Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Snižování emisí oxidu uhličitého z lehkých užitkových vozidel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Snižování emisí oxidu uhličitého z lehkých užitkových vozidel

V roce 2007 přijala Evropská rada pevný závazek snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů o nejméně 20 %. Toto nařízení sleduje uvedený cíl a stanoví limity emisí CO2 pro lehká užitková vozidla při zachování konkurenceschopnosti evropského automobilového průmyslu.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 ze dne 11. května 2011, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel (Text s významem pro EHP).

PŘEHLED

Nařízení stanoví požadavky na výkonnost týkající se emisí oxidu uhličitého (CO2) u nových lehkých užitkových vozidel.

Od roku 2017 by tak průměrné emise CO2 těchto vozidel neměly převýšit 175 g CO2/km (požadavek bude zaváděn postupně od roku 2014). Od roku 2020 by emise neměly převýšit 147 g CO2/km.

Dotčená vozidla

Nařízení se vztahuje na vozidla kategorie N1, tj. vozidla konstruovaná a vyrobená pro dopravu nákladů (dodávky) s maximální hmotností nepřevyšující 3,5 tun a prázdná nepřekračující 2610 kg.

Specifické emise

Od 1. ledna 2014 zajistí výrobci lehkých užitkových vozidel, aby jejich průměrné specifické emise CO2 nepřekročily cíl pro specifické emise určený v souladu s tímto nařízením (příloha I). Cíle budou zaváděny postupně na nová lehká užitková vozidla registrovaná v EU takto:

70 % vozidel v roce 2014;

75 % vozidel v roce 2015;

80 % vozidel v roce 2016;

100 % vozidel od roku 2017.

Pro specifické emise z lehkých užitkových vozidel poháněných alternativním palivem složeným z 85 % z bioetanolu („E85“) je stanoven zvláštní cíl. Průměrné specifické emise těchto vozidel se snižují o 5 % do 31. prosince 2015.

Sdružování výrobců

Výrobci nových lehkých užitkových vozidel mohou za účelem dosažení cílů pro specifické emise vytvořit sdružení.

Sledování a hlášení průměrných emisí

Každý kalendářní rok zaznamená každý členský stát údaje týkající se každého nového lehkého užitkového vozidla registrovaného na jeho území (např. výrobce, typ, specifické emise CO2, hmotnost).

Komise vede centrální registr těchto údajů a tento registr veřejně zpřístupní. Na základě těchto údajů Komise pro každého výrobce předběžně vypočítá:

průměrné specifické emise CO2 za předchozí kalendářní rok;

cíl pro specifické emise v předchozím kalendářním roce;

rozdíl mezi jeho průměrnými specifickými emisemi CO2 v předchozím kalendářním roce a jeho cílem pro specifické emise v témž roce.

Po ověření výrobcem potvrdí Komise výpočty do 31. října.

Superkredity

Toto nařízení stanoví výrobcům dodávek další výhody pro výrobu vozidel s nízkou úrovní emisí (méně než 50 gramů na kilometr). Každé vozidlo s nízkými emisemi se započte jako 3,5 vozidla v letech 2014 a 2015, 2,5 vozidla v roce 2016 a 1,5 vozidla v roce 2017. Tento přístup pomůže výrobcům dále snížit průměrné emise u nových vozidel. Výrobci budou moci superkredit získat maximálně na 25 000 dodávek na jednoho výrobce za období 2014-2017.

Poplatek za překročení emisí

Počínaje rokem 2014, překročí-li emise vozidla cíl pro specifické emise, musí výrobce zaplatit poplatek za překročení emisí.

Pokud počínaje rokem 2014 překročí průměrné emise CO2 automobilového parku výrobce hraniční hodnotu pro daný rok, bude muset výrobce zaplatit poplatek za překročení emisí za každou registrovanou dodávku. Poplatek činí 5 EUR za první gram překročení na kilometr, 15 EUR za druhý, 25 EUR za třetí a 95 EUR za každý další kilometr. Od roku 2019 bude stát již první gram překročení za kilometr 95 EUR. Částka je stejná jako u poplatků za překročení pro osobní vozy.

Výjimka pro určité výrobce

Získat výjimku z cíle pro specifické emise může nezávislý výrobce méně než 22 000 nových lehkých užitkových vozidel registrovaných v Evropské unii (EU) za kalendářní rok.

Dále jsou z oblasti působnosti cíle pro specifické emise automaticky vyloučeni výrobci produkující méně než 1 000 nových lehkých užitkových vozidel v Unii ročně.

Ekologické inovace

Dodavatelé a výrobci mohou snížit emise CO2 také využitím inovativních technologií. Celková hodnota, kterou tyto technologie přispívají ke snížení cíle pro specifické emise pro výrobce, může činit až 7 g CO2/km.

Revize cílů pro specifické emise

Nejpozději do 31. prosince 2015 Komise přezkoumá cíle pro specifické emise a další aspekty tohoto nařízení, aby mohla pro období po roce 2020 stanovit nové cíle.

ODKAZ

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 510/2011

3. 6. 2011

-

Úř. věst. L 145 ze dne 31. 5. 2011

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (EU) č. 253/2014

23. 3. 2014

-

Úř. věst. L 84 ze dne 20. 3. 2014

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 114/2013 ze dne 6. listopadu 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011, pokud jde o pravidla podávání žádostí o výjimku z cílů pro specifické emise CO2 u lehkých užitkových vozidel (Úř. věst. L 38 ze dne 9.2.2013).

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 404/2014 ze dne 17. února 2014, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011, pokud jde o sledování emisí CO2 z nových lehkých užitkových vozidel, jejichž typ byl schválen v rámci vícestupňového schvalování (Úř. věst. L 121 ze dne 24.4.2014).

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 427/2014 ze dne 25. dubna 2014, kterým se stanoví postup schvalování a certifikace inovativních technologií ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 (Úř. věst. L 125 ze dne 26.4.2014).

Poslední aktualizace: 20.06.2014

Top