Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Systémy stírání a ostřikování čelního skla aut

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Systémy stírání a ostřikování čelního skla aut

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) č. 1008/2010 – požadavky pro schvalování typu systémů stírání a ostřikování čelního skla některých motorových vozidel

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

  • Stanoví pravidla týkající se systémů stírání a* ostřikování* motorových vozidel.
  • Cílem je, aby stávající požadavky odpovídaly vývoji vědeckých a technických poznatků.

KLÍČOVÉ BODY

Nařízení určuje požadavky pro schvalování typu systémů stírání a ostřikování čelního skla některých motorových vozidel. Podílí se na provádění nařízení (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel z hlediska bezpečnosti.

Typ dotčeného vozidla

Toto nařízení se vztahuje na vozidla kategorie M1, tj. vozidla určená a postavená pro přepravu cestujících, která kromě řidiče pojmou nanejvýš 8 cestujících.

Požadavky týkající se systémů stírání a ostřikování čelního skla

Výrobci musí motorová vozidla vybavit:

  • stěrači čelního skla sestávajícími z ramen stěrače. Systém stírání čelního skla musí mít nejméně dvě frekvence stírání. Stíraná plocha čelního skla musí pokrývat nejméně 98 % plochy výhledu A a 80 % plochy výhledu B (tyto plochy jsou vymezeny v bodech 2.2 a 2.4 přílohy 18 předpisu EHK OSN č. 43),
  • systémem ostřikování k rozstřikování kapaliny na cílovou plochu čelního skla bez jakéhokoli úniku kapaliny, odpojení potrubí či nefunkčnosti trysky. Tento systém musí dodávat množství kapaliny postačující k očištění nejméně 60 % plochy výhledu A.

Nařízení také určuje zkušební postupy na kontrolu toho, zda zařízení vyhovují požadavkům.

Žádost o EU schválení typu

Výrobce vozidel musí podat žádost o schválení typu příslušnému orgánu. Výrobce má dvě možnosti:

  • podat žádost o schválení typu pro každý typ vozidla ohledně jeho systému stírání a ostřikování čelního skla; nebo
  • podat žádost o schválení typu systému ostřikování čelního skla jako technického celku.

Žádost EU musí obsahovat tyto informace:

  • značku a typ vozidla,
  • podrobný technický popis systému stírání a ostřikování,
  • popis způsobu činnosti systémů stírání a ostřikování.

Pokud příslušný orgán dojde k závěru, že vozidlo splňuje všechny požadavky týkající se systémů stírání a ostřikování čelního skla, udělí EU schválení typu a vydá číslo schválení typu v souladu se směrnicí 2007/46/ES.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Používá se od 30. listopadu 2010.

* KLÍČOVÉ POJMY

Systém stírání čelního skla: systém určený ke stírání vnější plochy čelního skla.

Systém ostřikování čelního skla: systém určený k uchovávání a přemístění kapaliny a jejímu směrování na vnější povrch čelního skla.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Komise (EU) č. 1008/2010 ze dne 9. listopadu 2010, které se týká požadavků pro schvalování typu systémů stírání a ostřikování čelního skla některých motorových vozidel a kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti (Úř. věst. L 292, 10.11.2010, s. 2–20)

Postupné změny nařízení (EU) č. 1008/2010 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1-–160)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 ze dne 13. července 2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti (Úř. věst. L 200, 31.7.2009, s. 1–-24)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 27.10.2016

Top