Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Systémy proti rozstřiku pro motorová vozidla

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Systémy proti rozstřiku pro motorová vozidla

Nařízení (EU) č. 109/2011 - systémy proti rozstřiku

AKT

Nařízení Komise (EU) č. 109/2011 ze dne 27. ledna 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o požadavky na schválení typu určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel týkající se systémů proti rozstřiku

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Nařízení definuje požadavky na schválení typu systémů proti rozstřiku* pro určité kategorie motorových vozidel. Provádí nařízení (ES) č. 661/2009 týkající se obecné bezpečnosti motorových vozidel.

KLÍČOVÉ BODY

Kategorie motorového vozidla

Nařízení se vztahuje na kategorie N a O, do kterých patří vozidla navržená a vyrobená pro přepravu zboží, která mají nejméně čtyři kola, a také na přípojná vozidla.

Požadavky na systémy proti rozstřiku

Zařízení proti rozstřiku jsou obvykle situována nad koly vozidla a mohou se skládat z blatníku*, vnějších bočních krytů* a zástěrek*.

Zařízení musí správně fungovat při běžném použití na mokrých vozovkách. Uznávají se tyto typy zařízení:

zařízení proti rozstřiku s pohlcováním energie,

zařízení typu separátoru vzduchu a vody.

Schválení typu

Výrobce zařízení, a také výrobce vozidla, musí příslušnému vnitrostátnímu orgánu předložit žádost o ES schválení typu. Tato žádost musí obsahovat určité informace. Výslovně se jedná o tyto informace:

značka a typ zařízení nebo vozidla,

počet os a kol vozidla,

popis systému proti rozstřiku a hlavních částí.

Výrobce zařízení proti postřiku musí poskytnout správní doklady pro ES schvalování typu systémů proti rozstřiku jakožto samostatných technických celků.

Výrobce vozidla musí poskytnout správní doklady týkající se

ES schválení typu vozidla z hlediska instalace zařízení proti rozstřiku,

certifikátu schválení typu nainstalovaného zařízení.

Pokud příslušný orgán dojde k závěru, že zařízení nebo vozidlo splňuje všechny požadavky týkající se systémů proti rozstřiku, udělí ES schválení typu a vydá číslo schválení typu v souladu se směrnicí 2007/46/ES.

KLÍČOVÉ POJMY

* Systém proti rozstřiku: systém, který snižuje stříkání ze silnice pomocí blatníků, bočních krytů a zástěrek (viz níže).

* Schválení typu: znamená, že byly provedeny zkoušky s cílem zjistit, zda byly splněny příslušné regulační, technické a bezpečnostní požadavky.

* Blatník: tuhá část vozidla určená k zachycování vody vrhané vzhůru otáčejícími se pneumatikami.

* Boční kryt: běžně se připevňuje k zadnímu nárazníku a zamezuje stříkání deště a bláta na ostatní auta a kolemjdoucí.

* Zástěrka: pružná část upevněná svisle za kolem, která snižuje stříkání z mokré vozovky.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 109/2011

1. 3. 2011

-

Úř. věst. L 34, 9. 2. 2011, s. 2-28

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) 2015/166

24. 2. 2015

-

Úř. věst. L 28, 4. 2. 2015, s. 3-39

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 ze dne 13. července 2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti (Úř. věst. L 200, 31. 7. 2009, s. 1-24)

Poslední aktualizace 24.09.2015

Top