Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statistika cestovního ruchu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Statistika cestovního ruchu

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) č. 692/2011 – Evropská statistika cestovního ruchu

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Nařízení stanoví pravidla a metody Evropské unie (EU) pro rozvoj, tvorbu a šíření statistiky cestovního ruchu. Toto nařízení úzce souvisí s nařízením (ES) č. 223/2009 o evropské statistice.

KLÍČOVÉ BODY

Země EU mají sbírat, sestavovat, zpracovávat a předávat harmonizovanou statistiku nabídky a poptávky v oblasti cestovního ruchu.

Údaje, které se mají shromažďovat

 • Země EU musí shromažďovat údaje o vnitřním (tj. domácím a aktivním) cestovním ruchu z hlediska kapacity ubytovacích zařízení cestovního ruchu (tzn. poskytování služeb krátkodobého ubytování za úplatu). Mezi shromažďované informace patří počet:
  • zařízení,
  • lůžek,
  • pokojů.
 • Některé z těchto proměnných se shromažďují na vnitrostátní úrovni i na nižší než vnitrostátní úrovni či na úrovni regionální (klasifikace územních statistických jednotek – NUTS – úroveň 2) a vztahují se na:
  • typ ubytování (hotely, ubytovací zařízení cestovního ruchu a kempy),
  • typ lokality (hustě, středně nebo řídce osídlená oblast a pobřežní nebo vnitrozemská oblast),
  • velikost (malá, středně velká nebo velká zařízení).
 • Země EU také musí shromažďovat údaje o zařízeních, která mají pokoje přístupné pro osoby s omezenou pohyblivostí včetně osob na invalidním vozíku.
 • Shromažďují se také informace o obsazenosti zařízení, například počet přenocování a příjezdy rezidentů a nerezidentů a také míra obsazenosti pokojů a lůžek. Jako v případě statistiky v oblasti kapacity jsou některé tyto proměnné také shromažďovány na regionální úrovni NUTS 2.
 • Země EU shromažďují údaje týkající se národního cestovního ruchu (domácího a pasivního cestovního ruchu). Týkají se poptávky v oblasti účasti na cestovním ruchu a charakteristiky cest. Tyto údaje vycházejí z proměnných, jako je délka a destinace cest pro osobní účely, a sociodemografické proměnné, jako je věková skupina, úroveň vzdělání (nepovinně), situace ohledně zaměstnání (nepovinně) atd.
 • Každé 3 roky země EU také sestavují údaje předkládající hlavní důvody pro neúčast v cestovním ruchu za soukromým účelem (finanční důvody, nedostatek času, zdravotní důvody atd.).
 • A konečně země EU shromažďují údaje o poptávce týkající se cestovního ruchu po jednodenních návštěvách v rámci samotné země nebo v zahraničí. Tyto údaje vycházejí z proměnných, které souvisí s těmito položkami:
  • počet jednodenních návštěv (ze soukromých nebo pracovních důvodů),
  • výdaje,
  • cílová země (u cest do zahraničí),
  • sociodemografické proměnné.
 • Jednou za rok posílají země EU zprávu Eurostatu o kvalitě shromážděných údajů. Eurostat potom vytváří a aktualizuje svou metodickou příručku, která obsahuje pokyny týkající se tvořené statistiky.

Zdroje údajů

Země EU mohou vytvářet nezbytné statistické údaje s použitím kombinace těchto různých zdrojů: zjišťování, jiné vhodné zdroje (včetně administrativních údajů), vhodné postupy statistického odhadování.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Používá se od 11. srpna 2011.

KONTEXT

Cestovní ruch je klíčovým odvětvím hospodářství Evropské unie (EU). Statistika cestovního ruchu se shromažďuje s cílem pomoci tvůrcům politik i těm, kdo v tomto odvětví pracují nebo působí.

Více informací je k dispozici zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 ze dne 6. července 2011 o evropské statistice cestovního ruchu a o zrušení směrnice Rady 95/57/ES (Úř. věst. L 192, 22.7.2011, s. 17–32)

Postupné změny nařízení (EU) č. 692/2011 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164–173)

Viz konsolidované znění.

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 o evropské statistice cestovního ruchu (COM(2016) 489 final, 29.7.2016)

Poslední aktualizace 07.11.2016

Top