinou finanční institucí usazenou v členském státu (posledně jmenovaném při té příležitosti).

Směrnice se nepoužije na tyto subjekty:

 • evropský nástroj finanční stability;
 • mezinárodní finanční instituci ustavenou dvěma nebo více členskými státy, jejímž účelem je získávat finanční prostředky a poskytovat finanční pomoc ve prospěch svých členů, kteří jsou postiženi nebo ohroženi vážnými finančními problémy;
 • ústřední protistrany, tedy právní subjekty, které vstupují do každého obchodu v pozici protistrany každé strany finanční transakce;
 • centrální depozitáře cenných papírů a mezinárodní centrální depozitáře cenných papírů.

Tato směrnice se nepoužije na tyto transakce:

Vznik daňové povinnosti, základ daně a sazby

Povinnost hradit DFT u každé finanční transakce vzniká okamžikem, kdy tato transakce proběhne. Následné storno nebo oprava finanční transakce nemá žádný účinek na vznik daňové povinnosti s výjimkou případu omylu.

V případě finančních transakcí, které se netýkají derivátových nástrojů, je základem daně vše, co tvoří protistranou nebo třetí stranou zaplacené nebo dlužné protiplnění za převod.

V případě finančních transakcí týkajících se derivátových nástrojů je základ DFT pomyslná částka derivátového nástroje (tedy základní nominální nebo jmenovitá částka, která se používá pro výpočet plateb uskutečněných na daném derivátovém nástroji) v okamžiku finanční transakce.

V případě potřeby se jako směnný kurz použije poslední zaznamenaný prodejní kurz v okamžiku, kdy vznikne povinnost uhradit DFT, na nejreprezentativnějším devizovém trhu dotčeného členského státu, nebo směnný kurz určený odkazem na tento trh.

Sazby DFT, které stanoví každý členský stát, nesmí být nižší než (minimální sazby):

 • 0,1 % u finančních transakcí, které se netýkají derivátových nástrojů;
 • 0,01 % u finančních transakcí, které se týkají derivátových nástrojů.

Platba DFT, související povinnosti a předcházení daňovým únikům, vyhýbání se daňovým povinnostem a zneužití daňového režimu

DFT musí uhradit každá finanční instituce (považovaná za usazenou v členském státě), která splňuje některou z následujících podmínek:

 • je účastníkem transakce a jedná buď na vlastní účet, nebo na účet jiné osoby;
 • jedná jménem účastníka transakce;
 • transakce byla provedena na její účet.

Z toho plyne, že každá finanční instituce, která je účastníkem transakce nebo je zahrnuta do transakce, je povinna platit daň. Jedna finanční transakce tak může zakládat povinnost zaplatit daň oběma stranám transakce podle sazby platné v členském státě usazení dotčené finanční instituce.

Nicméně jestliže finanční instituce jedná jménem nebo na účet jiné finanční instituce, pak povinnost uhradit DFT vzniká pouze této jiné finanční instituci.

Navíc všechny strany transakce jsou společně a nerozdílně povinny hradit daň dlužnou finanční institucí z této transakce.

Členské státy zajistí úhradu splatné DFT daňovým orgánům v těchto lhůtách:

 • v okamžiku vzniku daňové povinnosti u transakcí prováděných elektronicky;
 • do tří pracovních dnů od okamžiku vzniku daňové povinnosti v ostatních případech.

Členské státy přijetím opatření zajistí úhradu splatné DFT a ověření, zda byla daň řádně uhrazena.

Členské státy nezachovají ani nezavedou daně z finančních transakcí jiné než DFT nebo daň z přidané hodnoty (DPH), která je předmětem směrnice o DPH.

Kontext

Myšlenkou na zavedení daně z finančních transakcí (DFT) se Evropská komise již zabývala ve svém sdělení ze dne 7. října 2010 o zdanění finančního sektoru. Návrh směrnice je tak konkrétním vyjádřením těchto myšlenek a prvním krokem k případnému rozšíření systému zdanění na celosvětové úrovni.

Klíčové pojmy aktu

 • Finanční transakce: jedná se o jednu z těchto operací:

Odkaz

Návrh

Úřední věstník

Postup

KOM (2011) 594

Konzultace 2011/0261/CNS

See also

 • Generální ředitelství pro daně a celní unii – Zdanění finančního sektoru (DE) (EN) (FR)

Poslední aktualizace: 23.11.2011

Top