Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) se sídlem v Paříži byl vytvořen v roce 2010, aby chránil stabilitu evropských finančních trhů a zabýval se nedostatky v dohledu nad evropským finančním trhem.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES.

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) se sídlem v Paříži byl vytvořen v roce 2010, aby chránil stabilitu evropských finančních trhů a zabýval se nedostatky v dohledu nad evropským finančním trhem.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Nařízení zřizuje ESMA, což je evropský orgán pro posílení koordinace mezi vnitrostátními regulátory finančních trhů a zajištění konzistentní aplikace finančních právních předpisů EU v zemích EU.

KLÍČOVÉ BODY

Důsledné uplatňování právních předpisů

ESMA vytváří regulatorní a technické normy na základě finančních právních předpisů EU. Má rovněž pravomoc vydávat obecné pokyny a doporučení týkající se uplatňování evropských právních předpisů.

Ochrana spotřebitele a finanční činnosti

ESMA podporuje průhlednost, jednoduchost a spravedlivé podmínky na trhu pro zajištění ochrany spotřebitelů finančních produktů. Kromě jiného sleduje finanční činnosti a analyzuje spotřebitelské trendy. Za určitých přísných podmínek může dočasně zakázat nebo omezit finanční činnosti, které ohrožují stabilitu trhů.

Porušení právních předpisů

ESMA může vyšetřovat porušení právních předpisů ze strany vnitrostátního orgánu. K tomu dochází, když takový orgán nezajistí, aby účastník finančního trhu dodržoval evropské právní předpisy.

Do dvou měsíců může ESMA vydat doporučení vyžadující to, aby vnitrostátní orgán přijal nezbytná opatření ke splnění svých povinností podle evropského práva. Evropská komise potom může vydat formální stanovisko. Pokud vnitrostátní orgán právní předpisy nadále nedodržuje, ESMA může za určitých přísných podmínek přímo vydat rozhodnutí účastníkovi finančního trhu. Takové rozhodnutí má přednost před předchozími rozhodnutími přijatými vnitrostátním orgánem.

Evropský dohled nad finančním trhem

ESMA je součástí Evropského systému dohledu nad finančním trhem vytvořeného v roce 2010, který tvoří tři další organizace dohledu:

Evropský orgán pro bankovnictví se sídlem v Londýně,

Evropská rada pro systémová rizika se sídlem ve Frankfurtu.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 1095/2010

16. 12. 2010

-

Úř. věst. L 331 ze dne 15. 12. 2010, s. 84-119

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2011/61/EU

21. 7. 2011

22. 7. 2013

Úř. věst. L 174 ze dne 1. 7. 2011, s. 1-73

Směrnice 2014/51/EU

23. 5. 2014

31. 3. 2015

Úř. věst. L 153 ze dne 22. 5. 2014, s. 1-61

Nařízení (EU) č. 258/2014

9. 4. 2014

-

Úř. věst. L 105 ze dne 8. 4. 2014, s. 1-8

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Rady (EU) č. 1096/2010 ze dne 17. listopadu 2010 o pověření Evropské centrální banky zvláštními úkoly, které se týkají fungování Evropské rady pro systémová rizika (Úř. věst. L 331 ze dne 15.12.2010, s. 162-164).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU ze dne 24. listopadu 2010, kterou se mění směrnice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) (Úř. věst. L 331 ze dne 15.12.2010, s. 120-161).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (Úř. věst. L 174 ze dne 1.7.2011, s. 1-73).

Směrnice 2014/51/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice 2003/71/ES a 2009/138/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010 s ohledem na pravomoci Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) (Úř. věst. L 153 ze dne 22.5.2014, s. 1-61).

Poslední aktualizace: 16.04.2015

Top