Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropský systém normalizace

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropský systém normalizace

PŘEHLED DOKUMENTU:

KOM(2011) 311 v konečném znění – Strategická vize pro evropské normy

Nařízení (EU) č. 1025/2012

PŘEHLED

ÚVOD

Toto sdělení podtrhuje význam norem* pro evropskou ekonomiku a společnost.

Představuje strategii pro urychlení, zjednodušení a modernizaci evropského procesu normalizace, aby se i dále přizpůsobovala rychle se měnící globální situaci a hospodářskému prostředí.

Nařízení (EU) č. 1025/2012 stanoví, jak v EU funguje proces stanovení norem a jak různé organizace zapojené do tohoto procesu (na úrovni EU i jednotlivých zemí) spolupracují.

KLÍČOVÉ BODY

Evropské normy by měly:

podporovat průmyslovou politiku a inovace, zejména nové produkty a služby,

řešit klíčové společenské otázky, jako je změna klimatu a vytvoření evropského trhu s bezpečnostními produkty,

zapojit všechny potenciální zúčastněné strany, zejména MSP a zástupce veřejnosti, do postupu vypracování norem,

hrát výraznější úlohu v rozvoji jednotného trhu služeb,

zajistit interoperabilitu mezi různými přístroji informačních a komunikačních technologií, aplikacemi, registry údajů, službami a sítěmi,

zvýšit konkurenceschopnost EU na světovém trhu tím, že budou sloužit jako základ pro mezinárodní normy.

Strategická vize představuje 29 legislativních i nelegislativních způsobů, jak těchto cílů dosáhnout.

Nařízení (EU) č. 1025/2012, přijaté v říjnu 2012, z této strategické vize vychází. Zavádí postupy pro urychlení přijímání evropských norem a ukládá Evropské komisi povinnost stanovit strategické priority evropské normalizace pro nastávající období.

Na zasedání Evropské rady v březnu 2014 vedoucí představitelé EU v závěrech potvrdili důležitost úlohy, kterou normy mohou hrát v posilování konkurenceschopnosti evropského průmyslu na mezinárodní scéně. Požadovali opatření na podporu evropských a mezinárodních norem a nařízení.

V květnu 2015 Komise zveřejnila závěrečnou zprávu o nezávislém přezkumu evropského systému normalizace.

KLÍČOVÉ POJMY

* Norma: dobrovolně dodržovaný dokument, který stanoví technické nebo kvalitativní požadavky na produkty, postupy a služby.

KONTEXT

Používání norem se dříve omezovalo jen na výrobky. Nyní se však stále více přechází k normám týkajícím se postupů a výrobních metod, které se vztahují na celou řadu oblastí. Hrají klíčovou úlohu ve velkém spektru oblastí, od podpory evropské konkurenceschopnosti přes ochranu spotřebitele ke zlepšení přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením a starší osoby.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – Strategická vize pro evropské normy – další pokroky v posílení a urychlení udržitelného růstu evropského hospodářství do roku 2020 (KOM(2011) 311 v konečném znění ze dne 1.6.2011)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12–33). Postupné změny nařízení (EU) č. 1025/2012 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Závěry Evropské rady ze dne 20. a 21. března 2014

Nezávislý přezkum evropského systému normalizace – závěrečná zpráva, Evropská komise, 20. května 2015

Poslední aktualizace 02.12.2015

Top