Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropská rada pro systémová rizika

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropská rada pro systémová rizika

 

PŘEHLED

S ohledem na následky globální finanční krize v roce 2008 zavedla Evropská unie (EU) právní předpisy s cílem posílit opatření EU pro dohled nad finančním sektorem. Mají obnovit důvěru ve finanční systém a zabránit jakýmkoli rizikům, která by mohla globální finanční systém destabilizovat.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Zřizuje Evropskou radu pro systémová rizika (ESRB) jako součást nového Evropského systému finančního dohledu (ESFS), jehož součástí je také:

orgány dohledu v zemích EU.

Nová architektura dohledu zahrnuje také nařízení, z něhož pro Evropskou centrální banku (ECB) vyplývají specifické úkoly na podporu ESRB.

KLÍČOVÉ BODY

Mandát, cíle a úkoly

ESRB má sídlo ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu. Její odpovědností je monitorovat a analyzovat rizika ve finančním systému jako celku (říká se tomu také makroobezřetnostní dohled). Pro dosažení tohoto cíle ESRB především:

identifikuje systémová rizika a stanoví pořadí jejich důležitosti,

vydává varování v případě, že se taková systémová rizika považují za významná, a v případě potřeby je zveřejňuje,

doporučuje nápravná opatření reagující na zjištěná rizika,

může vydávat důvěrné varování a poskytovat vyhodnocení Radě, pokud je pravděpodobné, že nastane mimořádná situace,

sleduje opatření učiněná v reakci na varování a doporučení,

koordinuje svou činnost s mezinárodními finančními institucemi, jako je Mezinárodní měnový fond a Rada pro finanční stabilitu (FSB).

Organizace

Strukturu ESRB tvoří:

generální rada, která přijímá rozhodnutí nezbytná pro zajištění plnění úkolů,

řídicí výbor, který napomáhá procesu rozhodování,

sekretariát, který odpovídá za běžný provoz a poskytování podpory,

ESRB má předsedu, který ji zastupuje navenek, a dva místopředsedy. Evropská centrální banka (ECB) poskytuje ECRB analytickou, statistickou, správní a logistickou podporu zajištěním sekretariátu ESRB.

Varování a doporučení

V případě závažných systémových rizik z hlediska jejích cílů poskytuje ESRB varování a podle potřeby vydává doporučení pro nápravná opatření, včetně případných legislativních návrhů. Tato varování nebo doporučení jsou určena zejména:

EU jako celku,

jedné nebo více zemím EU,

jednomu nebo více evropským orgánům dohledu,

jednomu nebo více vnitrostátním orgánům dohledu, nebo

Evropské komisi v souvislosti s příslušnými právními předpisy EU.

Adresáti těchto doporučení musí doporučení dodržovat nebo poskytnout zdůvodnění v případě nečinnosti. Pokud ESRB dojde k závěru, že doporučení není dodržováno nebo že adresáti neposkytli adekvátní odůvodnění své nečinnosti, důvěrně informuje adresáty, Radu, a v případě potřeby příslušný evropský orgán dohledu.

Další vývoj evropského systému dohledu

Vzhledem k tomu, že se finanční krize rozvinula a že v letech 2010-2011 následovalo zhoršení krize státního dluhu v eurozóně, byla nutná další integrace bankovních systémů eurozóny. Proto na základě plánu Komise na vytvoření bankovní unie evropské instituce vytvořily:

jednotný mechanismus dohledu (SSM), v němž je ECB centrálním orgánem dohledu nad bankami eurozóny (asi 6 000 bank). Pro připojení se mohou rozhodnout i země mimo eurozónu,

jednotný mechanismus pro řešení krizí (SRM), jehož cílem je zajistit řádné řešení úpadku bank financované SSM bez použití peněz daňových poplatníků.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Od 16. prosince 2010.

KONTEXT

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 1092/2010

16. 12. 2010

-

Úř. věst. L 331, 15. 12. 2010, s. 1-11

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Rady (EU) č. 1096/2010 ze dne 17. listopadu 2010 o pověření Evropské centrální banky zvláštními úkoly, které se týkají fungování Evropské rady pro systémová rizika (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 162-164)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU ze dne 24. listopadu 2010, kterou se mění směrnice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 120-161). Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 26.10.2015

Top