Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Akt o jednotném trhu: návrhy pro lepší společnou práci, podnikání a obchod

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Akt o jednotném trhu: návrhy pro lepší společnou práci, podnikání a obchod

Konec roku 2012 bude 20. výročím vzniku jednotného trhu. Během těchto dvou desetiletí se vytvoření jednotného trhu v podmínkách otevřených hranic stalo jednou z hlavních hybných sil hospodářského růstu v Evropě. Nicméně z nedávné globalizace a technologických změn vzešly nové výzvy, kterým musí Evropská unie (EU) čelit. Tento akt o jednotném trhu proto navrhuje čelit těmto výzvám tím, že se do srdce jednotného trhu postaví podniky a Evropané s cílem vytvořit spolehlivý nástroj zaměřený na hospodářský růst.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 27. října 2010 nazvané „Na cestě k Aktu o jednotném trhu pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství – 50 návrhů pro lepší společnou práci, podnikání a obchod“ (KOM(2010) 608 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Toto sdělení stanovuje různá opatření navrhovaná Evropskou komisí na obnovu vnitřního trhu, aby se opět stal hybnou sílou růstu ve prospěch sociálně tržní ekonomiky. Tato opatření se vztahují na podniky, občany a správu jednotného trhu. Akt o jednotném trhu je iniciativa předložená společně se zprávou o občanství v roce 2010.

Navrhovaná opatření pro podniky

V Evropské unii (EU) zaměstnává 20 milionů podniků 175 milionů občanů a dodávají zboží a služby 500 milionům spotřebitelů v EU i mimo ni.

Komise chce podporovat a chránit tvůrčí potenciál podniků bojem proti pirátství. Komise proto navrhne v roce 2010 akční plán boje proti padělání a pirátství a v roce 2011 rámcovou směrnici o správě autorských práv.

Cílem Aktu o jednotném trhu je prosadit nové cesty k udržitelnému růstu. Jedna z těchto cest se týká vývoje trhu služeb na základě „postupu vzájemného hodnocení“ směrnice o službách. Stanoví rovněž iniciativy s cílem rozvoje elektronického obchodu. Za účelem posílení „udržitelného“ růstu provede Komise v roce 2011 revizi Směrnice o energetické dani. V dalších krocích předloží Komise v roce 2011 plán o energetické účinnosti.

Evropské malé a střední podniky jsou zdrojem inovací a nezanedbatelného počtu pracovních míst. S cílem rozvinout tento potenciál chce Komise přijmout v roce 2011 akční plán na zlepšení přístupu malých a středních podniků na kapitálové trhy. Jejím cílem je rovněž propojit „ Small Business Act “ se strategií 2020. Dále navrhuje provést revizi směrnic o účetních standardech (DE) (EN) (FR), aby se zjednodušily požadavky na účetní výkaznictví malých a středních podniků.

Pro financování inovací a dlouhodobých investic chce Komise vytvořit soukromé obligace na financování evropských projektů. Kromě toho navrhuje odstranit jakékoli daňové zacházení, které by narušovalo přeshraniční činnosti, a učinit zadávání zakázek plynulejší.

Akt o jednotném trhu vytváří předpoklady pro právní a fiskální prostředí, jež je příznivé pro podniky. V této souvislosti chce Komise předložit návrh konsolidované směrnice o zdanění příjmu právnických osob (CCCTB) (DE) (EN) (FR) pro rok 2011. Ve stejném roce by měla být předložena nová strategie k DPH.

EU musí posílit svou konkurenceschopnost na mezinárodních trzích a dále rozvíjet spolupráci v oblasti regulace s významnými obchodními partnery. Cílem je vytvořit nástroj, který využívá provádění mezinárodních závazků EU.

Navrhovaná opatření pro občany

Veřejné služby a klíčové infrastruktury musí být zkvalitněny. Za tímto účelem hodlá Komise předložit sdělení spolu se souborem opatření o službách obecného zájmu V případě dopravy chce Komise revidovat hlavní směry pro rozvoj transevropské dopravní sítě. Kromě toho Komise hodlá přijmout priority v oblasti energetické infrastruktury pro období 2020–2030.

Rovněž je zapotřebí posílit solidaritu v rámci jednotného trhu. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby Komise prováděla systematicky v předstihu analýzu sociálního dopadu legislativních návrhů. Také přezkoumá směrnice o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění v roce 2011 a zahájí konzultaci se sociálními partnery s cílem vytvořit evropský rámec pro podnikovou restrukturalizaci.

Jedním z cílů Aktu o jednotném trhu je zajistit přístup k zaměstnání a ke vzdělání po celý život. Je tedy třeba provést reformu systému uznávání odborných kvalifikací vycházející z posouzení acquis v roce 2011. Rovněž musí být podporována mobilita mladých lidí vytvořením „karty mládež v pohybu (EN)“.

Musí se vyvinout nová opatření pro sociálně tržní hospodářství. V této souvislosti je nutné nejprve zlepšit kvalitu stávajících právnických osob (nadací, družstev, vzájemných pojišťoven atd.) spojených se sociální ekonomikou. Komise má také v úmyslu zahájit veřejnou konzultaci ohledně správy podniků a představit iniciativu pro sociální podnikání v roce 2011.

Spotřebitelé jsou také ústředním bodem Aktu pro jednotný vnitřní trh. Komise tak hodlá posoudit současné postupy týkající se internetových stránek porovnávajících ceny a pro tyto stránky vypracuje pokyny na základě osvědčených postupů členských států. V roce 2011 také hodlá vytvořit víceletý akční plán o rozvoji evropského dohledu nad trhem. Určení a odstranění daňových překážek také patří k jejím prioritám.

Navrhovaná opatření pro řádnou správu jednotného trhu

Komise odpovídá za prosazování pravidel jednotného trhu. Členské státy jsou proto vyzývány, aby urychlily provádění směrnic jednotného trhu a oznámily opatření k jejich provedení.

Řádná správa jednotného trhu vyžaduje skutečnou elektronickou síť evropských správních orgánů. Proto má Komise v plánu v roce 2011 představit strategii rozšíření systému pro výměnu informací o vnitřním trhu.

Řešení sporů vyžaduje zlepšení. Evropští spotřebitelé totiž mají ztráty na 0,3 % evropského ročního HDP v rámci prodeje vadného zboží nebo nevyhovujících služeb. Za účelem vyřešení těchto problémů má Komise v úmyslu vypracovat iniciativu o využívání alternativních způsobů řešení sporů v EU a doporučení o síti systémů alternativních řešení sporů pro finanční služby.

S cílem poskytovat občanům a podnikům přesné informace o vnitřním trhu chce Komise rozvíjet portál „Vaše Evropa“ a sladit ho s „Europe direct“. Síť SOLVIT je také třeba posílit.

Konečně má Komise v úmyslu konsolidovat dialog s občanskou společností (spotřebitelé, nevládní organizace, odbory, podniky, spořitelé a místní a regionální orgány).

Konzultace

Komise vyzývá zúčastněné strany, aby předložily svá stanoviska k oživení jednotného trhu nejpozději 28. února 2011.

See also

Poslední aktualizace: 13.12.2010

Top