Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Stavební výrobky

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Stavební výrobky

Na stavební výrobky se vztahují pravidla volného pohybu zboží v rámci Evropské unie (EU) a pravidla týkající se zejména bezpečnosti staveb, zdraví, udržitelnosti, úspory energie a ochrany životního prostředí. Cílem tohoto nařízení je zjednodušit právní rámec pro stavební výrobky.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (Text s významem pro EHP)

PŘEHLED

Nařízení stanoví podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh *. Stanoví také kritéria pro posuzování vlastností * stavebních výrobků a podmínky pro používání označení CE.

Prohlášení o vlastnostech a označení CE

Rozhodne-li se výrobce uvést na trh stavební výrobek, na který se vztahuje harmonizovaná norma, musí vyplnit prohlášení o vlastnostech obsahující zejména následující údaje:

 • odkaz na typ výrobku;
 • systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků;
 • zamýšlené nebo zamýšlená použití stavebního výrobku;
 • vlastnosti uvedené v prohlášení.

Jakmile vyplní prohlášení o vlastnostech, připojí výrobce na výrobek označení CE.

Členské státy určí kontaktní místa pro stavební výrobky v souladu s nařízením (ES) č. 764/2008. Kontaktní místa mají za úkol podávat informace týkající se požadavků na stavební výrobky tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů.

Povinnosti hospodářských subjektů

Hospodářské subjekty mají určité povinnosti:

 • Povinnosti výrobců: vypracují prohlášení o vlastnostech, technickou dokumentaci a připojí na výrobek označení CE. Zajistí, aby byl na jejich stavebních výrobcích uveden typ umožňující jejich identifikaci. Výrobci musí stáhnout své výrobky z trhu, pokud zjistí, že neodpovídají prohlášení o vlastnostech, nebo musí prohlášení změnit.
 • Povinnosti dovozců: ověří si, že k výrobku je přiložena technická dokumentace a připojeno označení CE. Dovozci uvedou své jméno, firmu nebo registrovanou obchodní známku a kontaktní adresu. Zajistí, aby byly k výrobku přiloženy pokyny a informace o bezpečnosti výrobku a aby doprava nezhoršila vlastnosti výrobku.
 • Povinnosti distributorů: zajistí, aby byl výrobek opatřen označením CE a byly k němu přiloženy výše uvedené doklady. Pokud se domnívá, že výrobek není v souladu s předpisy, nesmí jej uvést na trh. Zajistí optimální skladovací podmínky, aby se výrobek nepoškodil.

Harmonizované technické specifikace

Harmonizované technické specifikace obsahují harmonizované normy. Ty jsou stanoveny evropskými normalizačními orgány v souladu se směrnicí 98/34/ES. Harmonizované normy určují metody a kritéria hodnocení vlastností stavebních výrobků. Odkazují na zamýšlené použití výrobků, na které se tato norma vztahuje, a obsahují technické údaje potřebné k zavedení systému posuzování a ověřování stálosti vlastností. Odkazy na harmonizované normy se zveřejňují v Úředním věstníku Evropské Unie.

Pokud se na určitý výrobek nevztahuje harmonizovaná norma, má výrobce možnost požádat o evropské technické posouzení, aby získal evropský dokument pro posuzování vypracovaný organizací subjektů pro technické posuzování.

Subjekty pro technické posuzování

Členské státy vyberou na svém území jeden nebo více subjektů pro technické posuzování pro určitou nebo určité oblasti výrobků. Seznam subjektů pro technické posuzování se zasílá Evropské komisi, která jej zveřejní.

Subjekty pro technické posuzování provádí evropské technické posouzení v oblasti výrobků, pro kterou byly určeny.

Oznamující orgány a oznámené subjekty

Oznámené subjekty jsou odpovědné, jakožto třetí strana, za realizaci úkolů v postupu posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků. Jsou to nezávislé subjekty, které mají právní subjektivitu.

Oznamující orgány jsou zřizovány členskými státy. Odpovídají za vytvoření a provádění nezbytných postupů posuzování a oznamování oznámených subjektů.

Dozor nad trhem

Orgány dozoru nad trhem provádějí, také v souladu s nařízením (ES) č. 765/2008, hodnocení výrobku, aby stanovily, zda je třeba jej stáhnout z trhu či nikoli.

Toto nařízení zrušuje směrnici 89/106/EHS.

Klíčové pojmy aktu

 • Stavební výrobky: výrobek nebo sestava, které jsou vyrobeny nebo uvedeny na trh za účelem trvalého zabudování do stavby nebo její části a jejichž vlastnosti ovlivňují vlastnost stavby s ohledem na základní požadavky na stavby.
 • Vlastnost stavebního výrobku: vlastnosti související s příslušnými základními charakteristikami vyjádřenými úrovní, třídou nebo popisem.
 • Stavba: pozemní a inženýrské stavby.

Odkaz

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 305/2011

24. 4. 2011

-

Úř. věst. L 88 ze dne 4. 4. 2011

See also

 • Generální ředitelství podniky a průmysl, stavební výrobky (DE) (EN) (FR)

Poslední aktualizace: 21.06.2011

Top