Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Společnosti podnikající v silniční nákladní a osobní dopravě: provozní pravidla

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Společnosti podnikající v silniční nákladní a osobní dopravě: provozní pravidla

Země EU neuplatňují dostatečně jednotně pravidla při povolování přístupu k povolání podnikatele v silniční dopravě (tj. zajišťování přepravy zboží či cestujících), která jsou stanovena ve směrnici 96/26/ES. Nařízení 1071/2009 směrnici 96/26/ES zrušuje a má za cíl tento nedostatek napravit.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES.

PŘEHLED

Země EU neuplatňují dostatečně jednotně pravidla při povolování přístupu k povolání podnikatele v silniční dopravě (tj. zajišťování přepravy zboží či cestujících), která jsou stanovena ve směrnici 96/26/ES. Nařízení 1071/2009 směrnici 96/26/ES zrušuje a má za cíl tento nedostatek napravit.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Toto nařízení stanoví pravidla pro společnosti, které chtějí začít působit v oblasti silniční nákladní dopravy (tj. dopravy zboží na silnici) a přepravy cestujících.

Platí na všechny společnosti zřízené v EU, které působí (nebo chtějí působit) v oblasti přepravy zboží či osob za úplatu.

KLÍČOVÉ BODY

Společnosti, které podnikají v silniční dopravě, musí:

být řádně a trvale usazeny v zemi EU,

mít dobrou pověst,

být finančně způsobilé a

vykazovat požadovanou odbornou způsobilost.

Odpovědný zástupce pro dopravu

Každá společnosti v silniční dopravě musí určit odpovědného zástupce pro dopravu, jenž zodpovídá za nepřetržité řízení dopravních činností. Zástupce pro dopravu musí mít bydliště v EU a skutečnou vazbu k podniku jakožto zaměstnanec, správce nebo akcionář.

Jak se stát podnikatelem v silniční dopravě

Společnost, která chce začít podnikat v silniční dopravě, musí být usazena v některé zemi EU s prostorami v této zemí EU, v nichž může uchovávat veškerou svou dokumentaci (např. účetní doklady, doklady o vedení zaměstnanců, doklady obsahující údaje týkající se doby řízení a doby odpočinku) požadovanou pro její podnikání. Navíc by měla mít k dispozici nejméně jedno vozidlo registrované v této zemi EU (po udělení povolení) a tamtéž také provozovnu s příslušným technickým vybavením a zařízením pro provoz vozidel.

Dále:

společnost ani zástupce nesmějí být odsouzeni za porušení určitých vnitrostátních pravidel a pravidel EU souvisejících se silniční dopravou,

společnost musí být schopna dostát svým finančním závazkům,

zástupce musí složit povinnou písemnou zkoušku, kterou může doplňovat ústní zkouška.

Povolení a kontrola

Země EU musí určit jeden nebo více příslušných orgánů zodpovědných za:

posuzování žádostí předkládaných společnostmi,

udělování povolení k výkonu povolání podnikatele v silniční dopravě,

prohlášení fyzické osoby za způsobilou či nezpůsobilou k řízení dopravní činnosti podniku,

kontroly s cílem ověřit, zda podnik splňuje všechny potřebné požadavky.

Příslušné orgány jsou také zodpovědné za posouzení žádostí společností o registraci do 3 měsíců. Mohou také určitou společnost prohlásit za nezpůsobilou pro řízení dopravních činností.

Zjednodušení a správní spolupráce

Každá země EU musí vést vnitrostátní elektronický rejstřík společností s povolením podnikat v silniční dopravě. Příslušné vnitrostátní orgány odpovídají za kontrolu údajů v tomto rejstříku. Vnitrostátní rejstříky by se měly propojit, aby příslušné orgány v libovolné zemi EU mohly nahlížet do vnitrostátního elektronického rejstříku jakékoli jiné země EU.

Zpráva o provádění

Ve své první zprávě o provádění za období do konce roku 2012 Komise poznamenala, že kvůli chybějícím údajům nemůže poskytnout úplnou analýzu provádění nařízení. Navrhuje, že by se v budoucnu měl používat standardní formulář pro podávání zpráv. Povzbuzuje země EU, aby připravily přehled vnitrostátních systémů týkajících se povolení.

ODKDY NAŘÍZENÍ PLATÍ?

Od 4. prosince 2011.

Další informace najdete na internetových stránkách Generálního ředitelství Evropské komise pro mobilitu a dopravu

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 1071/2009

4. 12. 2009

-

Úř. věst. L 300 ze dne 14. 11. 2009, s. 51-71.

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 613/2012

11. 7. 2012

-

Úř. věst. L 178 ze dne 10. 7. 2012, s. 6-6.

Nařízení (EU) č. 517/2013

1. 7. 2013

_

Úř. věst. L 158, 10. 6. 2013, s. 1-71.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění některých ustanovení nařízení (ES) č. 1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě, v období od 4. prosince 2011 do 31. prosince 2012 (První zpráva Komise o provádění některých ustanovení týkajících se přístupu k povolání podnikatele v silniční dopravě ze strany členských států) (COM(2014) 592 final ze dne 25. 9. 2014).

Poslední aktualizace: 07.01.2015

Top