Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)

Finanční krize v roce 2008 odhalila nedostatky v evropském finančním dohledu. Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) se sídlem v Londýně byl založen v roce 2010 s cílem chránit stabilitu a odolnost evropského bankovního systému.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES.

PŘEHLED

Finanční krize v roce 2008 odhalila nedostatky v evropském finančním dohledu. Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) se sídlem v Londýně byl založen v roce 2010 s cílem chránit stabilitu a odolnost evropského bankovního systému.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Orgán EBA byl zřízen na základě nařízení a jeho úkolem je posílit koordinaci mezi vnitrostátními orgány bankovního dohledu a zajišťovat důsledné uplatňování právních předpisů EU v oblasti bankovnictví.

KLÍČOVÉ BODY

Důsledné uplatňování právních předpisů

Orgán EBA vypracovává regulační a technické normy, které upřesňují bankovní právní předpisy přijaté Radou a Evropským parlamentem. Má rovněž pravomoc vydávat obecné pokyny a doporučení týkající se uplatňování evropských právních předpisů.

Zátěžové testy

Orgán EBA má za úkol koordinovat společně s vnitrostátními orgány odpovědnými za dohled nad bankami provádění tzv. zátěžových testů, které slouží k posouzení odolnosti bank vůči finančním otřesům. Zejména má zajišťovat jednotnou metodiku provádění těchto testů na vnitrostátní úrovni. Též sleduje a hodnotí trendy na trhy a v oblasti poskytování úvěrů.

Porušení právních předpisů

Orgán EBA je oprávněn vyšetřit údajné nesprávné uplatňování evropských bankovních a finančních právních předpisů vnitrostátním orgánem dohledu (zejména pokud tento orgán nezajistí, aby některá banka plnila požadavky stanovené v právních předpisech).

Orgán EBA může doporučení adresovat konkrétnímu vnitrostátnímu orgánu dohledu. Pokud se jím tento orgán dohledu neřídí, může být Komise oprávněna vydat formální stanovisko zohledňující doporučení orgánu EBA.

Pokud vnitrostátní orgán dohledu daný právní předpis stále neplní, může orgán EBA přijmout rozhodnutí přímo určená pro příslušnou banku. Tuto pravomoc lze využít pouze za výjimečných okolností.

Evropský finanční dohled

Orgán EBA je součástí Evropského systému dohledu nad finančním trhem vytvořeného v roce 2010, jehož součástí jsou tři další organizace dohledu:

KDY NAŘÍZENÍ PLATÍ?

Od 16. prosince 2010.

Další informace najdete na internetových stránkách orgánu EBA.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 1093/2010

16. 12. 2010

-

Úř. věst. L 331, 15. 12. 2010, s. 12-47

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 1022/2013

30. 10. 2013

-

Úř. věst. L 287, 29. 10. 2013, s. 5-14

Směrnice 2014/17/EU

20. 3. 2014

-

Úř. věst. L 60, 28. 2. 2014, s. 34-85

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Rady (EU) č. 1096/2010 ze dne 17. listopadu 2010 o pověření Evropské centrální banky zvláštními úkoly, které se týkají fungování Evropské rady pro systémová rizika (Úř. věst. L 331, 29.10.2013, s. 162-164).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU ze dne 24. listopadu 2010 , kterou se mění směrnice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 120-161).

Poslední aktualizace 20.03.2015

Top