Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Snížení emisí CO2 z nových osobních automobilů

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Snížení emisí CO2 z nových osobních automobilů

Silniční doprava je v Evropské unii (EU) jedním z největších znečišťovatelů z hlediska emisí skleníkových plynů. Toto nařízení stanovuje mezní hodnoty pro osobní automobily s cílem snížit emise v tomto odvětví.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 ze dne 23. dubna 2009, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel

PŘEHLED

Vzhledem k tomu, že silniční doprava je jedním z největších přispěvatelů emisí skleníkových plynů v EU, má toto nařízení za cíl snížit tyto emise stanovením limitů pro nové osobní automobily.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Nařízení stanoví normy pro nové osobní automobily v souvislosti s jejich emisemi oxidu uhličitého (CO2). Současný limit je stanoven na 130 gramů CO2 produkovaných za kilometr jízdy. Tento limit se do roku 2021 sníží na 95 gramů CO2/km.

KLÍČOVÉ BODY

  • Limit 130 g/km se začal postupně uplatňovat v období 2012-2015. Za každý rok v tomto období se procento vozů výrobce, které musí odpovídat limitu, zvyšuje. Od roku 2015 musí odpovídat 100 % vozů (ve srovnání s 75 % v roce 2013 a 80 % v roce 2014).
  • Pokud průměrné emise CO2 z počtu vozů výrobce přesáhnou emisní limit, bude udělena velká pokuta. Pro každý vůz musí výrobce platit 5 EUR za první g/km nad limit, 15 EUR za druhý, 25 EUR za třetí a 95 EUR za každý další g/km. Od roku 2019 bude každý g/km nad limit zpoplatněn částkou 95 EUR.
  • Malí výrobci, kteří v EU za rok zaregistrují méně než 1 000 vozů, jsou z těchto právních předpisů osvobozeni, zatímco ti, kdo registrují 1 000 až 10 000 vozů za rok mohou navrhnout své vlastní cíle pro snížení emisí. Zato výrobci, kteří za rok vyrobí 10 000-300 000 vozů, mohou požádat o pevný cíl snížení.
  • Systém emisních kreditů a superkreditů* odměňuje ekologicky vstřícné inovace prováděné výrobci.

KONTEXT

Vozidla nyní zodpovídají přibližně za 12 % všech emisí CO2 v EU.

Původ tohoto nařízení tkví ve strategii přijaté EU v roce 1995, jejímž cílem bylo snížení emisí CO2 prostřednictvím 3 pilířů: dobrovolný závazek výrobců automobilů snížit emise; podpora palivově hospodárných automobilů prostřednictvím daňových opatření; a informovanost spotřebitelů prostřednictvím štítků uvádějících emise CO2 vozidel, jak to podrobně popisuje směrnice 1999/94/ES.

KLÍČOVÉ POJMY

Superkredity jsou pobídky pro výrobce k tomu, aby registrovali vozy s nízkými emisemi. V rámci tohoto systému se automobily, které produkují 50 či méně g/km CO2, až do roku 2016 počítají jako 1,5 vozu. Výrobci tak mají flexibilitu v tom, že také mohou produkovat méně palivově hospodárných automobilů.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise o omezování emisí CO2z osobních vozů.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 443/2009

8. 6. 2009

-

Úř. věst. L 140 ze dne 5. 6. 2009, s. 1-15

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 397/2013

8. 5. 2013

-

Úř. věst. L 120 ze dne 1. 5. 2013, s. 4-8

Nařízení (EU) č. 333/2014

8. 4. 2014

-

Úř. věst. L 103 ze dne 5. 4. 2014, s. 15-21

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Úř. věst. L 293 ze dne 11.11.2010, s. 15-20).

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 396/2013 ze dne 30. dubna 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 1014/2010, pokud jde o některé požadavky na monitorování emisí CO2 z nových osobních automobilů (Úř. věst. L 120 ze dne 1.5.2013, s. 1-3).

Poslední aktualizace 02.04.2015

Top