Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpečná motorová vozidla a přípojná vozidla

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpečná motorová vozidla a přípojná vozidla

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 661/2009 – schvalování typu motorových vozidel a přípojných vozidel

PŘEHLED

Nová motorová vozidla musí splňovat stejné technické požadavky v celé Evropské unii (EU). Napomáhá to zajistit vysokou úroveň bezpečnosti silničního provozu a ochrany životního prostředí a automobilový průmysl EU to činí konkurenceschopnější.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Stanovuje technické požadavky a postupy zajišťující, aby nová motorová vozidla splňovala standardy EU v oblasti bezpečnosti a energetické účinnosti.

KLÍČOVÉ BODY

Toto nařízení stanovuje požadavky pro schvalování typu:

motorových vozidel a jejich přípojných vozidel z hlediska bezpečnosti,

motorových vozidel z hlediska energetické účinnosti (zavedením povinného montování systémů monitorování tlaku v pneumatikách a ukazatelů rychlostních stupňů),

pneumatik z hlediska jejich bezpečnosti, energetické účinnosti a hladin emisí hluku.

Vztahuje se na:

motorová vozidla s nejméně čtyřmi koly používaná k přepravě cestujících (kategorie M),

motorová vozidla s nejméně čtyřmi koly určená k přepravě zboží (kategorie N),

přípojná vozidla (kategorie O).

Schvalování typu*

Nařízením se EU přizpůsobuje řadě předpisů Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) týkajících se technických specifikací pro motorová vozidla. Má se za to, že typ vozidla schválený na základě těchto předpisů EHK OSN splňuje standardy Komise pro schvalování typu.

Nařízení 2015/166, kterým se změnilo a doplnilo původní nařízení, stanovuje podrobná pravidla týkající se zvláštních postupů, technických požadavků a zkoušek pro schvalování typu. Vztahuje se i na konstrukční části a samostatné technické celky pro motorová vozidla.

Povinnosti výrobců

Výrobci musí zaručit, že všem novým vozidlům, která jsou prodávána, registrována nebo uváděna do provozu v EU, bylo uděleno schválení typu v souladu s tímto nařízením.

Pro zlepšení bezpečnosti silničního provozu musí být všechna vozidla vybavena elektronickými systémy kontroly stability. Vozidla kategorií M2, M3, N2 a N3 musí být vybavena vyspělým systémem nouzového brzdění a systémem varování při vybočení z jízdního pruhu. Od 1. listopadu 2015 se to bude vztahovat i na všechny nové kamiony a autobusy.

Pneumatiky musí splňovat požadavky týkající se:

přilnavosti na mokrých površích,

valivého odporu,

hluku odvalování.

Vozidla kategorie M1 musí být vedle řady dalších podrobnějších specifikací pro všechny kategorie vozidel navíc vybavena systémem monitorování tlaku v pneumatikách, signalizací nezapnutí bezpečnostního pásu a ukazateli rychlostních stupňů.

Povinnosti zemí EU

Schválení typu na úrovni Komise či vnitrostátní schválení typu je udělováno pouze vozidlům splňujícím požadavky stanovené v tomto nařízení.

KONTEXT

Bezpečnost v automobilovém odvětví.

KLÍČOVÉ POJMY

* Schvalování typu: ukazuje, že typ vozidla byl podroben zkoušce, která prokázala, že splňuje příslušné regulační, technické a bezpečnostní požadavky.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 ze dne 13. července 2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 661/2009

20. 8. 2009

Úř. věst. L 200, 31.7.2009, s. 1–24.

Oprava

Úř. věst. L 337, 20.12.2011, s. 27

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 407/2011

1. 5. 2011

Úř. věst. L 108, 28.4.2011, s. 13–20

Nařízení (EU) č. 523/2012

11. 7. 2012

Úř. věst. L 160, 21.6.2012, s. 8–12

Nařízení (EU) č. 2015/166

24. 2. 2015

Úř. věst. L 28, 4.2.2015, s. 3–39

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 661/2009 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (EU) č. 19/2011 ze dne 11. ledna 2011, které se týká požadavků pro schvalování typu týkajících se povinných štítků výrobce a identifikačních čísel motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti (Úř. věst. L 8, 12.1.2011, s. 1–13)

Poslední aktualizace 24.09.2015

Top